(15.50 hodin)

(pokračuje Motejl)

S těmito výhradami, které smlouva výslovně připouští, doporučuji, aby Česká republika s touto smlouvou vyslovila prostřednictvím Poslanecké sněmovny souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Pavel Tollner.

 

Poslanec Pavel Tollner: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, již 30 států podepsalo tuto úmluvu. Je to většina států Rady Evropy. Myslím, že je třeba, abychom se i my k ní připojili.

Pokud jde o výhrady k č. 7 a 8, osvětlil je již pan ministr, k tomu se není třeba vracet. Jen bych připomenul, že tato úmluva má velký význam i pro naše budoucí členství v Evropské unii, a nezbývá než si přát, aby tato úmluva nezůstala jen planou deklarací.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tollnerovi. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím rozpravu k tomuto bodu. Návrh na vrácení ani na zamítnutí nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Z pověření předsedy výboru pro evropskou integraci pana poslance Zvěřiny navrhuji přikázání tohoto tisku i výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 182 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním předloženého návrhu k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 182 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 85 pro vyslovilo 69 a jeden byl proti.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 183 a ptám se, kdo souhlasí, aby tento návrh byl předložen k projednání výboru pro evropskou integraci. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 183 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 86 vyslovilo 56 a 18 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro evropskou integraci. Tím končím projednávání tohoto bodu.

Dalším bodem je bod 65 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů,
Štrasburk 24. listopadu 1983
/sněmovní tisk 405/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli z roku 1964 je velice interesantní smlouva, která vytváří prostor pro skutečnou mezinárodní spolupráci. Proto také patří k tzv. tvrdému jádru z úmluv Rady Evropy.

Jde o smlouvu, kterou podepisujeme s výhradami vzhledem k tomu, že za současného právního řádu jsme schopni učinit zadost tomu, co se předpokládá, to je provádět dohled nad podmíněně odsouzenými pachateli a tento dohled také mezinárodně přebírat, zatímco realizace trestů vyplývajících z nesplnění podmínek podmíněně odsouzeného na sebe převzít vzhledem k současné právní úpravě nemůžeme. Tato výhrada je přípustná, a proto doporučuji, aby o této smlouvě bylo jednáno a posléze aby ji Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Karas.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, cílem Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů sjednané dne 24. 11. 1983 ve Štrasburku v rámci činnosti Rady Evropy je stanovit závazné zásady o poskytování odškodnění cizincům, kteří se stali obětí násilného trestného činu, a tím i harmonizovat evropské zákonodárství v těchto otázkách a učinit ho vykonavatelným.

Vzhledem k tomu, že realizace úmluvy si vyžádala přijetí zákona č. 209 z roku 1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, je třeba, aby Parlament České republiky vyslovil s úmluvou souhlas. Jako zpravodaj dovoluji si sněmovně doporučit, aby vyslovila v prvním čtení souhlas s Evropskou úmluvou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Karasovi. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 184 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 184 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 86 pro vyslovilo 74 a nikdo nebyl proti.

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je bod 66 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami,
Štrasburk 20. dubna 1989, a její Protokol, Štrasburk 1. září 1989
/sněmovní tisk 406/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 406. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená Poslanecká sněmovno, předkládám vám k projednání Úmluvu o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, která byla sjednána ve Štrasburku v dubnu 1989 a my jsme ji podepsali 8. září 1999.

Jedná se o velice zajímavý smluvní dokument, zaručující spolupráci orgánů, které se zabývají čistotou trhu s cennými papíry. Jsem proto přesvědčen, že naše zapojení do tohoto smluvního systému, které je do jisté míry paralelně doplňováno bilaterálními smlouvami, které uzavírají naše orgány, zejména Komise pro cenné papíry, nás učiní do jisté míry nikoliv jen aktivními, ale skutečnými účastníky boje proti zneužívání důvěrných informací v obchodním a hospodářském životě.

Přijetí této úmluvy a její ratifikace si nevyžaduje žádné zásadní změny v našem právním řádu. Realizace závazků není spojena s nároky na státní rozpočet. Doufám proto, že návrhu, který předkládám, vyhovíte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, vzhledem k uvedení pana ministra jistě všichni chápete, že je to velmi důležitá úmluva, kterou bychom měli co nejrychleji přijmout. Dovoluji si navrhnout - nevím, co navrhuje organizační výbor - nejen tradiční probrání v zahraničním výboru, ale aby tato úmluva byla přikázána také rozpočtovému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do ní? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Návrh na vrácení ani na zamítnutí nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, pan zpravodaj výboru rozpočtovému. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 185 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrh?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 185 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 85 pro vyslovilo 74 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP