(15.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 469 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 469 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 165 pro vyslovilo 155 a nikdo nebyl proti.

 

Paní zpravodajko, přednášejte, prosím jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem ministrem se k nim vyjadřujte.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: V souladu s právě schválenou procedurou navrhuji, abychom jako první hlasovali o návrhu A2 rozpočtového výboru.

Stanoviska obou jsou kladná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 470 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 470 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 165 pro něj vyslovilo 150 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod bodem B. Pan ministr doporučuje, já také doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 471 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 471 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 127 a 2 byli proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném pod písm. A1. Stanovisko pana ministra je kladné, stanovisko zpravodaje je též kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 472 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 472 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 157 a nikdo nebylo proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Přijetím pozměňovacího návrhu B19 se stal nehlasovatelný návrh uvedený pod písm. A3, a proto navrhuji, abyste, paní místopředsedkyně, dala hlasovat odděleně o návrzích uvedených pod písm. C. Nejprve tedy o písm. C1.

Stanovisko pana ministra neutrální, stanovisko zpravodaje doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 473 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 473 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 165 pro něj vyslovilo 138 a 3 byli proti.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Budeme nyní hlasovat o návrhu uvedeném pod písm. C2. Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodaje též.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 474 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 474 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 pro vyslovilo 136 a 2 byli proti.

 

Paní zpravodajko, pokud se nemýlím, bylo o všech návrzích hlasováno.

Ještě legislativně technické úpravy. Máte pravdu.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano. Chci poprosit, paní místopředsedkyně, abyste dala hlasovat o vznesených legislativně technických úpravách, které byly vzneseny nyní ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme o nich hlasovat jako o celku v hlasování pořadové číslo 475, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 475 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 157 a nikdo nebyl proti.

 

Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o veřejné podpoře, podle sněmovního tisku 378, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 476 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 476 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 164 pro něj vyslovilo 139 a nikdo nebyl proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ještě dovolíte-li, paní místopředsedkyně, i v proceduře schválené jsme odhlasovali, že je nutno ještě schválit doprovodné usnesení, které je obsaženo v usnesení výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, není nutné ho schválit, ale je nutné o něm hlasovat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Omlouvám se velmi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nevím, jestli je v tuto chvíli nutné doprovodné usnesení přečíst, ale je obsaženo v tisku, takže všichni je mají před sebou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nemusíte ho číst.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Prosím, abyste, paní místopředsedkyně, dala o něm hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Stanovisko pana ministra je kladné, moje rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 477 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 477 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 142 a nikdo nebyl proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Děkuji, paní zpravodajko. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážená paní předsedající, chtěl bych zpochybnit hlasování pořadové číslo 468. Jenom pro stenozáznam. Hlasoval jsem "ne" a ve sjetině se objevilo "ano".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, prosím, uvádíte pouze změnu svého hlasování do stenozáznamu, nezpochybňujete hlasování?

 

Poslanec Augustin Bubník: Ne. Jenom do stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Děkuji.

Dalším bodem je, jak jsme schválili dnes dopoledne, bod

 

70.
Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů
z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 462/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vždycky když projednávám tento návrh zákona, tak na tváři některých se objeví úsměv s tím, že nemáme moře a teď už nemáme ani loďstvo, ale přesto bych chtěl upozornit, že se jedná z hlediska podnikatelského i z hlediska určitých zodpovědností a sankcí o návrh zákona velice důležitý.

Z pověření vlády před vás předstupuji právě s odůvodněním tohoto návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.

Ratifikací Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982 a Dohody o provádění části XI. úmluvy OSN o mořském právu v roce 1996 se Česká republika mj. zavázala k plnění pravidel pro využívání nerostných zdrojů z mořského dna mimo pravomoci pobřežních států, které jsou prohlášeny úmluvou za společné dědictví lidstva. Režim využívání nerostných zdrojů z mořského dna je zakotven v části XI. úmluvy, v její příloze III a dohodě. Další části úmluvy upravují režim např. kontinentálního šelfu a výlučných ekonomických zón. Tyto záležitosti se však naší republiky jako vnitrozemského státu nedotýkají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP