(16.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 186 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu výboru rozpočtovému k projednání. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 186 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 85 vyslovilo 48 a 20 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru rozpočtovému. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými
a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk 30. 11. 1964
/sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená Poslanecká sněmovno, předkládám vám k projednání a schválení návrh Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli.

Zdůrazňuji, že podmínky pro ratifikaci této úmluvy budou splněny za předpokladu projednání již předložené novely trestního zákona a trestního řádu a současně předkládaného zákona o mediační a probační službě.

Realizace této úmluvy si nevyžádá žádných zvýšených nákladů na státní rozpočet. Aplikaci této úmluvy bude možno zajistit v rámci rozpočtových prostředků Ministerstva spravedlnosti, a proto vám navrhuji a žádám vás, abyste po projednání tuto úmluvu schválili.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Vlasta Štěpová.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Vážené kolegyně, milí kolegové, jen ráda konstatuji, že Rada Evropy bere na vědomí skutečně s radostí, že od doby nástupu pana ministra Motejla do jeho úřadu byla signována řada smluv z této oblasti, které dlouhá léta zůstávaly "u ledu". Když se podíváte na termín sjednání předkládané úmluvy, je to rok 1964 a vstoupila v platnost v roce 1975. Čili je dobrým počinem, že ji dostáváme k ratifikaci.

Doporučuji postoupit úmluvu do druhého čtení. Doporučuji přikázat ji zahraničnímu výboru. Zároveň dávám v úvahu, jestli by nebylo vhodné přikázat tuto úmluvu k projednání ještě ústavně právnímu výboru s ohledem na to, že tam je jeden navazující zákon. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, "dávám v úvahu" znamená, že navrhujete?

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Paní předsedající, nedávám v úvahu, ale navrhuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kohlíček. (Velký hluk v sále.) Prosím o klid.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, vážená paní předsedající, že jste usměrnila mé kolegy.

Vážení páni ministři, vážení kolegové, milé kolegyně. Dovolte mi, abych se také já zmínil o několika bodech vážících se k tisku 418.

Úmluva, která umožňuje, aby pachatel trestného činu, kterému na území jednoho státu soud uložil dohled bez uložení trestu, nebo při uložení trestu odnětí svobody podmíněně odloženého, popř. při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, mohl být podroben výkonu tohoto dohledu na území druhého státu, na jehož území má bydliště, je opravdu významným tiskem a jak říkala i předřečnice, je důležité, abychom dohnali zpoždění, které v této oblasti máme.

Pravomocný a vykonatelný rozsudek se musí týkat trestného činu, který je trestný podle práva dožadujícího i dožádaného státu. Tato úmluva v čl. 7 stanoví okolnosti, za nichž dožádaný stát nemusí dožádání vyhovět. Pokud dožádání vyhoví, má pouze povinnost informovat stát dožadující o svých opatřeních.

Úmluva rozlišuje tři formy, v nichž lze dožádání vyhovět. Jednak jde o výkon dohledu, jednak o dohled s částečným výkonem rozsudku a konečně o úplný výkon rozsudku soudu dožadujícího státu. Podle předkládací zprávy je dosud pravidlem pouze první z forem, tj. výkon dohledu, k níž se zavázat doporučuje i vláda v případě našeho přistoupení k úmluvě.

V českém právním řádu jsou splněny pouze některé podmínky pro splnění této úmluvy. Podle trestního zákona lze rozhodnout o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem podle § 26 a o podmíněném odsouzení s dohledem podle § 60 a). Již předložený návrh novely trestního zákona počítá s možností vyslovení dohledu i nad podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody.

Podle novely trestního řádu se předpokládá účast v řízení probačního úředníka, který by měl výkon dohledu zabezpečovat. Zatím však nebyl předložen ani samostatný zákon o probační službě, v němž by mělo být zakotveno postavení probačního úředníka, jehož dosud náš právní řád nezná.

Domnívám se, že uplatnění této úmluvy bude mít praktický význam pro velmi omezený okruh trestních rozsudků. V úvahu přicházejí případy odsouzení cizinců pro málo závažné trestné činy… (Řečník vytleskáván sněmovnou.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Paní předsedající, chtěl bych vás požádat, abyste mi zjednala odpovídající prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se snažím, pane poslanče. (Smích v sále.)

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Chápu, že moji kolegové jsou netrpěliví a těší se na cestu do Liberce.

V úvahu tedy přicházejí případy odsouzení cizinců pro málo závažné trestné činy, kdy je současně ukládán trest vyhoštění. Až dosud v takových případech byly ukládány krátkodobé nepodmíněné tresty odnětí svobody. Napříště by bylo možné ukládat dohled bez uložení trestu odnětí svobody či podmíněně odložený trest s dohledem, a v návaznosti na to požádat domovský stát odsouzeného o výkon dohledu.

Navrhuji vyslovit souhlas s přistoupením k úmluvě a podpořit výhrady dle článku 38, a to- Česká republika nepřijímá ustanovení týkající se výkonu rozsudků o trestu nebo jejich úplné aplikace. Rovněž souhlasit s požadavkem, aby dožádání a příslušné doklady byly opatřeny překladem do angličtiny nebo francouzštiny jako úředních jazyků Rady Evropy.

Souhlasím s paní kolegyní Štěpovou, že by měl být tento podklad projednán nejen v zahraničním výboru.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Návrh na vrácení ani na zamítnutí nezazněl. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, paní poslankyně Štěpová výboru ústavně právnímu. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 187 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 187 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 84 pro vyslovilo 75 a nikdo nebyl proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 188 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu ústavně právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 188 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 84 pro vyslovilo 38 a 32 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dámy a pánové, tím jsme projednali program schůze, tak jak byl schválen na dnešní odpoledne. Končím dnešní jednání. V 19. schůzi Poslanecké sněmovny budeme pokračovat v úterý 7. prosince 1999 ve 14.00 hodin, a to bodem 44 schváleného pořadu schůze, kterým je zákon o ochraně hospodářské soutěže, sněmovní tisk 207.

 

(Jednání přerušeno v 16.11 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP