(11.50 hodin)
(pokračuje Palas)

Domnívám se, že je v zájmu státu vytvořit si pro financování státní lesní politiky fond, do něhož soustředí možné maximum z výnosů z hospodaření v lesích v jejich vlastnictví, a takovýto přístup je naprosto legitimní.

Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas jednak z legislativně technických a jednak z meritorních důvodů. S některými názory a stanovisky vlády lze souhlasit. S některými ovšem souhlasit nemohu. Tyto názory jsou především v tom, že fond oslabuje význam státního rozpočtu v příjmové a výdajové části, což vede k atomizaci veřejných rozpočtů a atomizování fiskální kázně. Toto tvrzení by platilo pouze tehdy, pokud by příjmy a výdaje fondu tvořily až do jeho zřízení příjmy a výdaje státního rozpočtu. Potom by skutečně příjmy a výdaje fondu státní rozpočet zkrátily. Tato situace však nemůže nastat, neboť zmíněné příjmy a výdaje nejsou a nikdy nebyly součástí státního rozpočtu. Zřízením fondu tedy naopak dojde k přesunu příjmů a výdajů doposud zahrnutých pouze do účetnictví státních podniků hospodařících ve státních lesích do sféry veřejných rozpočtů, nikoliv však do rozpočtu státního.

Dále pak zde existuje argument ze strany vlády, že předložený návrh zákona ve své podstatě představuje privatizaci státních lesů, s nimiž (níž?) vláda nesouhlasí. Toto tvrzení je naprosto, ale naprosto chybné, neboť důsledkem zřízení fondu bude pouze přesun vytvořených zdrojů na financování státní politiky rozvoje lesního hospodářství České republiky ze státních podniků na vytvořený státní fond. K žádné jiné změně, zejména ke změně vlastnictví státních lesů, nedochází a nemůže dojít.

Zřízením fondu, to je další argument ze strany vlády, nesouhlasný argument, dojde ke zpochybnění postavení státních podniků hospodařících v lesích tím, že jim bude znemožněno vytvořit ze zisku vlastní fondy. Jde o tvrzení zcela nepravdivé, neboť návrh zákona v § 9 odst. 1 počítá s odvodem nerozděleného zisku až po naplnění zákonných rezerv a fondu.

Dále pak vláda argumentuje tím, že není řešen vztah fondu k národním parkům, chráněným krajinným oblastem a jiným lokalitám, jakož i otázky kontroly využití poskytnutých prostředků. Fond skutečně není zaměřen na národní parky. Je zaměřen na lesy vyžadující produkční funkci a tyto lesy jsou i v krajinných oblastech. Kontrola využití poskytnutých prostředků je pregnantně vyjádřena v § 11 návrhu a je zcela v souladu a v rámci kontroly uplatňována např. u prostředků poskytovaných ze Státního fondu životního prostředí nebo také Vinařského fondu, který jsme nedávno schválili.

Oddělením prostředků určených na financování rozvoje lesního hospodářství České republiky od hospodaření státních podniků a jejich soustředění ve státním fondu se vytváří systémový předpoklad pro udržení celistvosti lesů ve vlastnictví České republiky. Naopak ponecháním těchto prostředků ve státních podnicích hrozí riziko útoků na celistvost státních lesů a zejména na zachování Lesů České republiky, státního podniku, v současné podobě. Bez zřízení fondu nebude možné zabránit odčerpávání akumulovaných prostředků kraji a jejich použití na jiné účely než na financování lesního hospodářství.

Na základě těchto argumentů vás, kolegyně a kolegové, žádám o propuštění tohoto návrhu do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím pana poslance Jana Grůzu jako zpravodaje pro prvé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil ke sněmovnímu tisku 1235, což je návrh zákona poslanců Jaroslava Palase, Františka Brožíka a Jiřího Drdy o Státním fondu rozvoje lesního hospodářství České republiky. Dovolím si jenom připomenout, že jsme ke sněmovnímu tisku obdrželi stanovisko vlády, které je přiloženo ve sněmovním tisku 1235/1, kteréžto stanovisko je negativní. I já se dovolím připojit k tomuto negativnímu stanovisku a dovolím si sdělit sněmovně některé své důvody, které mě povedou k tomu, že navrhnu v prvním čtení návrh tohoto zákona zamítnout.

Návrh zákona v § 12 stanoví, že po vzniku Státního fondu rozvoje lesního hospodářství České republiky převedou státní podniky hospodařící ve státních lesích, to je Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky, do 30 dnů na účet fondu peněžní prostředky v odpovídající výši rezervy na pěstební činnost z nerozděleného zisku a zůstatku fondů vytvářených ze zisku s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb a rezervního fondu.

Předkladatelé tohoto zákona jsou si vědomi, že není reálné splnění tohoto požadavku, a proto jdou dále. Ukládají státnímu podniku zpeněžování státního majetku tímto zákonem za účelem převodu utržených finančních prostředků na fond. Fondu se dále dává pravomoc určovat, který majetek státního podniku bude povinen státní podnik zpeněžit. Tento návrh je v rozporu s celou řadou právních předpisů, např. zákon o státním podniku, což je zákon č. 77/1997 Sb., který stanovuje, že státní podniky jsou zakládány k uspokojování celospolečenských, strategických a veřejně prospěšných zájmů. Státní podnik je právnickou osobou provozujících podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, kdy podnik neručí za závazky státu a naopak. Tímto návrhem by stát rezignoval na všechny funkce, pro které státní podniky založil, protože by státní podnik neměl žádné zdroje na jejich plnění. Současně by stát způsobil, že by státní podniky nebyly schopny plnit své závazky.

Za druhé je to lesní zákon, zákon č. 289/1995 Sb., který ukládá právnickým osobám hospodařícím ve státních lesích značné povinnosti za vlastníka lesa, tedy za stát. Prostředky, které byly vytvořeny na plnění tohoto úkolu, rezerva na pěstební činnost a část zisku, jsou podniku odebrány ve prospěch fondu. Povinnosti však zůstávají státnímu podniku. Návrh tohoto zákona zcela znemožňuje plnění povinností státu ve státních lesích.

Za třetí je to převod rezervy na pěstební činnost na fond, která není vlastním jměním státních podniků, je rovněž v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Tento cizí zdroj je vytvářen na vrub nákladů v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb., který současně striktně upravuje nakládání s těmito rezervami. Převod rezerv na jiný právnický subjekt tento zákon nepřipouští. Tímto krokem by byl zcela potřen základní důvod existence státních podniků, tj. podnikání se státním majetkem za účelem zisku. Ze zisku jsou totiž podporovány veškeré prospěšné funkce, tj. nejen hospodaření v lesích, ale např. i správa drobných vodních toků, údržba lesního prostředí atd.

Přijetím tohoto návrhu by okamžitě byly státní podniky státem uvrženy do platební neschopnosti a následovalo by vyhlášení konkursu na majetek státních podniků.

Navržený zákon představuje také nesystémové řešení z toho důvodu, že předbíhá v současnosti neukončené diskuse o participaci krajů na hospodaření státních lesů, neřeší dostatečně postavení fondu ve vztahu k otázkám samostatné působnosti krajů při péči o všestranný rozvoj jejich území, potřeb jejich občanů a uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek podle zákona o krajích ve znění pozdějších předpisů.

Dámy a pánové, jediné pozitivum předloženého návrhu spatřuji v tom, že se předkladatelé pokoušejí otevřít rozsáhlou diskusi o tom, jakým způsobem hospodařit s lesy v této zemi. Tato diskuse je samozřejmě potřebná, ale je ji potřeba aktualizovat nebo časově přeložit do okamžiku po volbách, kdy na ni bude trochu více času. V této předvolební chvíli, kdy není už dostatek času na řádné projednání tohoto věcného a velmi důležitého bodu, si myslím, že není také doba na to, abychom v této diskusi pokračovali.

Domnívám se, že v proběhlé rozpravě zazní veškeré připomínky, bude tak vyhověno úmyslu předkladatelů, kteří - alespoň se tak domnívám - ani neuvažují o tom, že by tento zákon měl být dokončen v tomto volebním období, a bude tedy vyhověno požadavkům zahájení široké diskuse předkladatelů. A proto si myslím, že je možné diskusi také v prvním čtení ukončit, a proto v podrobné rozpravě navrhnu zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nebude podrobná rozprava, jsme v prvém čtení. Bude pouze obecná rozprava, kterou tímto otevírám a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP