Středa 19. září 1990

Pôvodná koncepcia Úradu sa v mnohom nelíšila od bývalej Štátnej bezpečnosti - zmenilo sa len zameranie a typ nepriateža. Zostala predstava bezpečnostného aparátu na celom teritóriu štátu, zostala predstava rozsiahlej a stálej siete agentov. Táto koncepcia sa postupne menila s tým, jako sa menila politická situácia a ako do Úradu prichádzali noví žudia.

Zrušená Štátna bezpečnosť pracovala tak, že zbierala všetky jej dostupné informácie a podža nich určovala a potom prenasledovala tých, ktorých si vytipovala ako nepriatežov. Naša dnešná predstava je taká, že pracovníci Úradu sa budú zameriavať na jednotlivé konkrétne ohrozenia; nebudú teda hžadať nepriateža, ale budú sa snažiť získať informácie, ktoré poskytnú zákonodarným a exekutívnym orgánom, alebo orgánom činným v trestnom konaní. Prostriedky, ktoré môžu pracovníci Úradu používať, musia byť presne vymedzené zákonom a nesmú nad jeho rámec zasahovať do osobných práv a slobôd občanov.

Verejnosť i tlač sa často znepokojujú nad faktom, že v tomto Úrade pracuje mnoho bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti. Som presvedčený, že je rozhodujúce, aby činnosť Úradu riadili minulosťou nezaťažení odborníci. Tí pracovníci Úradu, ktorí sa nedokážu novým podmienkam prispôsobiť, budú musieť odísť.

Existuje istá obava z bývalých agentov Štátnej bezpečnosti a ich činnosti. Všetky údaje o agentúrnej sieti a ostatné archívy bývalej Štátnej bezpečnosti sú pod kontrolou Úradu pre ochranu Ústavy a demokracie. Pracovníci Úradu zostavajú prehžad o tom, čo bývalí agenti po 17. novembri robia a aký je ich celkový pohyb v spoločnosti.

Zaoberali sme sa tiež otázkou zamestnancov Federálneho ministerstva vnútra v tzv. činných zálohách. Ide prevažne o žudí, ktorí boli legálne zamestnaní v rôznych štátnych orgánoch a organizáciách, v ktorých získavali pre bývalú Štátnu bezpečnosť informácie, alebo zabezpečovali rôzne služby. Rozhodol som sa, že pokiaž o týchto pracovníkov ich legálni zamestnávatelia budú mať záujem, budú z ministerstva vnútra uvožnení, pokiaž však o nich zamestnávatelia neprejavia záujem, budú sa musieť na ministerstvo vrátiť a rozhodnem o ich ďalšom zaradení alebo prepustení.

Rovnako ako vy považujem praktiky Štátnej bezpečnosti za jeden z hlavných nástrojov totalitného režimu, ktorými obmedzoval a dusil občiansku slobodu. Sledovanie a špehovanie žudí mi bolo a je z duše protivné, a to je dôvod, pre ktorý som zrušil ako posledné tzv. obranné spravodajstvo v Pohraničnej stráži a vojskách ministerstva vnútra, ktoré tam plnilo úlohu Štátnej bezpečnosti.

Vážené dámy, vážení páni, snažil som sa vám maximálne otvorene popísať stav mne zvereného ministerstva a problémy, s ktorými sa pri svojej práci stretávam. Rozsah úloh, ktoré v rámci bezpečnostnej politiky vlády stoja před Federálnym ministerstvom vnútra je, ako vidíte, značne rozsiahly. Som si vedomý toho, že by bolo možné navrhnúť rad ďalších, vo všeobecnom zmysle potrebných opatrení. Viacmenej prosím, aby ste mali na zreteli obmedzené časové obdobie, ktoré pre realizáciu uvedených zámerov máme, i skutočnosť, že na ich realizáciu pristupujeme za relatívne zložitej situácie vo vedení i v celom rezorte Federálneho ministerstva vnútra. Preto naše zámery predstavujú vybrané priority, u ktorých - aj napriek ich náročnosti - nepochybujeme o reálnosti ich uskutočnenia.

Verím, že sa postupne na konkrétnych prípadoch presvedčíte o tom, že Federálne ministerstvo vnútra stanovené zásady bezpečnostnej politiky skutočne naplňuje.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem pánovi ministrovi vnútra Langošovi. Za výbory branné a bezpečnostné vystúpi poslanec Ladislav Lis a poslanec Ivan Šimko. Prosím poslanca Lisa, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Lis: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, pan Langoš, federální ministr vnitra, ve svém projevu v podstatě objektivně charakterizoval současný stav bezpečnostní situace v České a Slovenské Federativní Republice. Správně analyzoval příčiny neuspokojivého stavu, naznačil i východiska, a to, jaká opatření je nutné učinit k nápravě tohoto stavu.

Ve svém příspěvku bych chtěl připomenout, že branné a bezpečnostní výbory SL a SN se na své 4. společné schůzi 6. a 12. t. m. již zabývaly zprávou pana ministra Langoše o bezpečnostní situaci a složení řídících orgánů federálního ministerstva vnitra. Výbory konstatovaly, že současná bezpečnostní situace ve státě je nejen vážná, ale přímo alarmující. Oba výbory se shodly na tom, že za celé období 8 měsíců se nepodařilo vyřešit základní otázky bezpečnostní politiky, plně zajistit efektivní ochranu zdraví a života našich občanů, zajistit ochranu jejich majetku a účinnými prostředky zajistit veřejný pořádek, o čemž svědčí i neobyčejný růst kriminality na celém území státu a oprávněná kritika a nespokojenost občanů s prací bezpečnostního aparátu.

Je známo, a denní tisk o tom přináší denně zprávy, že občané kritizují především neschopnost a pasivitu bezpečnostních složek v ochraně veřejného pořádku, kritizují to, že policisty není vidět na ulicích, že jsou pasívní při zásazích proti rušitelů veřejného pořádku. Příklady přepadávání občanů za dne v parcích i v méně frekventovaných místech jsou na denním pořádku. Občané si stěžují, dostáváme desítky dopisů na pokračující činnost bývalých příslušníků Státní bezpečnosti, na jejich působení v nových funkcích v civilním životě. Obávají se jejich vlivu a propojení s pracovníky stávajícího bezpečnostního aparátu, obávají se formování nových mafií, spojení starých nomenklaturních bratrstev s aparáty úřadů a institucí a vyřazených pracovníků Státní bezpečnosti. Stěžují si, že nemohou dosáhnout nápravy, stížnosti nejsou vyřizovány ani bezpečnostními orgány, mnohdy ani prokuraturou, při soudních jednáních.

Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že situace, ve které se nacházíme, je vážná. Naši občané jsou schopni pochopit obtíže a ekonomické těžkosti, jsou mnohdy ochotni se smířit i s tím, že dočasně bude snížena jejich životní úroveň, že bude snížena růstem cen, popřípadě inflací i nezaměstnaností, a že na přechodnou dobu se budou muset uskrovnit. V žádném případě k nepochopí a nesmíří se s tím, že státní moc a policie, kterou si ze svých daní platí, není schopna zajistit jejich bezpečnost a ochranu majetku před lupiči, zajistit ochranu jejich zdraví a života před pachateli násilných trestných činů. Domnívám se, že by bylo chybou, kdybychom tento stav, kterého jsme svědky, omlouvali konstatováním, že v období přechodu od totalitního systému k fungující demokratické společnosti jsou současné problémy, které se projevují uvedenými nedostatky na úseku bezpečnostní politiky, přirozeným a objektivním jevem. Nechci se zabývat podrobně souhrnem a rozborem těchto příčin, protože pan ministr Langoš ve svém referátu na mnohé upozornil. Chtěl bych odkázat na zprávu, kterou jsem předložil minulému předsednictvu FS 1. června, a kterou obdrželi i členové branných a bezpečnostních výborů. Upozorňuji v ní na příčiny kritického stavu v naší bezpečnostní politice. Domnívám se, že je zcela logické, hodnotíme-li situaci, že příčiny tohoto neutěšeného stavu spočívají v tom, že mnohá opatření, která měla být provedena v minulém období, nebyla zajištěna a nebyla důsledně splněna. Řešíme tedy nyní situaci nejenom současnou, ale řešíme i situaci a problémy, které měly být vyřešeny v minulosti. Proto je nutné analyzovat, jak se podařilo splnit základní úkol problematiky bezpečnosti, který byl dán v prohlášení vlády národního porozumění, vybudovat bezpečnostní aparát jako nestranický, profesionálně zdatný, operativní a relativně levný.

Přestavba bezpečnostního aparátu představovala dva okruhy problémů. Očistu sboru od lidí zkompromitovaných nezákonnou činností a vypracování nové koncepce ministerstva vnitra. Je třeba konstatovat, že očista sboru od zkompromitovaných lidí byla provedena neúplně, polovičatě a nedůsledně. Úkol očisty aparátu měly zajistit prověrkové a občanské komise. Jak je známo, od počátku narážely tyto komise jednak na nepochopení federálního ministerstva vnitra, jednak na konkrétní překážky, jako například pozdní jmenování náčelníků krajských a okresních správ SNB a naprostý nedostatek materiálů k prověřovaným příslušníkům StB. V současné době práce prověrkových komisí skončila. Stále však zůstává otevřený problém, jak o něm hovořil i pan ministr Langoš, několik tisíc příslušníků StB, kteří stále zůstávají převedeni do činných záloh ministerstva vnitra a několika set příslušníků, kterým byla dána výpověď z důvodů reorganizace. Ani očista aparátu federálního ministerstva vnitra nebyla dosud v plném rozsahu realizována. K tomu je nezbytně nutné, aby se v očistě aparátu pokračovalo, tentokrát už ne mimořádnými opatřeními, kterými byly prověrkové komise, ale aby tato očista byla prováděna pracovníky a odpovědnými činiteli, kteří jsou ve vedoucích funkcích v bezpečnostním aparátu. Je třeba, aby byl co nejrychleji vydán statut občanských komisí, aby mohly obnovit činnost, a to nejen k dokončení očisty sboru, ale hlavně k dořešení odvolacích řízení. Těžiště jejich práce do budoucna by stále více mělo spočívat v trvalém analyzování všech aspektů bezpečnostní situace v daném regionu, v koordinování všech zainteresovaných složek a v kontrole, jak bezpečnostní aparát plní své úkoly. Činnost občanských komisí, podle našeho názoru, by měla být časově omezena do doby plného konstituování orgánů místní správy, které převezmou i úkoly na úseku řízení bezpečnosti. Nová koncepce ministerstva vnitra nebyla dosud FS předložena, ani zákonná úprava poslání jednotlivých složek bezpečnostního aparátu, jejich začlenění v soustavě státu a zákonná úprava požívání speciálních metod a prostředků v oblasti rozvědné práce. Domníváme se, že má-li být práce na úseku bezpečnostní politiky jasná, má-li být jasný a promyšlený postup a cíle, je nutné ustavit odborně teoretický tým, zřejmě při branném a bezpečnostním výboru, který se bude zabývat tvorbou bezpečnostní politiky. Tento tým by měl trvale analyzovat všechny aspekty, ovlivňující bezpečnostní situaci v zemi, formulovat mechanismus, který bude působit na její ovlivňování. Tým by měl trvale spolupracovat se širokým okruhem odborníků z oboru právní teorie a dalších vědeckých oborů. Parlament nemůže být do budoucna odkázán na informace výkonného bezpečnostního aparátu, ale musí si vytvářet vlastní názor.

Chtěl bych konkrétně upozornit na některé skutečnosti. Chybí zákon o policii, o pohraniční policii, zákon o kriminální službě, Statut Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, Statut zpravodajské služby. Vedle těchto úkolů koncepční povahy je nejdůležitějším problémem účinně řešit kritický stav na úseku kriminality a veřejného pořádku. Musíme přiznat, že současný stav na tomto úseku ohrožuje i naši mezinárodní pověst. Je proto nutno provést okamžitá opatření k obnovení akceschopnosti policejního aparátu, to je pořádkové a kriminální služby, a to především v hl. Městě Praze. Za taková konkrétní opatření považujeme ve VBB následující:

Okamžitě zvýšit početní stavy. Jako zdroj tohoto zvýšení použít omezení počtu přebujelého administrativního a řídícího aparátu. Úspory, které budou tímto způsobem dosaženy, věnovat na zlepšení finančního zabezpečení nově získaných mladých lidí do SNB. Bude-li zvýšení početních stavů policie provedeno tímto způsobem, nevyžádá si to mimořádné zvýšení rozpočtu ministerstev vnitra.

Souběžně s tím upravit, to je zvýšit, platy kategorií příslušníků policie, která jsou i pod úrovní odměňování v civilním životě, a které ve svém důsledku zabraňují přijímat kvalitní pracovníky do policie. Dále zlepšit hmotné a technické vybavení policie, to je vozového parku, spojovací a výpočetní techniky a speciálních technických prostředků tak, aby policie byla schopna plnit předpokládané úkoly. I zde lze z velké části použít prostředků bývalé Státní bezpečnosti. Promyslet a realizovat účinnější způsoby techniky hlídkové služby a policejních zákroků tak, aby měly vždy potřebný efekt a setkávaly se s podporou občanů. Do realizace všech uvedených opatření ponechat v platnosti posílení hlídkové služby příslušníky vojsk federálního ministerstva vnitra a Pohraniční stráže. Současně s tím se musíme, ale hlavně i policie sama, snažit o získání prestiže bezpečnostní práci a samotných pracovníků policie tak, jak je to ve vyspělých demokraciích.

Nyní bych vás chtěl seznámit s usnesením, které přijaly VBB na své 4. společné schůzi 6. a 12. září 1990, kde projednávaly zprávu o bezpečnostní situaci a novém složení řídících orgánů FMV.

Výbory konstatovaly, že na celém území republiky je bezpečnostní situace velmi vážná, a vědomy si této vážnosti, doporučují realizovat urychleně tyto podněty:

Vypracovat návrh zákona o Úřadu na ochranu ústavy a demokracie. Vzhledem k nedůsledné realizaci novely zákona č. 100/1974 Sb., provést urychleně evidenci záloh na všech stupních resortu federálního ministerstva vnitra a republikových ministerstev. Jejich postavení řešit v souladu s tímto zákonem.

Urychleně řešit systém školení a vzdělávání příslušníků policie.

Urychleně předložit výborům branně bezpečnostním SL a SN Statut občanských komisí. Dále řešit finanční a sociální podmínky příslušníků policejního Sboru, kteří vykonávají službu na základním stupni. Současně řešit systemizaci tak, aby došlo k výraznému posílení a rozšíření výkonu pořádkových a hlídkových služeb na potřebných místech.

Na požádání republikových ministrů vnitra je třeba vyčlenit další příslušníky Pohraniční stráže k plnění úkolů pořádkových policejních sil. Vzhledem k růstu trestné činnosti v souvislosti s rozšiřováním drog, zaměřit pozornost na potlačování výroby, distribuce a užívání těchto látek. V souvislosti s rozšiřováním, vydáváním a držením zbraní žádáme připravit návrh nového zákona o zbraních a střelivu.

VBB se k řešení bezpečnostní situace usnesly na urychleném vypracování zákona na zřízení Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, zákona o policii, zákona o Pohraniční stráži, zákona o služebním poměru, zákona o zbraních a střelivu a zákona o Federální kriminální službě. Současně ustavily komisi z poslanců VBB, která by při přípravě těchto zákonů pomohla tak urychlit jejich realizaci.

Dále byla zřízena komise pro rozbor a zhodnocení příčin současného stavu bezpečnostní situace. Na podkladě tohoto hodnocení a rozborů budou vytyčeny zásady bezpečnostní doktríny. To jsou v podstatě opatření, která přijal VBB.

Ke zprávě pana ministra Langoše bych chtěl udělat ještě tuto poznámku. Myslím, že by bylo důležité a dobré, kdyby pan ministr ještě reagoval na dva problémy. Především na problém Orfei, který byl předmětem velkého zájmu italské veřejnosti, a který byl i u nás publikován tiskem. Ukazuje na vazby bývalé Státní bezpečnosti na orgány italské státní bezpečnosti.

Za druhé: pak ve zprávě chybí zmínka o činnosti teroristických skupin na našem území, zejména existence Rudých brigád a jejich vazby na bývalou Státní bezpečnost. Domnívám se, že tento problém je velmi vážný a měl by být zahrnut do zprávy o bezpečnostní situaci. Vím, že Rudé brigády a teroristické skupiny byly na našem území cvičeny, zdržovaly se zde, byly financovány a vyzbrojovány. V NDR i v Maďarsku byly tyto skupiny odhaleny, rovněž i vazby na tamní státní bezpečnost. Domnívám se, že tyto problémy, kdyby se vyjasnily, mohly by též přispět k našemu vstupu do Evropy. Děkuji za pozornost.

(Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem pánovi poslancovi Lisovi, prosím poslanca Šimku, aby predniesol svoju správu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec I. Šimko: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, vypočuli sme správu o bezpečnostnej situácii v našom štáte, ako ju predniesol minister vnútra ČSFR Ján Langoš. Výbory branné a bezpečnostné Snemovne žudu a Snemovne národov se touto správou zaoberali na svojej 4. spoločnej schôdzi 6. a 12. septembra t.r. a prijali k nej uznesenie, podrobnosťami, sa ktorými vás oboznámil spravodajca výborov Snemovne národov dr. L. Lis.

Výbory branné a bezpečnostné v tomto uznesení predovšetkým konštatujú, že bezpečnostná situácia na území našej republiky je vežmi vážna. Vyplýva to z prednesenej správy, poznávame to na poslaneckých prieskumoch a z listov, ktoré dostávame. Je to všeobecne zrejmé i z tlače a ostatných masových oznamovacích prostriedkov. V nových podmienkach vznikajú nové možnosti pre kriminálnu činnosť. Bezpečnostný aparát, kostra totalitného režimu, hžadá svoje miesto v demokratickom štáte. Strach a obavy z jeho zneužitia, ako sme to poznali v minulosti, sa viaže na požiadavku obnovenia a posilnenia jeho akcieschopnosti. Dôvera chýba zo všetkých strán. Neuralgickým bodom v tejto situácii je, podža všetkého, otázka vysporiadania sa so štruktúrami bývalej Štátnej bezpečnosti. Jej príslušníkov postupne po zrušení preverovali previerkové komisie.

Dostali sme množstvo listov od občanov aj bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti, ale aj priamo od členov previerkových komisií. Možno konštatovať, že v týchto listoch žiadna z týchto troch skupín pisatežov nedôveruje ostatným dvom. Táto nedôvera sa potom rozširuje i ďalej. Pocity nespravodlivosti, ale aj znepokojenia nie sú celkom neodôvodnené. Náš občan, ako to vyplýva z listov, ktoré k nám prichádzajú, sa obáva na jednej strane rastúcej vlny kriminality, na druhej strane sa zatiaž nestratili ani obavy z posilňovania bezpečnostného aparátu.

Výbory branné a bezpečnostné si uvedomujú, že túto zdanlivo rozpornú situáciu treba riešiť energicky a rýchlo. Predovšetkým Úrad pre ochranu Ústavy a demokracie a celý bezpečnostný aparát sa musí budovať plne pod kontrolou príslušných ústavných orgánov. Na druhej strane musí byť schopný čeliť aj novým formám zločinu. Na to bude Ministerstvo vnútra a jeho orgány potrebovať prostriedky, ale aj podporu obyvatežstva.

Treba si ďalej uvedomiť, že osobitne medzinárodne organizovaný zločin disponuje obrovskými finančnými zdrojmi. Naše hranice sú dnes otvorené prakticky pre každého. Je vecou ministerstva vnútra, ale i našou, aby sme sa nestali lacnou korisťou tohto nadštátneho kriminálneho spoločenstva.

Branné a bezpečnostné výbory sa na svojom rokovaní usilovali nájsť spolu s ministrom Langošom také podnety a opatrenia, ktoré by napomohli urýchlene zlepšiť bezpečnostnú situáciu v našej krajine - tak ako to spomenul vo svojej správe poslanec Lis. Preto odporúčajú realizovať komplex opatrení legislatívneho a administratívneho charakteru. Vytvorili 5 pracovných komisií, ktoré budú v spolupráci s Ministerstvom vnútra a ďalšími orgánmi podrobnejšie tieto opatrenia rozpracovávať.

Odporúčam podporiť tieto odporúčania a svojou podporou napomôcť práci ministra vnútra ČSFR k urýchlenému zlepšeniu bezpečnostnej situácie.

Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem poslancovi Šimkovi. Teraz sa pýtam pána ministra Langoša, či chce reagovať na tie dva dotazy teraz alebo až potom? (Později.)

Včera sme si schválili komisiu k správe ministra vnútra ČSFR. Za Snemovňu žudu bol schválený Adámek Miroslav (SNS), Balgavý Pavol (VPN), Hubálek Bohuslav (OF), Jedinák Zdeněk (KSČ), Pospíšil Jiří (OF), Rajnič Alojz (KDH), Sacher Richard (KDU).

Za Snemovňu národov boli schválení Glezgo Štefan (VPN), Klokner Jozef (KDH), Kostya Libor (KSČ), Pernica František (MORS), Rajczy László (ESWMK), Stome Karol (OF), Šolc Jan (OF).

Prosím členov komisie, aby sa zišli v čitárni na prízemí.

Hlási sa poslanec Bakšay.

Poslanec SL J. Bakšay: Technickú poznámku. Pre chorobu poslanca Balgavého (VPN) menuje ako svojho druhého člena poslanca Oszkára Világiho.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Prosím vás, musíme teda voliť ďalšieho člena komisie za Snemovňu žudu. Kto je za, aby ako druhý člen bol zvolený pán poslanec Világi, nech zdvihne ruku! (Jednostočtyři.) Ďakujem.

Kto je proti? (Jeden.) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (Pět.) Päť.

Tým bol poslanec Világi zvolený do komisie za Snemovňu žudu.

Poslanec SL V. Benda: Pro nepřítomnost pana JUDr. Sachera, jejíž důvody mi nejsou známy v tuto chvíli, navrhujeme za KDU MUDr. Hanáka do této komise.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Dávam ešte znova hlasovať, aby namiesto poslanca Sachera bol zvolený do komisie poslanec Hanák za KDU.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP