(14.50 hodin)

(pokračuje Tomíček)

A v neposlední řadě také údaje nezbytné pro jednotlivé správní a samostatné orgány v plnění zákonných svěřených působností. Domnívám se, že tak jak je to popsáno v této novele, bude určitě předmětem bohaté diskuse a snad i pozměňovacích návrhů.

Návrh této novely také jednoznačně vymezuje postup správních orgánů v případě souběhu různých řízení. Dále se časově omezuje odborná způsobilost osob k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

Novela zákona č. 44 o ochraně a využití nerostného bohatství, čili horního zákona, se týká jen menší části této navrhované novely. Nicméně všechny body lze zapracovat a skloubit se stávajícími zákony tak, aby došlo ke zkvalitnění obou stávajících zákonů.

Na závěr bych chtěl jenom říci, že opatření, která jsou uvedena téměř na závěr horního zákona, tj. záležitosti sanací a rekultivací, budou provedena v potřebném rozsahu skutečně na náklady organizace a dobývání neskončí závazkem státu k likvidaci starého důlního díla z prostředků státního rozpočtu. Víme dobře, že s touto skutečností se dnes soustavně setkáváme při útlumu hornických prací prakticky ve všech revírech, které byly v chodu za bývalého režimu a které nám kromě existence samotných již nefunkčních dolů zanechaly po sobě velké zátěže životního prostředí. Předpoklad je, že i tento problém bude vyřešen.

Dá se tak říci, že celkově tato novela přispěje ke zkvalitnění provádění geologických prací i všech prací s tím souvisejících. Z toho důvodu myslím, že by bylo vhodné tuto novelu propustit do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, resp. mám tu přihlášku pana poslance Bendla, pouze mi z ní není jasné, zda je přihlášen do rozpravy obecné, či podrobné. Je to do obecné, pane poslanče? Prosím, máte slovo.

Pouze upozorňuji poslance, kteří se sice nehlásili - nicméně jsem něco zaslechla -, že i v prvním čtení se rozprava jmenuje "rozprava obecná". Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, drahá vládo, vážený pane ministře, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1998 Sb., o geologických prací a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, tedy materie, kterou máte před sebou, je pro někoho možná na první pohled pouze technickou normou nevyžadující příliš velké pozornosti. Opak je však pravdou.

Zákon není dle mého názoru připraven příliš dobře a až příliš z něj čiší, že je šitý horkou jehlou. Má spíše snahu reagovat skrytě na některé jednotlivosti a konkrétní problémy v České republice než obecně řešit problematiku směřující do této oblasti. Zákon tak, jak je navržen, velice komplikuje podnikání v této oblasti, znesnadňuje život aktivním společnostem ochotným investovat do průzkumu, neboť požaduje zveřejnit jejich zájem o průzkum v podstatě v okamžiku, kdy jde o podnikatelské know-how a oni ještě nemají přidělena průzkumová práva. Navíc kritéria pro rozhodování mezi více žádostmi v době, kdy není zpracován ani projekt prací, jsou více než subjektivní a poskytují prostor úředníkům pro korupci.

Návrh zákona umožňuje subjektivní rozhodování úředníka ve fázi rozhodování o přiřčení výhradního práva té které společnosti. Návrh zákona zvyšuje neúměrně podnikatelská rizika v této oblasti, neboť například ne zcela jednoznačně řeší situaci, jak se zachová správní orgán právě v případě souběhu několika žádostí ve fázi vyhledávání, tak aby později mohlo být zaručeno právo výlučnosti pro budoucí provádění prací.

Návrh zákona zvyšuje úroveň poplatků, a myslím si, že není v pořádku navržený systém, kdy poplatek ve fázi průzkumu se má platit z celé plochy, kde se předpokládá těžba, přičemž vlastní průzkum bude prováděn v daleko menší lokalitě a má opravdu vazbu pouze na průzkum a získání informací.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid!

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, paní předsedající. Nově je navrhováno, aby do udělování výhradních průzkumných - a to zdůrazňuji - průzkumných práv na vyhledávání výhradních ložisek ve vlastnictví státu zasahovaly a vyjadřovaly se obce. Přiznám se, že jsem hledal ve státech Evropské unie podobné řešení a nenalezl jsem je. Mám za to, že bychom měli hlouběji diskutovat o tomto problému a spíše se věnovat komplexní novele horního zákona a řešení této problematiky v ní než jej řešit způsobem, který je navrhován.

Obecně se dá říci, že zákon spíše přináší další procesní nedostatky místo toho, aby je řešil a odstraňoval. Tento návrh sám v sobě schovává mnoho problematických míst v procesu rozhodování a zakládá, podle mého k velké radosti advokátů, prostor pro právní spory.

V důvodové zprávě zpracovatel uvádí, že na celém systému, tak jak je navržen státní rozpočet, získá na výběru poplatků navíc 190 milionů korun, přičemž náklady vyčíslil na zhruba 9 milionů korun. Dovolím si velice polemizovat s předkladatelem o výši požadavků na státní rozpočet, neboť již na první pohled dovnitř materiálu předkladatel nezapracoval do potřeb výdajů státního rozpočtu náklady na zvyšující se počet úředníků na okresních úřadech, přičemž se předkladatel ve zprávě netají tím, že neví, kolik vlastně pracovníků již na okresních úřadech v této oblasti pracuje. Odhaduje 45 a předpokládá, že 30 jich bude potřeba na okresních úřadech přijmout. Jist si je předkladatel pouze tím, že je třeba přenést na okresní úřady další povinnosti, a s tím, přiznám se, zásadně nemohu souhlasit a důrazně říkám, že je toto ne proti smyslu reformy, ale v situaci, kdy reformu veřejné správy probíráme a celý ten balík zákonů je na jednání této Poslanecké sněmovny, mám za to, že věcně do této reformy měl být zapracován a že je škoda, že se to nestalo.

Návrh zákona mj. také počítá s ukončením oddělení dosavadních práv podle stávající zákonné úpravy a to do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Takto zpochybněné získané právo průzkumu zavání jednostranným lobbismem firem, které dříve neuspěly a teď se snaží dostat znova do hry, nehledě na skutečnost, že existuje jakýsi institut ochrany investic. A tady se Ministerstvo životního prostředí podle mého názoru jako předkladatel pouští na velice tenký led a podle mého to bude ze zahraničí chápáno jako nedobrý signál k zahraničním investicím a nedobrý signál směrem do Evropské unie.

Kolegyně a kolegové, zejména ze dvou důvodů, které jsem uvedl, tzn. z toho důvodu, že podle mých informací je připravována komplexní novela horního zákona, a já si myslím, že věcné záležitosti, které dobré jsou, je třeba zapracovat až do této novely a mluvit o nich v širších souvislostech - to je první důvod - a druhým důvodem je zapracování celé té anabáze řídícího procesu v rámci reformy veřejné správy do zákonných norem - z těchto důvodů navrhuji zamítnutí zákona v prvním čtení, a pokud se tak nestane, podmíněně navrhuji vrácení vládě k přepracování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP