Úterý 18. září 1990

Na tej istej strane, § 11 - navrhujem upraviť prvé rozpätie v zmysle upraveného § 10 bod f/ tak, aby spodná hranica bola 14 400 Kčs. Je to životné minimum ako nezdanitežný základ.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec, ide o odporúčanie, otázky alebo chápete vaše návrhy nejako inak? Uplatňujete svoje návrhy ako pozmeňovacie? To nám musí byť jasné. Pokiaž by išlo o pozmeňovacie návrhy, znamenalo by to, že by sa tento návrh zákona musel znovu prerokovávať v parlamentných výboroch.

Poslanec SL Z. Masopust: Vážené Federální shromáždění, dámy a pánové jistě nejde nikomu z nás o to, upírat komukoliv z poslanců právo vystoupit s čímkoliv, co se k věci váže. Nicméně mám dojem, že to, co jsme nyní vyslechli, je projev poslanecké neserióznosti. To všechno jsou věci, které byly zevrubně ve výborech projednány. Předpokládám, že jde o věci, které byly projednávány i ve výboru, kterého je pan poslanec Batta členem. Já se velmi obávám, že tady máme před sebou příklad, se kterým jsme se už mnohokrát v minulosti setkali, že totiž návrh, který ve výboru nezíská ani třetinovou podporu, aby mohl být prezentován jako minoritní votum, je zde předkládán jako názor buď jednotlivce nebo velmi malé skupiny poslanců. Myslím, že máme co činit se snahou uměle prodlužovat a komplikovat jednání.

Já sám se s návrhy pana poslance neztotožňuji. Naložte s nimi podle vlastního uvážení. (Potlesk.)

Poslanec SN I. Batta: Jde o dopžňovací návrh.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi poslanec Kostya, pripraví sa poslanec Stome.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych ve svém vystoupení zaujmout stanovisko k vystoupení poslance Bendy. Jedná se o zvýhodnění podnikatelů se 2 a více dětmi. Jsem si vědom, že nelze slučovat politiku sociální a politiku daňovou, ale přesto mi dovolte připomínku, že jsme před hodinou projednávali zákon o rodičovském příspěvku. Padlo tady několik návrhů několika pánů poslanců o zvýhodnění rodin se 2 a více dětmi, případně rodin mnohočetných. Návrh jsme nepřijali s odůvodněním, že tyto případy řeší jiné právní normy. Domnívám se, že argumentovat nyní těmito výhodami pro skupinu podnikatelů (když jsme tato práva nepřiznali ženám, pro které bude rodičovský příspěvek možná jediným příjmem) je mírně nemorální (používám zde vyjádření poslance Bendy). Připojuji se k protinávrhu poslance Prokopa a chci, abych byl takto chápán.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Kostyovi, slovo má poslanec Stome, ktorý je posledným prihláseným.

(Technická poznámka ze sálu: Rád bych pro úplnost uvedl, že doplňující návrh poslance Batty vycházel z toho, že v zahraničním výboru, jehož je poslanec Batta členem, nebyl tento návrh zákona projednáván. Poslanec Batta se tedy ve výboru nemohl vyjádřit.)

Poslanec SN K. Stome: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, především bych chtěl upozornit na znění § 18 jednacího řádu, odst. 1, že poslanci mohou v rozpravě přednášet k projednávaným otázkám pozměňující návrhy. Dovolte mi, abych využil tohoto práva a zmínil se o jedné věci, která zde dosud nebyla dostatečně akcentována.

My ve scénáři ekonomické reformy a k přechodu na tržní hospodářství uvažujeme o tom, že určité skupiny obyvatel budou mít obtíže s pracovním zařazením. Hovořili jsme o lidech postižených fyzicky či psychicky, o lidech starých, hovořili jsme i o jiných skupinách obyvatel, které jsou sice v plné pracovní síle někde zařazeny, ale dostanou se do situace, že jejich provozy se stanou dále nerentabilní a budou měněny v jiné. Máme zde ovšem ještě další skupinu obyvatel, a to jsou lidé, kteří ještě nikde zařazení nebyli, kteří se připravují na své budoucí povolání a kteří tedy budou hledat své uplatnění ze dvou důvodů: Jednak, aby nepřišli o dovednosti a vzdělání, kterého nabyli, jednak aby se nějakým způsobem existenčně uplatnili. Mám na mysli mládež učňovskou a studentskou.

Domnívám se, že by bylo vhodné věnovat této otázce pozornost i z toho hlediska, aby podnikatelé měli možnost určitého zvýhodnění, když na sebe vezmou to, že zaměstnají někoho, kdo ještě zaměstnán nikdy nebyl, kdo absolvoval školu nebo se vyučil.

Ti, kteří byli přítomni projednávání učňovského školství a studentských otázek, vědí, jak je tato problematika ožehavá a jak je do budoucnosti nejistá.

Hovořilo se o lidech, kteří si odpykali trest a domnívám se, že bychom měli se stejnou vážností uvažovat o těch lidech, kteří se teprve do společnosti zařadit chtějí. Já se nedomnívám, že bychom měli hned a přímo do tohoto zákona, vzhledem k ekonomické situaci, dát určité procento a naříkaný § 14, tuším, ještě rozhojňovat o nějaké další ustanovení. Ale domnívám se a prosil bych, abych mohl obrátit vaši pozornost na tisk 119 na stranu 8 bod 40 a na tisk 66 - to je ona předloha - stranu 23 § 27 podle nového číslování odstavec první, dřívější odstavec třetí. Začíná "vláda české republiky a vláda slovenské republiky" pokračují "mohou nařízením osvobodit určité druhy příjmů a povolit úlevu na dani poplatníkům, kteří mají příjmy z podnikatelské činnosti a ze zemědělské výroby, anebo povolit regionální úlevy, jak plyne ze společné zprávy, tedy z tisku 119. Já bych navrhoval, aby "povolit regionální úlevy" bylo nahrazeno formulací "anebo povolit regionální nebo jiné úlevy". Do těchto jiných úlev bych chtěl zahrnout fakt zaměstnávání mládeže. Co mne vede k tomuto návrhu? Vede mne k tomuto návrhu za prvé přesvědčení, že je zapotřebí, abychom o mládež tímto nepřímým způsobem pečovali, to za prvé a za druhé mne k tomu vede to, že nejsme schopni reagovat momentálně ani odhadovat dopředu měnící se hospodářskou situaci, a že bychom tady vládě měli ponechat možnost, aby podle této měnící se hospodářské situace případné úlevy a jejich výši a okruh osob stanovila podle toho, jak se potřeba regulace sociálního zajištění a plynulosti příjmů budou jevit. Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Kováč sa ešte hlási.

Poslanec SN M. Kováč: Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia a kolegyne, čakal som na poslednú chvížu vzhžadom na to, že som chcel dopredu ospravedlniť všetkých členov životného prostredia, ale to slovíčko, ktoré som chcel vymazať na výbore - na výbore ma obmäkčili, bolo mi vysvetžované, že nemôžeme byť tvrdí, tak som to stiahol, ale keď som nad tým uvažoval, rozhodol som sa to predniesť plénu, aby rozhodlo o tomto probléme. Takže ešte raz sa ospravedlňujem, že som mal možnosť to prerokovať vo výbore, ale dal som sa obmäkčiť. V § 17, odsek 8. Tam sa mi jedná o to, keďže správca dane zistí nejakú nezrovnalosť a nejaké nepriznanie daní, tak sa tu píše: Môže správca dane stanoviť daň podža podkladu, ktorý si sám opatrí. Ja som za to, aby to slovíčko môže sme škrtli a bolo by: "Správca dane stanoví daň podža podkladov, ktoré si určí". Totiž nie je mi jasné, koho tu kryjeme. Či chceme, aby znova prišli úplatky do módy tým, že správca daní môže dostať nejaký úplatok. Skrátka, myslím si, že zákon by mal byť jednoznačný. Nie ako keď si hodím korunou a budeme čakať, buď to spadne na jednu stranu alebo na druhú stranu. Ale tá koruna nemôže padnúť na kant. Tak takisto by zákon mal byť jasný. Tak skrátka správca daní by mal za povinnosť tú daň vyrubiť a aby to teda bolo v poriadku so zákonom.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: To je pozmeňovací návrh. Ďakujem. Ďalej sa prihlásil do diskusie poslanec Pánis. A poslanec Valko s technickou poznámkou.

Místopředseda SL E. Valko: Vážené dámy a vážení páni, ja by som reagoval na svojho predrečníka, na pána poslanca Stomeho, najmä teda k jeho poslednému návrhu. Ja si ho vážim ako právnika. Domnievam sa, že jeho pozmeňovací návrh, v ktorom uviedol regionálnych a iných úžav, z hžadiska jednak vecného a jednak z legislatívno technického, nie je celkom v poriadku. Budem sa snažiť to trochu vysvetliť. Totiž tento pojem iných úžav pripúšťa tak široký výklad, ktorý ani v dôvodovej správe by sa nedal celkom jasne ozrejmiť. Som za to, aby v prípade, ak uznáme, aby boli absolventi či už stredných alebo vysokých škôl v zamestnávaní zvýhodnení, aby mal určité úžavy, ale je potrebné najmä kvôli jednotnosti výkladu a aby sa zabránilo rôznym nezrozumetežnostiam explicitne vyjadriť nejakým spôsobom. Pretože napr. ja môžem váhať pri tomto výklade, čo je absolvent, kedy je to absolvent pri nástupe alebo do dvoch rokov, takže z toho dôvodu by som sa snažil vysvetliť, aby pán poslanec predložil konzegentnejší návrh. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Chce to pán poslanec spresniť?

Poslanec SN K. Stome: Dámy a pánové, byl jsem vyzván, navrhuji tedy "a nebo úlevy pro poplatníky, kteří zaměstnávají pracovníky do dvou let po vyučení a nebo po ukončení studia." Domnívám se, že lhůta dvou let by byla dostatečnou lhůtou, aby se pracovník mohl zařadit a lhůtou takovou, po kterou bychom člověka po ukončení učebního anebo studijního oboru mohli považovat za člověka, který se v zaměstnaneckém poměru anebo jinde ve svém povolání ještě neetabloval. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Slovo má poslanec Pánis.

Poslanec SN S. Pánis: Vážení páni poslanci, vážené poslankyne, pri prerokovávaní tohoto závažného zákona obraciam sa na pána poslanca ministra Václav Klausa, aby nedošlo k problémovým situáciám, pri uznávaní výšky nákladov zo strany pracovníkov berných úradov, alebo ako ich budeme volať či podnikatežom, ktorí si zabezpečia náhradné diely alebo pracovné prostriedky z Tuzexu. Preto ho prosím o vysvetlenie, prípadne zaevidovanie prepočtu do navrhovaného zákona, v akom oficiálnom kurze bude tuzexová koruna voči korune československej. Túto faktickú pripomienku vznášam na základe skúseností s pracovníkmi na finančných odboroch NV, ktorí argumentujú ešte i dnes, že na také niečo sa v zákone nepamätá, a preto podža nich sa jedna tuzexová koruna rovná jednej korune československej. A takto postupujú i pri odpočte nákladov pri priznávaní dane z príjmu obyvatežstva.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Vystúpili všetci písomne prihlásení aj dodatočne prihlásení. Už nikto z poslancov nechce vystúpiť? Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Myslel som pán minister, že dostanete hneď teraz slovo ako minister financií, aby ste sa vyjadrili k tým predneseným návrhom.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Vážení kolegové, nebudu vnášet nové zásadní změny, protože se přiznává, že naše mozková kapacita je velmi omezená - alespoň moje - a nejsem leckdy schopen na všechno reagovat. Proto v rámci přiznání snahy nalézt pro všechny z nás přijatelné řešení nebudu zásadně argumentovat vůči všem jednotlivostem, kterém tu byly vysloveny, spíš znovu zopakuji určitou filozofii a ponechám na vás, abyste sami rozhodli.

První věc. Opravdu je třeba, abychom si všichni dali velký pozor na snižování daní. Uvědomme si, že absolutně všechny příspěvky bez jediné výjimky navrhují snižování daní. Znovu opakuji, že za chvíli, v listopadu zde budeme schvalovat státní rozpočet a tímto snižováním daní snižujete výdaje státního rozpočtu na všechny možné věci, o kterých budete rozhodovat. Pozor, stále na to upozorňuji, abychom každou tuto líbivou věc dost zvažovali v tomto kontextu. Samozřejmě podpořit studenty a další, je lákavé. Ale je potřeba, abyste o všem uvažovali. Dělejte to, ale považuji za nezbytné to připomenout.

Součet úlev v řadě případů může být tak velký, že podnikatel už nebude platit vůbec nic a teoreticky by mu stát ještě něco mohl doplácet. To považuji za velmi významnou věc.

Za třetí. Vždy jsem rozpačitý z takového elánu s jakým poslanecké sněmovny doporučují například dary našich začínajících podnikatelů. Chtěl bych všechny upozornit na to, že naše podnikatelská nemluvňata - a tím nemyslím poslance Bakšaye - která žádají v tisících variant úlevy na daních, protože nemají vůbec nic pro své podnikání, nemohou investovat, nemají místa, kde by činnost prováděla, nemají tisíc možných a nemožných věcí, nonšalantně ve stejné chvíli žádají o to, aby sama mohla poskytovat prostředky na charitativní účel, sportovní, kulturní atd. Odlišme podnikatelská nemluvňata, která by nejdříve měla podnikat, od starců, kteří mají miliardy a nevědí, co by s nimi udělali, a potom rozhodují o tom, že je dají těm či oněm, k charitativním účelům, nadacím, sportu atd. Opět si uvědomujte, že podnikatelé díky tomuto budou rozhodovat o použití určitých peněz, o kterých byste správně měli rozhodovat vy, jako zákonodárný sbor. Je třeba si to převést do této elementární řeči.

Když zdůrazňuji něco takového, bývá to interpretováno, že jsem proti kultuře, že jsem proti sportu, že jsem proti charitativním účelům. Říkám něco jiného, říkám: zvažme, jestli podnikatelé, kteří jsou maličtí, nemají žádný kapitál a nic, snaží se uchytit, potřebují investovat, jestli mají jako svou první aktivitu věnovat prostředky na rozvoj sportu v Československu. Mám o tom určité pochybnosti.

Všechny moje připomínky by mířily opačně. Nebudu to dělat, nebudu komentovat jednotlivé návrhy. Úkolem ministra financí je, aby se pokusil vidět celek a nikoli jednotlivosti. To se týká i zásadní debaty, která tady byla o použití daňové politiky jako náhrady jiných politik. Řada poslanců na to upozornila. Přece tyto úlevy děláme jako úlevy začínajícím soukromým podnikatelům, podnikatelským nemluvňatům. Je naprosto falešná, abychom pod touto zástěrkou řešili politiku rodičovské podpory dětí, podpory čehokoli jiného. To je naprosto zásadní nedorozumění. Opět se falešně řekne, že ten či onen, který s tím nesouhlasí, je proti propopulační politice atd. To je fikce. Jediný cíl, který máme, je jasně rozdělit nástroje a odpovídající výsledek, který mohou přinést. Jestliže diskutujeme o úlevách z daně pro soukromé podnikatele, máme na mysli podporu soukromého podnikání. Myslím, že všichni jsme pro. Dnes neřešíme tímto zákonem zvyšování průměrného počtu dětí v rodinách. Neřešíme tím zaostávající oblasti naší země. Je velmi sporné a myslím, že zákonodárný sbor se ještě nepustil do seriozní debaty o tom, které jsou zaostávající oblasti naší země, a nikdo nedefinoval, že jsou to přesně, a právě a specificky pohraniční oblasti. S otvíráním se hranic, s otvíráním se velmi briskní kombinace kapitálů na hranicích rakouských, německých, se pohraniční oblasti mohou velmi rychle, i když jsou definovány po staru, kdy tam byla železná opona, a není-li tam železná opona, pohraniční oblasti se mohou stát nejvýhodnějšími vůbec ekonomickými oblastmi velmi rychle v naší zemi. Jsou to klišé, která se sem zanášejí. Neřešme je tímto konkrétním zákonem. Ať si poslanci pohovoří, jak chtějí do budoucna naložit s pohraničními oblastmi na základě jiného zákona a materiálu, nikoli na základě materiálu tohoto.

Takto bych mohl pokračovat o jednom argumentu za druhým. Pan poslanec Bakšay už by nebyl rád, že nejsem tak ústupný, jak řekl. Skončím tím, že zopakuji tuto základní filozofii. To se týká zvýšení reprezentačních výdajů z jednoho na tři procenta, to je stále posunování se jedním směrem proti směru, který je společný nám všem - a jsme tady od toho, abychom obhajovali zájmy obecné a nikoli právě ty, či ony konkrétní zájmy dílčí. Prosím, abyste podle toho také rozhodovali. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánovi ministrovi Klausovi. Prosím, aby sa vyjadrili spravodajcovia k návrhom poslancov svojich Snemovní. Ešte s faktickou pripomienkou sa prihlásil pan poslanec.

(Faktická připomínka: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, svoj pozmeňovací návrh mením na faktickú pripomienku. (Potlesk.))

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánovi poslanci. Slovo má poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Zní to velmi nepopulárně, ale bývá bohužel zvykem, že existuje-li více, a to dosti zásadních pozměňovacích návrhů, je schůze sněmoven přerušena, udělána přestávka a návrhy jsou znovu projednány ve výborech. Učinili jsme tak v případě předchozího zákona, a nevidím důvod, proč by se tak nemělo postupovat teď.

Poslanec SL O. Huml: Chtěl jsem říci, že svůj návrh stahuji.

Poslanec SL Z. Masopust: Nemám žádný nový návrh řešení, který by naše jednání prodloužil. Naopak mám návrh, jak ho zkrátit. Myslím, že výbory se scházejí k projednání pozměňovacích návrhů tehdy, jsou-li to návrhy takové podoby, že by jejich přijetí vyvolalo určitou lavinovou reakci v právní úpravě a vyžadovaly by komplexní posouzení.

Domnívám se, že návrhy, které zde odezněly, tuto povahu nemají. V podstatě se všude jedná jen o to, kam dáme svou víru, na kterou stranu se postavíme, jaké stanovisko zaujmeme. To nevyžaduje nějaké rozsáhlé legislativní ztvárnění, promyšlení atd.

Domnívám se, a k tomu směřuje můj návrh, že bychom mohli o pozměňovacích návrzích hlasovat, aniž by došlo k nějakému jednání, aniž by došlo k přerušení schůze.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Wagner: Vážení, v této situaci je jakékoli vyjádření spíše vyjádřením osobním, a tudíž nikoliv za výbory, aby nedošlo k podobné situaci jako včera.

Spis, který jsem si vzal není nic k projednávanému meritu věci, ale ten špatný jednací řád, podle něhož musíme jednat. Jednací řád totiž neobsahuje v podstatě možnost (ani při sebevolnějším výkladu) hlasovat o všech pozměňujících návrzích najednou a odmítnout je. To nelze.

Je nutno hlasovat o všech pozměňovacích návrzích postupně, brát jeden po druhém, jeden po druhém odmítat a prokazovat svou vůli, že se nakonec propracujeme k přijetí návrhu, který byl předložen. Pak by zde procedurálně byla ještě jedna možnost, o níž lze říci, že je víceméně přitažena za vlasy, ale při troše dobré vůle bychom mohli za první pozměňovací návrh - protože jednací řád je slabý i v tom smyslu, že nedefinuje zde předložený vládní návrh v podobě, jak byl předložen, zprávy komisí či doplnění výborů jsou už pozměňovacími návrhy - tedy využívám slabosti tohoto jednacího řádu. Jsem si vědom slabostí i svého návrhu, ale ve snaze ulehčit jednání a dospět k závěru, považuji za možné vyložit jednací řád tak, odborníci se snad vyjádří, abychom hlasovali o přijetí předloženého vládního návrhu včetně změn a doplňků předložených ve společné zprávě výborů. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Masopustovi. Je to i môj názor, na základe zhodnotenia pozmeňovacích návrhov. Aby sme si zrekapitulovali: Stav je taký, že po dvoch vystúpeniach je predložených 6, resp. 7 pozmeňovacích návrhov. Z vystúpenia ministra Klausa je kladne odporučený iba pozmeňovací návrh pána poslanca Prokopa, ale ten je zase v rozpore so spravodajskou správou. Taký je súčasný stav.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP