(16.00 hodin)
(pokračuje Páralová)

Souhlasím s tím, aby byla kvalifikace prohlubována. Jenom nesouhlasím s tím, jakým způsobem, složitým způsobem, je to v tomto zákoně provedeno, kdy po dobu nejméně šesti pracovních dnů v kalendářním roce se bude muset úředník školit.

Vždyť přece víme, a já jsem bývalá starostka, takže mám přehled, jak to vypadá. Lidé z praxe toho často vědí stokrát víc než ti, kteří je školí, byť byli akreditovaní. Jen jsem řekla, že by bylo dobré, aby tito lidé mohli dělat zkoušky bez toho, aby byli nuceni šest dnů někde poslouchat někoho, kdo tomu rozumí daleko méně než oni sami. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, nechtěl jsem k tomuto bodu vystupovat. Byla zde však otevřena rozprava, vystoupili někteří předřečníci. Myslím, že k tomu, co zde řekla paní poslankyně Páralová, je třeba promluvit.

Postavení zaměstnanců v rámci státní správy nebo veřejné správy je stavěno do role, že chceme kvalitnější státní správu, kvalitnější veřejnou správu, chceme úředníky, kteří budou na úrovni a kteří budou pracovat pro lidi. Oba dva zákony, ať zákon o veřejné správě, nebo zákon o státní službě, jsou součástí i určitých antikorupčních opatření. Je samozřejmé, že nestabilní státní úředník, který neví, co s ním bude za 14 dní, je daleko více nakloněn korupci než úředník, který ví, že jeho postavení je dáno.

Kolega Payne zde hovořil o definitivě. Pokud vím, tak zákon, který teď projednáváme, žádnou definitivu neobsahuje.

Pokud chceme po úřednících ve státní a ve veřejné správě, aby byli na úrovni, abychom je mohli přezkušovat, aby se vzdělávali, je nutné vytvořit jim k tomu podmínky, a to jak pracovní, tak hmotné. Říci zde, že ti, kdo budou školit, jsou hloupější než ti, které školí, to svědčí o určitém způsobu vnímání světa.

Každopádně pokud jde o vzdělávání a vzdělávací systém těchto lidí, je třeba zajistit mimořádnou kvalitu a vytvořit podmínky těmto lidem. To, že mají možnost šest dnů v roce věnovat svému vzdělávání, je naopak umožnění těchto podmínek. Myslím, že argumenty, které zde zazněly, bude každý chápat naprosto jinak než tak, jak byly prezentovány, že za každou cenu se musí vyčerpat, byť by bylo školení děj se co děj.

Ale co je zásadnější - oba tyto systémy by měly znemožnit politické zneužívání obsazování funkcí ve státní a veřejné správě. Narážíme na to na každém kroku. Některé strany jsou v tom naprostí mistři. Dokázaly to i v minulosti a setkáváme se s tím i dnes. Na mnoha místech jsou lidé, kteří neodpovídají svou kvalifikací a svými schopnostmi. To je mnohdy tam, kde občan naráží na problémy s administrativou. Zaznívají silné hlasy z měst, obcí, krajů: vy nám nebudete říkat, kdo na těch místech bude. My si tam dosadíme svoje lidi. Ukazuje se jasně, jak ti lidé jsou do těchto funkcí, pomalu až po uklízečky a řidiče, na krajích dosazováni. Mnohdy podle klíče nikoliv odborného, ale stranického. Právě proto by zde měla být jasná pravidla, aby státní úředník nebo úředník veřejné správy byl hodnocen pouze podle toho, jak je schopen vykonávat svoji práci. Podle toho by měl být také odměňován. Odměna za práci náleží za kvalitně odvedenou práci, za to, co umí, a nikoli podle toho, ke které politické straně patří.

Chceme-li hovořit o politickém obsazování funkcí, měli bychom v rámci těchto dvou zákonů definovat, do jaké úrovně jsou tyto funkce politické, nebo politické nejsou. Pokud se dohodneme, pak by nemělo docházet k podobným excesům, k jakým dochází pokaždé, když přijde nové vedení na radnici, když přijdou noví hejtmani, noví ministři atd. To je důležité pro stabilní a pokud možno nekorumpovatelnou jak státní, tak veřejnou správu. Proto takové pohádky o tom, jak budou státní úředníci dělat za minimální mzdy maximálně kvalitní práci, neobstojí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dovolte mi jenom stručnou glosu k obsáhlé filozofické úvaze pana kolegy Škromacha o korupci úředníků a prevenci korupce úředníka. Ta glosa vám možná připadne příliš jednoduchá, ale při hlubším zamyšlení se nad ní musíte uznat, že je to glosa veskrze pravdivá: nejlepší prevencí nemít zkorumpovaného úředníka je nemít toho úředníka vůbec.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, samozřejmě chápu snahu některých představitelů politických stran, aby zde nebyla pokud možno žádná státní struktura, protože v letech minulých dokázali, že ji nepotřebují. Nakonec např. polovina devadesátých let, kdy docházelo k rozdělování státního majetku podle toho, co si kdo kde urval, pokud možno bez kontroly, dokázala, že tam žádný státní úředník není nutný. Těm, kteří si dokáží svým způsobem kolem sebe postavit hrad různých právníků, bodygardů apod., samozřejmě fungující státní správa vadí. Ti, kteří chtějí, aby fungoval státní systém, aby byl zajištěn, chtějí funkční státní správu.

Neslyšel jsem o tom, že by zde padl návrh na to, abychom zrušili stát. Žádný stát bez státních úředníků prostě fungovat nebude. Chápu to, že funkční státní aparát, který bude vyžadovat plnění zákonů, placení daní apod., může určitým skupinám vadit. Chápu také, že někteří poslanci některých politických stran se systémově snaží státní aparát znevažovat. Není to o tom, zda bude, nebo nebude. Tam je jiná věc, která může zabránit korupci, a to je, že státní úředník by neměl být ten, který rozhoduje, ale který jasně stanoví, zda je nárok, nebo není. Naivita, že by zde nebyl vůbec žádný státní aparát, nikoho nenapadne. Naopak ten, komu vadí státní aparát, komu vadí soudy, komu vadí různé instituce, jsou ti, kteří mají zájem, aby nebyla kontrola, aby si mohli dělat, co chtějí. A to není náš zájem a není to také zájem žádného poctivého občana v tomto státě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Zuna. Potom je řádně přihlášený pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Paní předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat svému předřečníkovi, že pokud chce, aby nějaký zákon prošel, tak by měl víc myslet a méně mluvit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Beneš, po něm pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážená paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych se po té roztržce také přidal k těm, kteří původně k tomuto bodu nechtěli vystupovat, přesto však svůj původní dobrý záměr porušili.

Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr hovořil o zvětšování jistoty a tím zvyšování nezávislosti úředníků. Pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie hovořil o státu. Teď zde kroutí hlavou, omlouvám se panu poslanci Sobotkovi prostřednictvím paní předsedající. Hovořil o tom takto pan místopředseda Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP