(15.40 hodin)

(pokračuje Grégr)

Pravidla o námořní dopravě a jejich provádění ošetřuje Ministerstvo dopravy a spojů. Česká republika jako účastnický stát výše zmíněné úmluvy a dohody je povinna zajistit právní rámec pro tento druh podnikání. Jakkoli se zdá, že zájem o tuto vysoce finančně náročnou oblast podnikání nebude v nejbližším období velký, nelze podceňovat zdejší podnikatelskou sféru včetně zahraničních podnikatelů se sídlem v České republice a předpokládat, že o podobnou činnost neprojeví zájem.

Bez účinnosti připravovaného zákona by v případě způsobení škod těmito podnikateli např. na mořském prostředí nesla přímo odpovědnost Česká republika. Navrhovaný zákon vylučuje uvedené přímé dopady na stát zavedením takových mechanismů, které přenášejí odpovědnost na podnikatele, v návrhu zákona na oprávněnou osobu, a umožňuje uložit sankce případnému viníkovi. Přijetím navrhovaného zákona se Česká republika zařadí mezi účastnické státy úmluvy a dohody, jako jsou SRN, Velká Británie a Itálie, které již část 11 úmluvy a dohodu vnitrostátně provádějí. Další státy EU podobný záměr připravují.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám propustit návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí státu a o změně některých zákonů do druhého čtení. Děkuji vám za porozumění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Starce.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, vzhledem k času jen pět stručných poznámek k tisku 462. Za prvé navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Za druhé, právo Evropské unie předmět návrhu tohoto zákona neupravuje. Za třetí, tento zákon nečiní žádné nároky na státní rozpočet.

Pro stručnost jen připomenu, že k této problematice, byť se zdá trochu odtažitá od dnešní reality, jak už tady zaznělo od pana ministra, pořádá hospodářský výbor 4. února seminář od 10 hodin v budově Poslanecké sněmovny. Pozvánka bude distribuována způsobem obvyklým.

Poslední informace je, že organizační výbor navrhuje přikázat tento tisk hospodářskému výboru. Vzhledem k okolnostem myslím, že je to dostatečné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Starcovi a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že návrh na vrácení ani na zamítnutí nepadl, budeme se zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má snad někdo jiný návrh? Není tomu tak, přistoupíme k hlasování. Pro jistotu vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 478, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním hospodářskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 478 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 115 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Dalším bodem je

 

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb.,
o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
/sněmovní tisk 496/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci, zákon o ochraně spotřebitele a zákon o České zemědělské a potravinářské inspekci.

Návrh novel zmiňovaných zákonů si klade jako hlavní cíl řešit především dvě oblasti. První z nich je ochrana spotřebitele před klamáním v podobě nabízení, prodeje a skladování výrobků nebo zboží porušujících práva duševního vlastnictví, jako jsou padělky a nedovolené napodobeniny. Navržené znění zákona zakotvuje zákaz klamání spotřebitele nabízením a prodejem takovýchto výrobků nebo zboží a navrhuje vybavit dozorové orgány kompetencemi k účinnějšímu zásahu a sankcím v případě zjištění tohoto negativního jevu. Je to oblast, za kterou jsme byli řadou států kritizováni, a myslím, že tato úprava těmto věcem jde velice vstříc a omezí tento jev.

Druhou řešenou oblastí je širší novelizace zákona o České obchodní inspekci, a to s ohledem na potřebu novelizovat zákon v ustanoveních, která jsou duplicitní zejména se zákonem o ochraně spotřebitele. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid ve sněmovně!

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Mezi další navržené změny patří úprava stávajícího znění, podle kterého Česká obchodní inspekce může ukládat sankce pouze na základě vlastního zjištění. Podle návrhu novely zákona tak bude tento dozorový orgán moci uložit sankci na základě zjištění postoupených z jiných dozorových orgánů, pokud k uložení sankcí nemají oprávnění.

Přijetím navržené úpravy dojde ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele a ke zvýšení účinnosti vymáhání práva v oblasti duševního vlastnictví, které je v současné době předmětem oprávněné kritiky. Změna vybraných ustanovení zákona o České obchodní inspekci přispěje k účinnějšímu a efektivnějšímu fungování státního dozorového orgánu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám propustit uvedený návrh do druhého čtení. Současně vás chci informovat o tom, že jsme připraveni i v tomto případě uspořádat k této problematice seminář v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde by se tyto návrhy mohly případně upravit, doladit i doplnit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Lang.

 

Poslanec Pavel Lang: Děkuji, paní předsedající, Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v loňském roce byl přijat a nabyl účinnosti zákon 191/99 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Tento zákon umožňuje celním orgánům provádět kontroly a opatření při přechodu takovéhoto zboží přes hranice. Tím je účinnost zákona a jeho působení na vnitřním trhu velmi limitována. Zejména nepostihuje výrobu padělků a nedovolených napodobenin přímo v České republice.

Je nutné konstatovat, že pro účinnější postup jsou dosavadní oprávnění uvedených státních dozorových orgánů nedostatečná. Uložení pokuty a pouhého zákazu prodeje nepředstavují pro subjekty, které klamou spotřebitele a porušují práva k duševnímu vlastnictví, dostatečnou sankci, která by odradila od opakování takovéhoto jednání.

Důvodů pro propuštění této novely zákona do druhého čtení bychom samozřejmě našli více. Chtěl bych ještě navrhnout přikázání k projednání zemědělskému výboru, protože se zde řeší i problematika České obchodní inspekce, kde se posuzují určité pravomoci, a myslím, že by bylo dobré, kdyby zemědělský výbor se k tomu mohl vyjádřit. Doporučuji tedy propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Langovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Václav Exner, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, páni ministři, dámy a pánové, předložený návrh zákona, kterým se mění tři důležité zákony v oblasti ochrany spotřebitele, je obecně potřeba podpořit tak, aby ke změnám ve prospěch spotřebitelů došlo. Domnívám se však, že bude potřeba některá ustanovení v průběhu dalších čtení změnit. O některých z nich se zmíním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP