(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, hlásí se dále někdo do rozpravy k tomuto bodu? Pan poslanec Bláha má slovo.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, potřebu úpravy tohoto zákona, a nejenom tohoto zákona, vnímám ještě z jedné pozice, která tu nezazněla, i když bych to očekával, zvláště od těch z nás, kteří se pohybovali v samosprávě, a to je také o území, které se dotýká měst a obcí, že je to o katastrech a že je to také o tom, že byla řada problémů, které byly velice pracně řešitelné, např. celá kauza průzkumu a eventuální - zdůrazňuji eventuální - těžba zlata. Myslím si, že právo v zájmu území České republiky, jak obecní samosprávy, tak i z pohledu státu a kontroly mechanismu, je naopak v tomto zákoně rozvedeno a komponováno tak, aby pro budoucího jakéhokoli uchazeče o průzkum bylo zřetelné a jasné a nemuselo docházet ke sporům, ke kterým docházelo v minulosti. Proto se domnívám, že naopak je zákon potřeba propustit do druhého čtení, a pokud jsou tam některé věci k úpravám, tak se o nich můžeme bavit. Zatím z rozhovoru, který jsem před chvílí slyšel, toto příliš nezaznělo.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Ano, děkuji, paní předsedající, já bych chtěl jen velmi stručně shrnout to, co tu zaznělo v obecné rozpravě.

Je mi upřímně líto, že i ti, kteří mají osobní zkušenost se samosprávou, že mají za to, že je chyba, aby samospráva měla vliv na rozhodování věcí, které se jí bytostně dotýkají.

Chtěl bych připomenout paním poslankyním a pánům poslancům, že - požádal bych, paní předsedající o určité zklidnění atmosféry.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, já se pokusím, ale je to zhruba vše, co pro vás mohou udělat. Prosím o klid.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Těm, kteří se pokusili o klid, upřímně děkuji.

Tady jde o jeden moment. Tady jde o to, že takové oblasti, jako je Kašperskohorsko, jako je Rožmitálsko, jakož i další oblasti, kde se jedná či jednalo o povolení průzkumu různých ložisek vyhrazených nerostů, byly oblastmi nekonečných střetů samosprávy s těmi, kteří využívali nedokonalosti stávající právní úpravy nedostatečně novelizované v roce 1991, a právě to vedlo k tomu, jak pan poslanec Bendl upozornil, že byla možnost na obživu mnoha advokátů.

Jestliže, vážená sněmovno, jsou přesně dána pravidla hry, tak to je ku prospěchu jak zastupitelstvům, tak podnikatelské veřejnosti, nikoli zákony, které do této země dnes již nepatří, vzhledem k tomu, jaký máme ústavní pořádek, vzhledem k tomu, jaké jsou ostatní právní předpisy. Mám za to, že by bylo hanbou této sněmovny, kdyby nechala platit takový zákon, který je i po novelizaci v roce 1991 poplatný centrálně plánovanému hospodářství. Bylo by obrovskou škodou i před Evropskou unií, abychom tuto novelu, kterou se má implementovat příslušná směrnice Evropského společenství, abychom tuto novelu odmítli.

Jsem velmi zvědav, když budeme čekat rok a něco na komplexní novelu celého horního práva, dříve to prostě nebude, jak budeme vycházet se starosty a zastupitelstvy.

Chtěl bych upozornit, že tak jak jsem ještě v dobách, kdy jsem se těmi věcmi dopodrobna zabýval, jak jsem komunikoval se starosty a zastupiteli napříč politickým spektrem, od levice po pravici, oni po této novele volají. Já si nedovedu představit, že by nyní tato sněmovna takovýto zákon, poplatný centrálně plánovanému hospodářství, chtěla udržet v platnosti a nepřistoupila na to, aby nebyl tento návrh novely geologického zákona propuštěn do druhého čtení. Tam, vážená sněmovno, můžeme konkrétní výhrady, které se týkají určitých procedurálních kroků, napravit formou pozměňovacích návrhů, ale nyní toto zamítnout by nebyl dobrý signál vůči žádným starostům - ať už zleva, nebo zprava - v České republice. Vážená sněmovno, já vám velice děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, paní předsedající. Mé závěrečné slovo bude velice krátké, protože víceméně to, co jsem chtěl říci, řekl pan ministr. Nicméně bych jen znovu podtrhl zvýšení úlohy obcí při správních řízeních. Podle mne je vysoce žádoucí a zamezí nám některým excesům, ke kterým docházelo v minulosti.

Co se týče přínosu do státní pokladny, je to vždy věc velice problematická. Záleží na všem, co se může stát. Nedomnívám se, že uváděné částky, popř. mechanismy, kterými budou do státního rozpočtu tyto částky plynout, budou fungovat tak, jak budou fungovat, protože záleží na podnikatelských subjektech, do jaké míry se budou chtít angažovat v této oblasti. Samozřejmě to nemůže nikdo odhadnout.

Proto bych jako argument výše těchto poplatků či zisků moc nezdůrazňoval, pouze bych to vzal na vědomí.

Jestli si dobře vzpomínáte, ve své zpravodajské zprávě jsem upozornil na problém kompetencí okresních úřadů, nicméně se pořád domnívám, že je to řešitelné formou pozměňovacího návrhu, ale souhlasím s kolegou Bendlem v tom, že bychom se neměli příliš fixovat právě na tyto okresní úřady, o kterých předpokládáme v rámci reformy, že ve své podstatě po následující období budou mít roli pouze určitého převodného prvku při nastávajících změnách v rámci této reformy.

To by bylo vše, co bych chtěl říci k předcházejícím diskusním příspěvkům.

Jinak úplně na konec bych jen řekl, že v diskusi vystoupili dva poslanci - pan poslanec Bendl a pan poslanec Bláha - a padl zde návrh jak na zamítnutí návrhu, tak i na vrácení návrhu k přepracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli tedy nezbývá nic jiného, než přistoupit k hlasování o těchto návrzích. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, a to v hlasování pořadové číslo 171, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 135 vyslovilo 50 a 79 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 172, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 172 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 138 vyslovilo 52 a 86 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Teplík má slovo.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já navrhuji, aby tuto předlohu projednal také výbor hospodářský.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

V hlasování pořadové číslo 173, které zahajuji, se ptám, kdo je pro to, aby předložený návrh projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 173 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 137 vyslovilo 117 a 6 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP