(pokračuje Gongol)

Jen nevím, zda trvalý nárůst vývozu například osobních aut se patřičně projevuje i zvýšením příjmů státního rozpočtu. Docela by mě zajímalo, pane ministře, kolik prostředků například odvádí na daních Mladá Boleslav.

V daném období došlo k růstu sazeb z nových úvěrů na 16,14 %, což je ukazatel působící proti investicím do rozvoje výroby. Celková krize se projevuje i v objemu obchodů na kapitálovém trhu, který činí pouze - všimněte si toho, vážení pánové a dámy - 58 % proti stejnému období minulého roku. Příznivým se jeví přebytek státního rozpočtu ve výši 7,6 miliardy. Avšak dnešní záporné saldo dává tušit, že to bylo přechodné a že do konce roku se ještě dále zvýší.

Na státní politiku zaměstnanosti bylo vynaloženo 1,1 miliardy korun, to je pasivní politikum, ale údaj o aktivní politice schází, což je ovšem pro nás samozřejmě to nejdůležitější.

Přestože vím, že kapitálové výdaje podléhají sezónním vlivům, jejich čerpání pouze na úrovni 12,6 %, což je úspora proti alikvótě ve výši 5,8 miliardy korun. Přitom právě kapitálové výdaje jsou nositelem budoucí prosperity.

Vzhledem k tomu, co jsem zde uvedl, doporučuji proto následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna zprávu vlády o plnění státního rozpočtu za první čtvrtletí roku 1998 zamítá."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, tudíž ji uzavírám. Zároveň otevírám rozpravu podrobnou. Ani do této rozpravy žádnou přihlášku nemám, tudíž ji uzavírám.

Požádal bych v tuto chvíli nejprve navrhovatele tohoto sněmovního tisku o závěrečné slovo, poté zpravodaje, který nás provede předloženými návrhy k hlasování.

Pane ministře, máte slovo k závěrečnému vystoupení. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: V závěrečném slově bych zmínil jenom dvě připomínky, které zazněly v diskusním vystoupení. Pokud se týká odvádění prostředků v Mladé Boleslavi, patrně měl vystupující na mysli Škodu Mladá Boleslav. Protože se jedná o individuální údaj, mohu ho zde vyřknout, ale myslím si, že v závěrce Škodovky, která je běžně k dispozici v továrně, si každý pilný poslanec tamního regionu zjistí, kolik ta částka je. Takže se omlouvám, že musím být formální podle § 24 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků.

Nicméně budu se věnovat problému informatického charakteru. Chtěl bych konstatovat, že z hlediska Ministerstva financí a budování vnitřního informatického systému nečiní tato vláda, potažmo její ministr financí, žádné kroky, které by byly v protikladu k usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu či vlády. Skutečnost je taková, že finanční prostředky blokované citovaným usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu z prosince 1997 byly na základě usnesení vlády č. 467 z roku 1998 - pro ty, kteří si to nepamatují, je to usnesení z 1. července tohoto roku - plně rozpuštěny jednotlivým resortům, čili tato účelová rezerva byla neúčelově rozpuštěna na krytí běžných výdajů státního rozpočtu. Protože však mezitím byla uvolněna ještě nad rámec těchto prostředků další částka cca ve výši 130 milionů korun pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, schválená Poslaneckou sněmovnou, byl rozpuštěn i zbytek rezervy všeobecné pokladní správy určený na státní informační systém.

Nechci kritizovat to usnesení jako takové, když je naprosto nekorektní ve vztahu ke sněmovně. Chci jenom konstatovat, že tímto usnesením minulá vláda - řečeno slušně česky - vybílila rezervu všeobecné pokladní správy a postavila naši vládu před velmi obtížně řešitelné problémy vzniklé v důsledku povodní ve Východočeském kraji. Chovala se prostě nezodpovědně u vědomí toho, že ona už možné problémy řešit nebude.

Tolik pouze moje jediná reakce na naprosto správnou připomínku ve věci účelové rezervy na rozvoj informačního systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi financí Ivo Svobodovi.

Žádám zpravodaje pana poslance Martina Kocourka, aby přednesl svou závěrečnou zprávu nebo své závěrečné stanovisko a provedl nás hlasováním. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem zaznamenal v rozpravě, podle mého názoru zazněl jeden protinávrh na usnesení. U kolegy Macháčka jsem to zaznamenal spíše jako žádost, která by se neměla promítnout do jakéhokoliv usnesení, tzn. je to spíš na pana ministra, zda tuto žádost akceptuje a rozpočtový výbor s touto problematikou seznámí. Není to k hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli bychom tedy měli v souladu s § 72 odst. 1 hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Gongola na zamítnutí. Nebude-li tento návrh přijat, budeme hlasovat o původním návrhu, který přednesl zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek.

Požádal bych ještě zřejmě o stanovisko navrhovatele a o stanovisko zpravodaje k návrhu pana poslance Gongola. Navrhovatel k návrhu na zamítnutí má stanovisko (Nesouhlasím.) záporné, zpravodaj (Nesouhlasím.) také záporné.

Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o usnesení, které by znělo takto:

"Poslanecká sněmovna zamítá zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1998, sněmovní tisk číslo 5."

 

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko (hlasování číslo 154). Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 32 poslankyň a poslanců, proti bylo 102.

 

Pane poslanče, předložte tedy původní návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Můj návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1998."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

 

Kdo je pro jeho přijetí, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 155 jsme rozhodli o schválení tohoto návrhu, když se pro tento návrh vyslovilo 138 poslankyň a poslanců, proti bylo 14.

 

Děkuji panu zpravodaji Kocourkovi a končím tím projednávání bodu číslo 34.

 

V tuto chvíli se hlásí kolega Gongol s procedurálním návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že další dva body mají obdobnou tematiku, doporučuji procedurální návrh, abychom spojili rozpravu k bodu 7 a 8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Myslím si, že o tomto návrhu bychom měli rozhodnout bez rozpravy.

 

Kdo je pro, abychom spojili rozpravu k bodu číslo 36 a číslo 37 našeho schváleného programu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 156 jsme rozhodli o sloučení rozpravy k bodu 36 a 37 našeho pořadu, když se pro tento návrh vyslovilo 152 poslankyň a poslanců, proti byli dva. Povedeme tedy spojenou rozpravu k těmto dvěma bodům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP