(12.30 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Čili členové družstevních záložen, vědomi si dikce zákona, se domnívali, že jsou řádně pojištěni, a tak tomu ve správném slova smyslu skutečně bylo. Neuvědomovali si však, že z této skutečnosti ještě sama o sobě nevyplývá praktická schopnost toto pojištění naplnit ze strany fondu. Vláda tedy v této situaci vidí jediné možné řešení, že Poslanecká sněmovna nalezne takovéto prostředky, a to na základě dluhopisového zákona, což se ukázalo po řadě analýz jako jediná schůdná cesta. Prostředky k tomu, aby mohl být naplněn fond zřízený příslušným zákonem a aby mohly být naplněny zákonné nároky pojištěnců, členů družstevních záložen.

Vážená sněmovno, žádám vás v tomto případě, abyste vyjádřili podporu tomuto návrhu zákona, jakkoliv vím, že z hlediska veřejných financí jako celku jde o krok, který dále zvýší celkovou zadluženost veřejných financí. Jde ale zároveň o to - a o tom budeme v tomto hlasování, které bude pravděpodobně následovat, rozhodovat - zda a jak se vyrovnáme se situací, že v České republice platí zákon, který garantuje určité nároky, avšak nevytváří odpovídající základnu pro to, aby tyto nároky byly naplněny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako zpravodaj uvedl velmi stručně návrh zákona, který máme před sebou jako sněmovní tisk č. 653.

Pan ministr poměrně obsáhle informoval o situaci, která předcházela předložení tohoto návrhu zákona, a já bych pouze konstatoval, že tato Poslanecká sněmovna se zabývala situací v peněžním družstevnictví jednak v souvislosti s novelou zákona o peněžním družstevnictví, kterou tato Poslanecká sněmovna schválila, a jednak se tím zabývala v rámci projednávání zvláštních bodů, které byly zařazeny na program Poslanecké sněmovny na žádost členů této Poslanecké sněmovny. Rovněž bych konstatoval, že tato Poslanecká sněmovna opakovaně vyzvala vládu, aby se zabývala situací v peněžním družstevnictví a akutním nedostatkem prostředků v Zajišťovacím fondu družstevních záložen.

Domnívám se, že tento návrh zákona je adekvátní reakcí na diskusi, která v Poslanecké sněmovně probíhala, a je rovněž adekvátní reakcí na výzvy, které ze strany většiny členů Poslanecké sněmovny opakovaně na adresu vlády ČR zazněly.

Je třeba konstatovat, a pan ministr o tom hovořil, že tento návrh zákona řeší velmi akutní nebezpečí nedostatku finančních prostředků v zajišťovacím fondu. Jistě jste již v tisku zaznamenali, že směrem k tomuto fondu na základě zákona směřují desítky, stovky a tisíce pohledávek klientů těch záložen, které dnes jsou již v likvidaci. Hrozí nebezpečí, že během několika dnů a týdnů v tomto fondu nebudou finanční prostředky a tito lidé se nedovolají svého práva, které jim zajišťuje platný zákon o peněžním družstevnictví. Myslím, že je dobře, že po diskusích, které jsme zde vedli - a já si vzpomínám, že na začátku nebylo úplně jasné, jestli se má stát, vláda nebo Poslanecká sněmovna přihlásit k odpovědnosti za velmi špatný zákon o družstevních záložnách, který byl přijat v roce 1995. Myslím, že jsme v této diskusi pokročili dále, dnes již nikdo nezpochybňuje spoluodpovědnost republiky a této Poslanecké sněmovny za špatnou legislativu, která dala všem klientům družstevních záložen byť falešnou zákonnou jistotu, že jim bude v případě krachu z jejich družstevní záložny vyplacena náhrada jejich pojištěného vkladu ve výši 80 %, maximálně však stovek(???) tisíc korun.

Návrh vlády řeší nesoulad, který vznikl právě tím, že tato norma byla vadná, a to od samého začátku, a že žádným způsobem nezajišťovala, aby Zajišťovací fond družstevních záložen měl šanci naplnit odvody od jednotlivých družstevních záložen.

Proto bych si vás dovolil požádat o podporu tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vystoupil s procedurálním návrhem na přerušení projednávání tohoto bodu jednání až do doby, než bude projednán bod našeho schváleného pořadu č. 110, kterým je vládní návrh na řešení insolventnosti fondu pojištění vkladů a situace v sektoru peněžního družstevnictví. Žádám, aby o tomto procedurálním návrhu bylo hlasováno ihned.

Dovolte krátké zdůvodnění. Myslím, že ODS nikdo nemůže podezírat z toho, že by chtěla formou procedurální obstrukce nebo návrhu oddálit řešení insolventnosti fondu pojištění, oddalovat tíživou situaci členů družstevních záložen. Snažili jsme se po celou dobu projednávání novely zákona č. 87/1995 vystupovat konzistentně. Každý z občanů a z členů družstevních záložen, kteří se zajímali o tento problém jak v rovině obecné, tak i v rovině konkrétní, kde byli konkrétně postiženými osobami, nás nemohou podezřívat z toho, že bychom nevedli odpovědný boj za řešení této situace.

Zdá se nám však nelogické projednávat způsob řešení, tedy návrh tisk 653, dříve než vystoupí předseda vlády nebo pověřený zástupce vlády s diskusí na téma "návrhy na řešení insolventnosti fondu pojištění". Myslím, že diskuse na minulé schůzi Poslanecké sněmovny prokázala, že jednak kvantifikace možných nároků na fond pojištění, jednak i časová osa a rozložení těchto nároků není odpovědně složená. Dokázal jsem ve svém vystoupení řadu nedostatků v tom, jak byli vláda a předseda vlády na tuto informaci připraveni. Myslím, že Poslanecká sněmovna nejdříve musí vést detailní odpovědnou diskusi na to, jaký bude skutečný nárok na fond pojištění, jak budou v časové ose tyto nároky vznikat, a musí také odpovědně hledat způsoby řešení insolventnosti.

Vláda zvolila jiný postup. Nejdříve se nám snaží nabídnout způsob řešení v kvantifikaci vyjadřující 6 mld. Kč, a pak chce diskutovat na dané téma. Myslím, že navržený postup je logický a přijatelný pro Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Váš návrh zazněl v obecné rozpravě a já zde mám ještě písemnou přihlášku pana poslance Poláčka. Jak vidím, on nehodlá vystoupit, svou přihlášku stahuje.

Zazněl zde tedy procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby než bude projednán bod pod č. 110. Já vás nyní všechny odhlašuji a požádám vás o novou registraci.

 

Přistoupíme k hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Doktora přerušit projednávání tohoto bodu do doby projednání bodu č. 110.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 160 poslanců hlasovalo pro 83, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Z tohoto důvodu přerušuji projednávání bodu č. 54 vládního návrhu zákona o dluhopisovém programu.

 

Budeme nyní pokračovat bodem č. 85, kterým je

 

85.
Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Petr Bendl.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 498/3. Otevírám rozpravu, a protože nemám písemné přihlášky, ptám se, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení k tomuto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP