(16.10 hodin)
(pokračuje Beneš)

Vrátím to zpátky k úředníkům územně samosprávných celků. Mám pocit, že není žádným tajemstvím, že předložení tohoto návrhu zákona vzniklo na základě požadavků stran čtyřkoalice pro jednání o případné podpoře o zákonu o státní službě. Jestli je to tajemstvím, tak si myslím, že je to takto. Rozumím tomu, že to vláda předložit musela. Nechtěl jsem zdržovat proto, že to beru jako jakousi danost, jako jakousi jsoucnost. Není-li tomu tak, velmi se těším -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Prosím o klid.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, paní předsedající.

Není-li tomu tak, jsem velmi potěšen, protože budeme zvažovat všechny argumenty. Dovolte mi, abych z materiálů, které si částečně možná špatně pamatuji, a z některých, které si čtu, ocitoval něco, čemu se za mne, když jsem chodil do základní školy v osmé třídě, říkalo trojčlenka. Nemýlím-li se, zákon o státní službě hovořil o tom, že pro zhruba dvacet tisíc úředníků budou náklady s aplikací - zdůrazňuji, že náklady jsou větší, hovořili o tom všichni - znamenat dopad do státního rozpočtu deset miliard korun. V tomto materiálu se hovoří o dopadu na 37 tisíc úředníků ve výši - mluví se pouze o školení - zhruba 123 milionů korun.

Mám pocit, že tento zákon v prvním čtení projde, ať povídáme, co chceme. Během druhého čtení čísla zopakuji a budu je chtít znát ne pro sebe, ale pro daňové poplatníky, pro občany této země.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, úvodem bych chtěl říci, aby ti, co zde vystupují, byli lidé, kteří aspoň někdy zkoušeli řídit nějaký obecní nebo městský úřad. Pak by věděli, o čem hovoří.

Děsí mě na tom jedna věc - děláme reformu první fáze, druhá fáze, nevíme, kolik fází nás ještě čeká, ale už si uděláme k tomu jakousi klec na úředníky. Znamená to, že jim dáme definitivu. Ve třetí a čtvrté fázi s nimi nic neuděláme a budeme tady plakat, jak se nám to nepovedlo a že s nimi nejsme schopni nic udělat.

Nebylo by dobré nejdříve dokončit reformu, a pak začít řešit, až budeme mít úředníky stabilizované, jak jim dáme definitivu? Ať nejdříve něco předvedou, potom jim dejme definitivu, a ne slibovat jim vzdušné zámky, a pak tady jen plakat, že rozhodují úředníci, a ne volené orgány.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Pan ministr si přeje přednést závěrečné slovo. Hovoří ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Dámy a pánové, budu hovořit pouze k obsahu. K tomu, co říkal pan kolega Doležal. Je to problém, ale podívejte se na závěrečná a přechodná ustanovení, která řeší trochu i přechodový problém. Samozřejmě, může to být problém, ale názor na to, jak tuto věc řešit, je řešen v této části zákona. Hovoří se tam i o pozdějších termínech. Myslím, že to vytvoří i určitý prostor k tomu, aby se posoudilo, kdo má spadnout do režimu tohoto zákona a kdo nikoli. To je jedna věc.

Druhá věc - k odvolatelnosti. Zákon nestanoví žádnou definitivu v tom smyslu, že někdo, kdo je ve funkci, bude neodvolatelný. Zákon v § 12 hovoří o odvolání z funkce provázaně na § 17, kde jsou stanoveny povinnosti, a na § 4, kde jsou stanoveny předpoklady pro výkon. Proti režimu zákoníku práce trochu ztěžuje odvolání, ale není to tak, že člověk by byl neodvolatelný, neznamená to definitivu v tom slova smyslu, jak s tím počítá "velký služební zákon". Tolik jsem považoval za vhodné říci na závěr.

Chtěl bych poděkovat za rozpravu, která ve své první části byla věcná, v druhé filozofická až filozoficko-politická. Nepochybně to obohatilo znalosti občanů České republiky, kteří v pozdních nočních hodinách budou naši rozpravu s nadšením sledovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní předsedající, v rozpravě padl návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vytvořil se na pravé straně před delší dobou hlouček, který soustavně ruší. Prosím tento hlouček, aby se dobrovolně rozpustil.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Odhlašuji vás všechny a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 167, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 54 a 81 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Jsou ještě jiné návrhy, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Alena Páralová: Pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Vy jste přednesla další návrh na výbor pro veřejnou správu. Jiné návrhy nepadly. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 117 a 23 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 70 a 50 bylo proti.

 

Dále byl předložen návrh na prodloužení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 20 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 170 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 170 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 153 vyslovilo 133 a 5 bylo proti.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů. Tím končí první čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

76.
Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů
(zákon o právu shromažďovacím)
/sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se stručně ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně a páni poslanci, předstupuji před vás s dalším zákonem, který je z jiného soudku, nepříliš se vztahující k reformě veřejné správy, i když i tento zákon se fungování veřejné správy velmi dotýká a dotýká se některých dnes již neexistujících článků jako jsou národní výbory.

V současné době problematiku práva shromažďovacího upravují následující předpisy: za prvé zákon o právu shromažďovacím, tak jak byl přijat hned po revoluci v roce 1990; za druhé zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a o civilní službě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP