Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Dámy a pánové, pokusím se stručně reagovat na některé připomínky, protože jinak většina vystoupení všech pánů poslanců byla vlastně určitými připomínkami a výhradami k metodice práce. Tyto připomínky lze pochopitelně zohlednit při zpracovávání další zprávy a já vám mohu slíbit, že pochopitelně stenozáznam bude předložen všem, kteří se na zpracování zpráv podílejí, aby na připomínky v rámci možností mohli reagovat.

K připomínce pana poslance Štraita o fingovaných pozváních k návštěvě. Připomínka je správná, ale je třeba říci, že už v září tohoto roku jsem vládě navrhl opatření. Vláda přijala usnesení, které se v těchto měsících realizuje, takže právě aby se pozvání k návštěvě České republiky nemohla zneužívat, jsou provedena a prováděna opatření, která tomu mají zamezit.

Pan poslanec Houzák hovořil podobně jako poslanec Filip o výrazném časovém odsunu zprávy tím, že je vlastně projednávána v polovině října. V mém úvodním slově jste zaregistrovali, a myslím, že to konstatoval i pan poslanec Filip, už záměr, aby zpráva byla předložena nejpozději do konce měsíce května. Samozřejmě že to dává dostatečný prostor, aby byla projednána ještě v prvním pololetí, protože schůze Poslanecké sněmovny bývá většinou na rozmezí měsíce června a července, takže více než měsíc je dostatečný prostor, aby zpráva mohla být sněmovně předložena, projednána a připravena. Je tady ovšem i návrh pana zpravodaje o předkládání zprávy do konce prvního čtvrtletí. Je na úsudku sněmovny, k jakému termínu se při svém hlasování a rozhodování přikloní.

Jinak k metodickým záměrům myslím, že není nutno se vyjadřovat. To už jsem konstatoval, že je časový prostor a budou respektovány v přípravě další zprávy.

Zajímavá je úvaha a zajímavý je námět pana poslance Filipa na to, aby tato zpráva vlastně byla zpracovávána souhrnně za všechny druhy bezpečnostní problematiky v návaznosti na státní zastupitelství a v návaznosti na soudy. Ve svém úvodním slově jsem uvedl námět, že by se zpracovávala i v souvislosti s dalšími bezpečnostními složkami, aby byla koordinována s bezpečnostními a zpravodajskými složkami. Samozřejmě pokud bude požadavek, aby tato zpráva o bezpečnostní situaci zahrnovala skutečně globálně celou situaci až do závěrečné fáze, kdy se jedná o soudy přes státní zastupitelství, je to jiné pojetí. Je to pojetí, o kterém je možno uvažovat, které je možné zvažovat, a záleží pochopitelně na rozhodnutí sněmovny, jaký způsob zprávy a jakou metodikou zpracovanou zprávu si Poslanecká sněmovna vyžádá.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane ministře. Nyní bych požádal zpravodaje o závěrečné vystoupení, případně o přednesení návrhu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klas: Dovolte mi, abych konstatoval, že v obecné rozpravě vystoupili čtyři poslanci, v podrobné rozpravě dva poslanci. Celkem máme tři návrhy, o kterých budeme hlasovat. Dovolte mi, abych seznámil sněmovnu a navrhl postup hlasování o předložených návrzích na usnesení.

Za prvé si myslím, že bychom měli hlasovat o návrhu na usnesení, který je vypracován výborem pro obranu a bezpečnost, za druhé by měl být hlasován návrh poslance Fischera a za třetí návrh můj.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane zpravodaji. Jenom pro upřesnění bych vás žádal, jestli byste mi sdělil, zda návrh základní, jak jste jej uvedl, a návrh kolegy Fischera se vzájemně vylučují, protože kdyby se vylučovaly vzájemně, tak by to podle mého soudu byl návrh kolegy Fischera, návrh podle § 63 odst. 1 bodu 4, návrh jiné předlohy. Pokud by to byl návrh jiné předlohy, poté bych nás provedl hlasováním. Pokud se ale návrhy nevylučují, tak to můžeme brát podle mého soudu jako pozměňovací návrh k původnímu návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, resp. k návrhu, který jste předložil.

Nyní prosím o stanovisko, zda se vylučují či nevylučují.

 

Poslanec Jan Klas: Po dohodě s panem kolegou Fischerem jsme si řekli, že návrh jeho usnesení obsahuje tři body, kde pouze první bod koresponduje s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost. Navrhoval bych minimálně po přijetí návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, abychom hlasovali o bodu II a III.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Považujete to za pozměňovací návrh, nikoliv za návrh jiné předlohy. Je někdo v rozporu s touto interpretací? Není tomu tak, takže budeme postupovat tak, jak navrhl zpravodaj.

Ještě tam vidím jednu drobnost, která se týká onoho časového termínu, do kdy by měla být zpráva předkládána, protože pokud se nepletu, v jednom návrhu se jedná o termín konec prvního čtvrtletí, v druhém návrhu konec druhého čtvrtletí. Tam bych navrhoval, abychom provedli nejprve orientační hlasování podle § 72 odst. 2 a podle toho bychom poté hlasovali i o základním návrhu usnesení.

Nyní bych vás požádal, jestli byste předložil první návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane místopředsedo. První návrh usnesení je návrh výboru pro obranu a bezpečnost, který zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere zprávu o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 na vědomí."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jsem žádán o odhlášení. Činím tak v tuto chvíli a žádám vás, kolegyně a kolegové, abyste se přihlásili svými magnetickými kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 163 rozhodneme o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se v hlasování pořadové číslo 163 pro jeho schválení vyjádřilo 165 poslanců, 1 byl proti.

 

Žádám vás, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Klas: Ano, děkuji, pane předsedající. Tím se vyloučil z dalšího hlasování i bod I navržený panem kolegou Fischerem a můžeme předložit jeho návrh usnesení, který se skládá pouze z bodů 2 a 3.

Cituji: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednala na své 5. schůzi zprávu o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 ve srovnání s rokem 1996 předloženou vládou v červenci 1998 a usnesla se na následujícím.

  1. Žádá vládu České republiky, aby při přípravě zprávy za rok 1998 do ní zahrnula též případně jako přílohy

a) analýzu příčin a podmínek pro vznik různých forem kriminality,

b) charakteristiku dlouhodobých trendů jejich vývoje v České republice se srovnáním v mezinárodním měřítku,

c) doktrínu bezpečnostní ochrany státu občanů a české ekonomiky včetně plánu opatření na účinnou prevenci trestné činnosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Požádal bych o vyjádření předkladatele ministra vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vypadá to tak, že snad by toto usnesení zasloužilo hlasovat po částech, protože tam jsou různé náměty, které spolu nesouvisejí vzájemně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde návrh na hlasování po částech. Má někdo námitku proti tomuto postupu? Museli bychom jinak hlasovat. Není námitka. Předkladatelé se s tímto ztotožňují? Ztotožňují. Budu žádat předkladatele tohoto sněmovního tisku, aby se vyjadřoval k jednotlivým pozměňovacím návrhům kolegy Fischera. Nyní vás, pane zpravodaji, prosím o to, abyste znovu zopakoval bod, o kterém budeme hlasovat, poté požádám navrhovatele o vyjádření a vás jako zpravodaje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP