(12.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

Vidím přihlášku pana poslance Vlčka, ale zřejmě s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, já zpochybňuji poslední hlasování, protože jsem chtěl hlasovat "Ne" a ve sjetině mám uvedeno, že jsem hlasoval "Ano".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Byla tedy vznesena námitka k minulému hlasování č. 101. O této námitce rozhodneme neprodleně v procedurálním hlasování.

 

Táži se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Vlčka zpochybňující hlasování, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 164 poslanců pro hlasovalo 113, proti 13, návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování k minulému projednávanému bodu č. 54, což byl procedurální návrh pana poslance Doktora o přerušení projednávání tohoto návrhu zákona.

Pro jistotu ještě třikrát zagonguji a na žádost pana poslance Koháčka vás všechny odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 164 poslanců 83 hlasovalo pro, 79 proti, návrh byl přijat.

 

(Předsednictví převzala místopředsedkyně Buzková.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy pokračovat v projednávání rozjednaného bodu, kterým je sněmovní tisk 498. Byla zahájena rozprava ke třetímu čtení, do které se hlásí pan poslanec Bendl. A já prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážená paní předsedající, vážená vládo, využil bych ustanovení jednacího řádu, § 99, a navrhl bych jednu legislativně technickou úpravu.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v části třetí § 154 zrušuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích. Návrh zákona o matrikách obsahuje v části čtvrté § 96 změnu zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, a to v tom smyslu, že se zrušuje položka č. 14 v příloze č. 1.

Účinnost zákona č. 128/2000 Sb. je navržena ke dni voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000. Účinnost návrhu zákona o matrikách je navržena až v roce 2001, to znamená, že v době, kdy zákon o matrikách nabude účinnosti, bude již zákon č. 367/1990 Sb. zrušen. Z toho důvodu navrhuji část čtvrtou návrhu zákona o matrikách zrušit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendlovi a ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak, proto rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo. - Není tomu tak.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, podle které budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Bendl: Pokusím se být opět stručný a maximálně zjednodušit hlasování o pozměňovacích návrzích.

Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí uvedených pod písm. A v tisku 498/3, které jsou na str. 2 až 7, a to společně o všech návrzích s výjimkou bodu A12 a A66, neboť ve druhém čtení vznikla značná polemika. Domnívám se, že jí předejdu avizováním toho, že budeme hlasovat o A12 a A66 zvlášť. Potom navrhuji společně hlasovat o A12 a A66, neboť to jsou návrhy, z nichž jeden bez druhého nemůže fungovat. V případě, že budou přijaty, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C kolegy Vojtěcha Vymětala, nebudou-li přijaty, je pozměňovací návrh kolegy Vymětala nehlasovatelný.

Dále bychom měli hlasovat společně o pozměňovacích návrzích, které jsem podával já a které máte uvedeny pod písm. na str. 7 - pod písmenem B1a a B1b -, neboť spolu souvisí, jde o pozměňovací návrhy k A2, k pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jde v podstatě o legislativní upřesnění A2, o čemž lze hlasovat, bude-li přijato A2. Pak doporučuji hlasovat o B2 a B3.

O C už jsem hovořil, dále doporučuji hlasovat o legislativně technických návrzích a úpravách přednesených v rámci třetího čtení, to znamená o tom návrhu, který jsem zde přednesl, a potom o celku a o doprovodném usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji.

 

Myslím, že procedura, kterou jste navrhl, je zcela srozumitelná, nicméně pro jistotu v hlasování pořadové číslo 104 dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 133 a jeden byl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte v duchu schválené procedury jednotlivé návrhy k hlasování a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Petr Bendl: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod bodem A, a to o všech vyjma A12 a A66.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko pana ministra je souhlasné a zpravodaje také.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 144 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Petr Bendl: Dále budeme hlasovat o bodu A12 a A66 společně. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 14 a 134 bylo proti.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní je třeba říci, že tím se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh pana kolegy Vojtěcha Vymětala, uvedený pod písm. C.

Nyní bychom měli hlasovat o mém návrhu, a to o B1a a B1b společně. Stanovisko pana ministra je souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 107 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 167 se pro vyslovilo 152 a 2 byli proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP