Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji za stručnou zpravodajskou zprávu a otevírám nyní rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Nikdo se nehlásí, tudíž rozpravu uzavírám. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zatím padl pouze jeden návrh, který z rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny navrhl přikázat tento návrh zahraničnímu výboru.

Ptám se, jestli někdo má jiný návrh. Pan kolega Recman. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Poprosil bych, aby tento tisk byl rovněž projednán i v rozpočtovém výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Navrhujete rozpočtovému výboru.

Nevím, jestli dnes máte slabé hlasy anebo zda technika příliš nefunguje. Poprosil bych asi techniky, jestli by mohli malinko zesílit, protože nejen já, ale vidím z gestikulace, že i kolegové mají trochu problémy s tím, abychom se zde vzájemně slyšeli.

Nicméně byl zde návrh druhý na přikázání rozpočtovému výboru. Žádný jiný návrh nevidím, takže budeme se nyní zabývat přikázáním sněmovního tisku č. 27 nejprve výboru zahraničnímu.

 

Kdo je pro přikázání sněmovního tisku č. 27 zahraničnímu výboru, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 143), když se pro jeho schválení vyslovilo 150 poslankyň a poslanců, proti byl 1.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání sněmovního tisku č. 27 rozpočtovému výboru.

Kdo je pro přikázání tohoto tisku tomuto výboru, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 144), když se pro jeho schválení vyslovilo 94 poslankyň a poslanců, proti bylo 39. Konstatuji, že sněmovní tisk č. 27 byl přikázán výboru zahraničnímu a výboru rozpočtovému.

 

Nyní bychom měli přistoupit k projednání bodu

 

27.
Návrh na volbu předsedy a dalšího člena výboru Fondu dětí a mládeže

 

Požádal bych v tuto chvíli, aby se slova ujal předseda komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, přistupujeme k bodu Návrh na volbu předsedy a dalšího člena výboru Fondu dětí a mládeže. Nejprve mi dovolte, prosím, krátkou rekapitulaci: 18. srpna letošního roku oznámil předseda výboru Fondu dětí a mládeže pan Břetislav Verner předsedovi Poslanecké sněmovny svoji rezignaci ke dni 16. září 1998. K témuž datu oznámil rezignaci na funkci člena výboru Fondu dětí a mládeže pan Jiří Růžek. V současné době má výbor Fondu dětí a mládeže toto složení: pan Hodinář a pan Prokeš, kteří byli zvoleni 28. února 1997, paní Cachová, paní Pavlíková, pan Fabián a pan Hlaváč, kteří byli zvoleni 3. dubna 1997, avšak jejich volební období začalo až 21. dubna 1997...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, já se omlouvám, já vás přeruším, já bych chtěl přerušit ne vás, ale chtěl bych přerušit kolegy, kteří schůzují zde v jednací síni, a požádal bych je, aby své věci vyřizovali někde jinde. Je mi líto, že přerušuji vás, ne tyto kolegy. Pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji vám za vaši snahu, pane předsedající, myslím, že bude marná.

Konečně členem tohoto výboru je pan Palkoska, který byl zvolen 9. července 1997. K dnešnímu dni je neobsazeno místo předsedy výboru a jednoho člena výboru Fondu dětí a mládeže. Nejprve prosím, aby bylo hlasováno o usnesení, kterým vezme Poslanecká sněmovna na vědomí rezignaci předsedy výboru Břetislava Vernera a člena výboru Jiřího Růžka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu usnesení na vzetí na vědomí rezignace těchto funkcionářů Fondu dětí a mládeže tak, jak jste návrh slyšeli. Ještě jednou bych vás, pane předsedo, požádal o zopakování usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí rezignaci předsedy výboru Fondu dětí a mládeže pana Břetislava Vernera a člena výboru Fondu dětí a mládeže pana Jiřího Růžka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolega Vymětal se hlásí, ale pane kolego, jelikož nebyla otevřena rozprava, tak vám mohu dát slovo pouze k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, spíše mám procedurální připomínku, a to v tom smyslu, že když byl přednesen návrh, měla být k tomuto návrhu otevřena rozprava. To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vycházíme z precedentů, které zde v této situaci byly: ke vzetí na vědomí se nikdy rozprava neotevírala. Nicméně chci vás ujistit, že otevřu rozpravu okamžitě v momentu, kdy budou padat návrhy na členy výboru fondu, popř. návrhy na předsedu. Proto se vás ptám, jestli i v tomto okamžiku trváte na otevření rozpravy. Pokud ano, tak samozřejmě o tomto návrhu v souladu - tuším - s § 63 nechám hlasovat. Trváte? Netrváte. Děkuji, vysvětleno.

Čili v tuto chvíli budeme hlasovat o usnesení, tak jak je před chvílí přednesl předseda volební komise. Žádá někdo zopakování tohoto návrhu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení.

 

Kdo je pro jeho schválení, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh usnesení byl schválen když se pro jeho schválení vyslovilo 164 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo (v hlasování číslo 145).

 

Pokračujte, prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní můžeme přistoupit k volbě předsedy a k volbě jednoho člena výboru Fondu dětí a mládeže. Návrhy byly volební komisi předloženy ve stanovené lhůtě, a to návrhy tyto: poslaneckými kluby byli navrženi na předsedu tito kandidáti: Přemysl Blahák klubem ČSSD, Pavlíková Jiřina klubem ODS. 13. října 1998 však poslanecký klub ČSSD odvolal kandidaturu pana Přemysla Blaháka na funkci předsedy výboru Fondu dětí a mládeže. Tuto skutečnost vzala volební komise na vědomí s tím, že jediným kandidátem, kandidátkou na tuto funkci zůstává paní Jiřina Pavlíková.

Dále pak poslaneckými kluby byli navrženi na člena výboru následující: paní Bohdalová Vlasta klubem ČSSD, pan Frankl Michal klubem US, pan Mimochodek Petr klubem KDU-ČSL, pan Navrkal Stanislav klubem KSČM, paní Šaršová Marie klubem KDU-ČSL, paní Vernerová Milena klubem KSČM a konečně pan Vystrčil Miloš klubem ODS.

Podle zákona č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, volí Poslanecká sněmovna předsedu a dalších 8 členů. Protože citovaný zákon způsob volby neupravuje, navrhuje volební komise volbu veřejnou, hlasovacím zařízením, tzn. stejným způsobem, jako proběhla volba členů tohoto Fondu naposledy v roce 1997. Navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o obou návrzích, jak na předsedu, tak členy, tj. o kandidátce na předsedkyni a o kandidátech na člena výboru fondu najednou. Po skončení této rozpravy pak budeme hlasovat v prvém kole nejprve o kandidátce na předsedu a poté o kandidátech na člena výboru fondu. Při neúspěšnosti prvého kola některé z obou voleb bude bezprostředně následovat druhé kolo první volby.

Pro přesnost uvádím, že volba je dvoukolová a do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst po prvém kole volby. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. Pane předsedající je možno otevřít rozpravu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Otevírám tedy rozpravu jak k návrhu jednotlivých poslaneckých klubů, tak i k proceduře, kterou navrhl předseda volební komise. Ptám se, jestli se někdo do rozpravy hlásí. Prosím, pane kolego, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP