(pokračuje Filip)

Ale i proto, že stud obětí je větší než jejich ochota se s tímto studem vypořádat před orgány činnými v trestním řízení. A za aktivnější činnost policie při výrazném růstu hospodářské kriminality si myslím, že to je jen důsledek toho, že řada poškozených hospodářských subjektů se prostě nemohla smířit s tím, že už nešlo o volnou hru tržních sil, ale že šlo o takové postupy jejich bývalých nebo současných partnerů, že nezbývalo nic jiného, než některé své zkušenosti podat jako podněty policii. V tuto chvíli myslím, že tyto dvě proti sobě působící síly je potřeba napříště ve zprávě posoudit výrazněji.

Pokud jde o věci, které jsem tady říkal, slova mně vzal osobně pan ministr z úst, nebudu tedy mluvit ani o hlavním městě Praze ani o tendencích poklesu v některých okresech. Ale zároveň si myslím, že je potřeba připomenout, že je sice ve zprávě deklarován význam prevence v moderní demokratické společnosti, ale kromě odkazu na některá přijatá opatření není jejich účinnost ve zprávě nijak dokumentována. Velmi výrazně bych žádal současné Ministerstvo vnitra a jeho pracovníky včetně pana ministra, aby v příští zprávě za rok 1998 byl vliv prevence na výskyt trestné činnosti hodnocen jinak a aby pozornost zasluhoval nejen význam a obsah, ale případně i ohlas jednotlivých preventivních opatření a aktivit a posuzoval se jednak podle míst a také podle druhu trestné činnosti, už právě kvůli tomu, jaká je latence v těch dvou, podle mého soudu velmi špatně hodnocených oblastech trestné činnosti, které jsem zmínil.

Pokud jde o bezpečnostní rizika, jsem přesvědčen, že stanovená orientace v podstatě odpovídá zjištěním ve zprávě, i když ne vždy stejnou měrou. Platí to zejména u tzv. rizik s mezinárodním prvkem, kde je možné říci, že se občas používá tento argument spíše mediálně účelově, než ve skutečnosti tomu je.

Na prvním místě je uváděno utajení informací, které je označené jako nezbytný předpoklad přijetí České republiky do NATO. Ač je notoricky známo, že utajené informace unikají bez kontroly ze všech státních orgánů, zpráva neuvádí žádný odhalený případ a pozornost je soustředěna pouze na očekávané účinky nově přijatého zákona. Jsem přesvědčen, že těžko budeme moci hodnotit, - a také to po panu ministrovi nežádám - aby vyhodnotil vliv nového zákona o utajovaných skutečnostech, jenž poběží v tomto roce jenom dva měsíce. Myslím, že ani nemůžeme očekávat, že za dva měsíce působení nového zákona dojde k zásadním změnám v této oblasti. Ale jsem přesvědčen, že bychom o utajovaných skutečnostech měli méně mluvit, měli je méně politizovat, ale tím více principy, které jsou pro státní orgány, pro hospodářské organizace, dodržovat. Jsem přesvědčen, že řada ekonomických poškození státu je právě z toho, jakým způsobem unikly jinak utajované hospodářské informace. A myslím si, že pan ministr Grégr mi může dát za pravdu.

A pokud jde o jedno hodnocení, které si nedovolím neříci, je za zcela podstatné třeba považovat, že organizovaný zločin, zejména jeho špičky, se pevně usadil ve zdejším prostředí, a to i na vlivných místech hospodářského života, a že žel pro nás, pro občany České republiky i pro poslance se pomocí korupce mu daří ovlivňovat i činnost některých státních orgánů. Velmi mě mrzí - a v této souvislosti připomínám - vaše negativní hlasování v rozporu s tzv. Terstskou chartou, aby se i Parlament zabýval organizovaným zločinem a zřídil trvalý orgán, který by se zabýval organizovaným zločinem v České republice. Jsem přesvědčen, že to není věc jenom exekutivy, že to je možná i věc zákonodárců, abychom byli schopni připravit takové zákony, které by byly účinným nástrojem v rukou výkonné moci, aby se organizovanému zločinu u nás dařilo méně, i když bychom si přáli, aby se mu u nás nedařilo vůbec.

Já jsem tato slova adresoval nikoliv současnému ministru vnitra, řekl jsem to na začátku, říkám to i na konec. Byl bych rád, kdybychom se v příštím roce při hodnocení zprávy za rok 1998 mohli setkat alespoň s tím, že Policie ČR, další orgány činné v trestním řízení jsou schopny výrazně efektivnějším způsobem hájit životy, zdraví a majetek tohoto státu. Protože občané na to mají právo, platí si své daně a stát je povinován jim zajistit za to minimální bezpečnost. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Filipovi. Do všeobecné rozpravy další přihlášku nemám, takže tuto rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, do které mám zatím jedinou přihlášku, a tím přihlášeným je pan poslanec Fischer. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji vám, pane místopředsedo a omezím se jenom na přednesení návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednala na své 5. schůzi zprávu o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 ve srovnání s rokem 1996 předloženou vládou v červenci 1998 a usnesla se na následujícím:

1. bere na vědomí předloženou zprávu,

2. žádá vládu ČR, aby při přípravě zprávy za rok 1998 do ní zahrnula též případně jako přílohy

a) analýzu příčin a podmínek pro vznik různých forem kriminality,

b) charakteristiku dlouhodobých trendů jejich vývoje v České republice ve srovnání s mezinárodním měřítkem,

c) doktrínu bezpečnostní ochrany státu, občanů a české ekonomiky včetně plánu opatření na účinnou prevenci trestné činnosti,

3. doporučuje z důvodu operativnosti vládě zkrácení termínu předložení zprávy Parlamentu tak, aby je mohl projednat ještě ve druhém čtvrtletí, tj. před parlamentními prázdninami."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do podrobné rozpravy další přihlášku nemám, takže ji uzavírám... Mám, pardon, omlouvám se, takže podrobná rozprava ještě stále pokračuje a má nyní slovo zpravodaj pan poslanec Klas. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Dovolte mi, abych předložil další doprovodné usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR,

1. aby zprávy o bezpečnostní situaci na území ČR za daný kalendářní rok předkládala Poslanecké sněmovně k projednání do konce prvního čtvrtletí roku následujícího,

2. aby ve své vízové politice urychleně reagovala na zjištěná bezpečnostní rizika."

Tento druhý bod považuji, kolegyně a kolegové, za zcela zásadní, protože na straně 14 této zprávy je upozornění, že pokud Poslanecká sněmovna urychleně neprovede zásadní legislativní změny, hrozí zcela zásadní průlom organizovaných zločineckých struktur, jak zde o nich bylo už v předchozí diskusi zmiňováno.

Takže tolik k mému usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu uzavírám a žádám v tuto chvíli ministra vnitra Václava Grulicha, aby vystoupil ve svém závěrečném slově. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP