(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovoluji si konstatovat, že není třeba doplňovat k projevu pana místopředsedy vlády nic. Je to standardní smlouva, vyjma doplnění v textu v odst. č. 6. Protože je to standardní smlouva, doporučuji postoupit tuto smlouvu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kohlíček, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, milá vládo, dovolte mi, abych přičinil několik poznámek ke sněmovnímu tisku 404. Chtěl bych upozornit ctěné auditorium, že Moldávie je jedním ze států, který má určité problémy se svým dědictvím a už od samého začátku je poněkud problém s vymezením teritoria Moldavské republiky. Jak je vám jistě známo, na části území Moldávie je vyhlášena Podněsterská republika, uznaná pouze jedním státem, a proto i tato dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou bude mít při své aplikaci určité obtížnosti.

Dále bych chtěl říci, že Moldavská republika má velký zájem stát se jednou ze zemí středoevropské zóny volného obchodu, má také uzavřenu dohodu s Evropským společenstvím a v současné době předkládaná smlouva byla již ratifikována moldavským parlamentem. Je zde jeden článek, který je trochu atypický ve smlouvě, a je to odstavec 4 čl. 6, který se týká převodu finančních prostředků. Domnívám se, že jinak tato dohoda je dohodou standardní a doporučuji, jak už zde bylo řečeno, její propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Další přihlášku do rozpravy neregistruji. Končím rozpravu k tomuto bodu.

Návrh na vrácení ani na zamítnutí tohoto návrhu nepadl. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Prosím o novou registraci. Má někdo jiný návrh, než je zahraniční výbor? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 179 rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 179 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 77 pro vyslovilo 77 a nikdo nebyl proti.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli mi dovolte procedurální návrh, který bude pouze uvnitř schváleného bloku zahraničních smluv. V tuto chvíli máme ještě projednat čtyři smlouvy pana ministra Motejla a jednu smlouvu pana ministra Kužvarta. Vzhledem k tomu, že mám vážné obavy o to, že se nepodaří projednat všechny tyto smlouvy vzhledem k aktuálnímu stavu ve sněmovně a že jsem byla informována o tom, že pan ministr Kužvart bude po celý příští týden omluven z důvodu plánované zahraniční cesty, chci v tuto chvíli navrhnout, aby bod pořadu schůze 68, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992, sněmovní tisk 412, prvé čtení, byla projednána nyní, to znamená předřazena před bod 64.

 

O tom procedurálním návrhu dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 180, které zahajuji. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 180 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 81 vyslovilo 74 a nikdo nebyl proti.

 

Dalším bodem tedy je

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků
a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992
/sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Miloš Kužvart, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, předložená úmluva má za cíl zajistit ochranu a racionální, pro všechny strany únosné využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer. Smluvní strany mají podle úmluvy přijmout všechna vhodná opatření k prevenci, omezování a snižování vlivu přesahujícího hranice státu. Vlivem přesahujícím hranice státu se rozumí jakýkoliv významný nepříznivý účinek na životní prostředí, který je výsledkem změny podmínek hraničních vod.

Vážená sněmovno, doporučuji vyslovit souhlas s přístupem České republiky k předkládané úmluvě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, Česká republika je v současné době jedním z posledních států, který se ještě nestal smluvní stranou úmluvy. Úmluva je v souladu s právem Evropského společenství a z přístupu k úmluvě nevyplývají pro Českou republiku žádné přímé finanční závazky.

Proto doporučuji následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s úmluvou o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci za návrh usnesení, který ovšem není hlasovatelný, ale já jej chápu spíše jako návrh k diskusi.

Zahajuji obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto ji končím. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 181. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 80 pro vyslovilo 76 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Dalším bodem je

 

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Trestně právní úmluva o korupci, Štrasburk, 27. ledna 1999
/sněmovní tisk 402/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, předkládám vám k projednání Trestně právní úmluvu o korupci, která byla sjednána 27. ledna 1999 na půdě Rady Evropy ve Štrasburku. Jedná se o zcela novou smlouvu usilující o všeobecnou a mezinárodně jednotnou kriminalizaci korupčního jednání.

Pro Českou republiku vyvstává nutnost výhrad, které tato smlouva připouští vzhledem k tomu, že plné uplatnění této smlouvy si vyžádá zásadní změnu v koncepci našeho právního řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP