Úterý 18. září 1990

Prosil by som, aby sa obaja spravodajcovia vyjadrili a odporučili ďalší postup svojim snemovniam.

Domnievam sa, že tento návrh je v rozpore s rokovacím poriadkom a že musíme, pokiaž budú poslanci trvať na svojich pozmeňovacích návrhoch, hlasovať o každom jednotlivo, v poradí, v akom boli predložené.

Chápem to tak, že spoločný spravodajca výborov Snemovne žudu vám odporúča, aby uvedené pozmeňovacie návrhy neboli prijaté a nežiada poradu alebo rokovanie výboru v tejto záležitosti. lnterpertoval som to dobre? (Souhlas.)

Teraz prosím spravodajkyňu poslankyňu Matochovú.

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně S. Matochová: K návrhům, které byly předloženy: o některých musí být zřejmě rozhodnuto hlasováním. Je zde třikrát v protinávrhu, že by měla být vypuštěna jako odpočitatelná položka částka 12 tisíc v případě dvou a dalších dětí v rodině. Dále je zde návrh pana poslance Uhla - snížení daně za pracovníky, kteří se vracejí z výkonu trestu. Jednak by to byla odpočitatelná částka 12 tisíc. Pokud to neprojde, tak 4 tisíce. Dále návrh poslance Stome - povolit regionální nebo jiné úlevy, které změnil v tom smyslu, že úlevy pro poplatníky, kteří zaměstnávají pracovníky po ukončení studia nebo učebního poměru. Pan poslanec Bačinský chce, aby bylo hlasováno o tom, zda to bude zvýšení o 3%. V případě reklamy jde o činnost, která je nezbytná pro nastupující podnikatele. Uvedla jsem, že tento návrh neprošel. Další návrhy byly staženy.

To je asi pět pozměňovacích návrhů, o kterých by se mělo hlasovat.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pani poslankyni Matochovej. O slovo sa prihlásil poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, z vystoupení pana federálního ministra jsem nevyrozuměl, že by tento návrh odmítl. To za prvé.

Potud se domnívám, že zpravodajská zpráva toto v tomto duchu nekomentovala.

Za druhé chci říci, že můj pozměňovací návrh není zásahem do zákona v tom, že by současnou situaci ihned měnil, ale pouze v tom, že ve zmocňovacím § 27 předlohy, dává vládě možnost, aby takovouto úlevu upravila v budoucnu, pokud se to ukáže potřebné. To je k procesní stránce věci a k tomu, zda to zasahuje významným způsobem do filozofie předpisu.

Nicméně bych se měl zmínit ještě o tom, zda návrh dopadá na to, že se snižují příjmy, tedy příjmová část rozpočtu. Domnívám se, že na zaměstnanosti mládeže společnost ani stát prodělat nemohou, že toto ani nemůže znamenat snížení rozpočtových příjmů. Myslím si, že mládež je lépe zaměstnat, než podporovat v nezaměstnanosti. Domnívám se, že pro nás reprezentuje i finančně vyčíslitelnou částku, co z takové ztráty kvalifikace těsně po vyučení nebo po vystudování u mládeže může nastat. Znamená to, že prostředky jsou investovány prakticky dosti do vzduchu, nebo to nebezpečí tady hrozí.

Mám takovu důvěru ve vládu, že jsem svůj návrh formuloval také tak, aby byl pouze součástí zmocňovacího ustanovení. Domnívám se proto, že odmítání tohoto návrhu je přece jen v jiné poloze a v jiné rovině než u těch ostatních, která výlučně a jaksi povinně chtěla nějaká další daňová zvýhodnění. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Chápem to tak, že poslanec Stome trvá na svojom pozmeňovacom návrhu.

Pýtam sa pána poslanca Prokopa, či trvá na svojom pozmeňovacom návrhu? (Ano.)

Pán posl. Uhl trvá po tomto vysvetlení na pozmeňovacom návrhu? (Trvá.)

Pán poslanec Bureš trvá v nadväznosti na pozmeňovací návrh poslanca Uhla na svojom pozmeňovacom návrhu? (Ano.)

Trvá pán poslanec Macek na svojom pozmeňovacom návrhu? (Ano.)

Pán poslanec Bačinský trvá na svojom pozmeňovacom návrhu? (Ano.)

Pán poslanec Stome sa vyjadril.

Pán poslanec Kováč trvá na svojom pozmeňovacom návrhu? (Trvá.)

S technickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Pospíšil.

Poslanec SL J. Pospíšil: V rámci rozpravy jsme slyšeli pozměňovací návrh poslance Klause a nevím, jestli od něho ustoupil.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pýtal som sa pána ministra Klausa, či to predkladá ako pozmeňovací návrh poslance Klausa, alebo ako ministra financií - on povedal, že to dáva na zváženie ako minister financií a nedáva to ako poslanec. Takže nejde o pozmeňovací návrh.

Pristúpime teda k hlasovaniu.

Prosil by som spravodajcov, keby presnejšie formulovali jednotlivé pozmeňovacie návrhy, prípadne samotných predkladatežov, aby sme presne vedeli, o čom hlasujeme.

Ide o návrh pána poslanca Prokopa, ktorý navrhuje vypustiť z § 10 odsek 1 písm. d), to, čo je uvedené v spoločnej správe na str. 6 pod bodom 24 a nechať pôvodné znenie.

Hlasujeme v Snemovni národov, hlasujú poslanci zvolení v Českej republike. Kto súhlasí s tým, aby bol vypustený bod 24 spoločnej správy, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se) - (Čtyřicet dva.)

Kto je proti? (Osm.) Kto sa zdržal hlasovania? (Jedenáct.)

Tento návrh bol schválený v českej časti Snemovne národov, čo je nadpolovičná väčšina.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je za tento pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se) - (Čtyřicet čtyři.) Kto je proti? (Jedenáct.) Kto sa zdržal hlasovania? (Šest.).

I poslanci zvolení v Slovenskej republike tento pozmeňovací návrh schválili. Tento pozmeňovací návrh teda schválila celá Snemovňa národov. Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) - (Devadesát šest.) Kto je proti? (Jedenáct.) Kto sa zdržal hlasovania? (Čtrnáct.) Aj Snemovňa žudu tento pozmeňovací návrh schválila. Znamená to teda, že sa vypúšťa bod 24 spoločnej správy.

Ďalej budeme hlasovať o pripomienkach pána poslanca Uhla, ktorý navrhuje doplniť § 14 odsek 1 "daň sa zníži o 12 tisíc korún a za každého pracovníka, ktorý bol v posledných dvoch rokov prepustený z výkonu trestu odňatia slobody".

To je prvý návrh, druhý návrh je potom zníženie o 4 000 Kčs a návrh pána posl. Bureša je zníženie o 2 000 korún. Budeme postupne hlasovať o týchto troch návrhoch.

Budú hlasovať poslanci Snemovne národov, zvolení v Českej republike. Kto je za tento návrh pána poslanca Uhla, nech zdvihne ruku. (Hlasuje sa.) (Pět.) Kto je proti? (Třicet tři.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Sedmnáct.) Tento návrh nebol prijatý v českej časti Snemovne národov.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se) - (Devět.) Kto je proti? (Devadesát jedna.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Dvacet pět.) Ani Snemovňa žudu neprijala tento návrh.

S technickou pripomienkou sa hlási pán posl. Roubal.

Poslanec SN M. Roubal: Mám dotaz, či toto dômyselné zariadenie pri tomto maratóne hlasovania by nebolo schopné, aby hlasovanie bolo jednotné vo všetkých snemovniach, aj v republikách. Mohli by sme to vyskúšať.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pristúpime k hlasovaniu o tom, že sa má daň znížiť o 4 000 Kčs. Hlasovať budú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto súhlasí? (Hlasuje se) - (Dvanáct.) Kto je proti? (Třicet.) Kto sa zdržal hlasovania? (Devatenáct.) Návrh nebol prijatý.

Teraz budú hlasovať poslanci zvolení v Slovenskej republike. Kto je za tento návrh? (Hlasuje se) - (Šest.) Kto je proti? (Třicet pět.) Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet jedna.)

Ani v slovenskej časti nebol tento návrh prijatý.

Bude hlasovať Snemovňa žudu. Kto je za uvedený návrh pána poslanca Uhla, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.)

Kto je proti? (Sedmdesát sedm.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet sedm.) Ďakujem.

Ani Snemovňa žudu neprijala tento návrh.

Teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Bureša, ktorý znie síce trošku inak, ale ja by som prosil pána poslanca alebo ak máte, spravodajcovia, aby ste prečítali tento návrh? Prosím pána poslanca Bureše.

Poslanec SN J. Bureš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, souhlasím s panem ministrem Klausem. Ale tady ty dva tisíce, to je výraz jaksi humánního stavu naší společnosti, a tolik to zase naší pokladnu nezatíží. Z důvodu resocializace, jak říkal pan Uhl, jistě i toto je důležité. Proto nechci spojovat s tím textem, který tomu předchází, to znamená s invalidy, aby se tam dávalo písmenko "a vězňové". Ale za tou tečkou je to tato věta: "Daň se sníží o částku 2 000 Kčs za každého pracovníka propuštěného z výkonu trestu po dobu dvou let."

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca.

Tu je pripomienka, že § 14 rieši daň a nie základ dane. To znamená, že to nemôže byť v tomto paragrafe.

Poslanec SN P. Uhl: Já řeknu jen jednu větu. Tam nemůže být po období dvou let, protože to by znamenalo odpouštět mu daně po období dvou let, každému, kdo byl kdy v životě propuštěn z výkonu trestu, to znamená třeba také mne teď. Jde o to, že daně budou odpuštěné - ať se dohodnete jakkoliv, to je váš návrh, já do toho nechci zasahovat - za toho pracovníka, který byl v posledních dvou letech propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Uhl odporúča, aby bol vzatý jeho text a jeho návrh len s čiastkou 2 000 Kčs. Súhlasíte, pán poslanec Bureš, aby sme takto interpretovali váš návrh a hlasovali o ňom?

(Hlas z pléna): Mám dojem, že tam nejde říci do dvou let, od propuštění do dvou let, to znamená, že také může být zaměstnán jenom měsíc a odplynou ty dva roky. Tam se musí zaměstnavateli dát hranice, jak by zaměstnance měl zaměstnávat.

Poslanec SN J. Bureš: Po dobu dvou let zaměstnání. Pokud není zaměstnán, tak není pracovník.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec, ja by som odporučil, keby ste to event. sformulovali tak, aby to zapadalo do celého.

Poslanec SN J. Bureš: Já nejsem právník, pomozte mi v tom smyslu. Jedná se o to, že tito lidé, kteří se vracejí z výkonu trestu, jak to říkal pan Uhl, jsou přijímáni nebo nejsou přijímáni, a toto je určitým způsobem motivuje a zároveň je to humanizuje, zaměstnavatel je motivován a humanizován. Já to nechci teď formulovat přesně, protože jsem se domníval, že to je dostatečně srozumitelné.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec, ale potom nemáme o čom hlasovať. Keď nechcete formulovať presne, je to v rozpore s rokovacím poriadkom. Ja som navrhoval, aby bola použitá formulácia, ktorú dnes vzniesol pán poslanec Uhl, len s tým že sa zníži o 2000 korún, pretože tá bola zrozumitežná. Keď to nemáte sformulované, tak nemáme o čom hlasovať. A ideme pokračovať ďalej.

Poslanec SN J. Bureš: Daň se sníží o částku 2000 Kčs za každého pracovníka, který byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody v posledních dvou letech.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: To je presne formulácia, ktorú pán poslanec Uhl navrhoval, lenže neodsúhlasili sme to zatiaž na čiastku dvanásť a štyri tisíce. Takže hlasujeme o doplňovacom návrhu pána poslanca Bureša, o tom istom, o čom sme hlasovali už dvakrát predtým, lenže s čiastkou "daň sa zníži o 2000 Kčs". Ide o § 14, odst. 1. Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti ? (Dvacet dva.) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet jedna.) Ďakujem. Návrh nebol prijatý.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike.

Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? (Dvacet dva.) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet jedna.) Ďakujem. Návrh nebol prijatý.

Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti tomuto návrhu? (Dvacet sedm.) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet pět.) Ďakujem.

Ani v Snemovni národov poslancami zvolenými v Slovenskej republike nebol prijatý tento návrh.

Prosím teraz poslancov Snemovne žudu. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti tomuto návrhu? (Padesát devět.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtyřicet osm.) Ani Snemovňa žudu tento návrh neprijala.

Pristúpime k ďalšiemu pozmeňovaciemu návrhu, a to je pozmeňovací návrh pána poslanca Maceka, vypustiť celý § 29. Je to tak?

(Krátká poznámka nejmenovaného poslance z místa, mimo mikrofon, nebyla slyšet.)

Ide o vypustenie § 29 zo spoločnej správy, to znamená str. 9 dole, bod 45. Poslanec Macek navrhuje vypustiť tento § 29 zo spoločnej správy. Pán poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Chtěl bych poslance upozornit, že ve scénáři se to hemží ekonomickými nástroji ekologické politiky a že zákon o životním prostředí se má přijmout letos. O žádné daňové úniky nebude moci v tomto případě jít.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za? (Dvacetčtyri). Kto je proti? (Dvacet pět.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Třináct.)

Tento návrh neprešiel, pretože je treba 38 hlasov.

Ďalej hlasujú poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je za vypustenie § 29 nech zdvihne ruku. (Dvanáct.) Kto je proti? (Třicet.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Dvacet jedna.)

Ani v tejto časti uvedený návrh neprešiel.

Teraz hlasujú poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento návrh? (Třicet dva.) Kto je proti? (Šedesát tři.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Dvacet sedm.)

Ani tento pozmeňovací návrh nebol vo Federálnom zhromaždení prijatý ani v jednej snemovni.

Ďalej máme pozmeňovací návrh poslanca Bačinského. Týka sa ustanovenia § 9, odsek 2, písmeno c). Prosím poslanca Bačinského, aby pozmeňovací návrh prečítal.

Poslanec SN S. Bačinský: Paragraf 9 odsek 2, písmeno c) by znel takto: "Výdaje na reprezentáciu do 3% z celkových príjmov"

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu v Snemovni národov. Kto z poslancov zvolených v Českej republike je za tento pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku! (Pět.) Je niekto proti? (Čtyřicet dva.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Čtrnáct.)

Teraz hlasujú poslanci zvolení v Slovenskej republike. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku!

(Čtrnáct.) Je niekto proti? (Dvacet šest.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Dvacet tři.)

Teraz hlasujú poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento návrh? (Šest.) Je niekto proti? (Devadesát pět.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Dvacet dva.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP