Pátek 13. června 1986

Pátek 13. června 1986

(Začátek schůze v 10 hodin)

Přítomno:

197 poslanců Sněmovny lidu

75 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice

73 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Brabenec, Bušíková, Žákovič

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Konvit, Šimúth

Schůze zahájena státní hymnou

Předsedající poslanec V. Bižak: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení hostia, z poverenia dotorajšieho Predsedníctva Federálneho zhromaždenia otváram 1. spoločnú schôdzku Snemovne žudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky V. volebného obdobia a úprimne vás všetkých vítam.

Dovožte mi, aby som privítal členov Predsedníctva a Sekretariátu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, členov federálnej vlády, predstavitežov ostatných strán a spoločenských organizácií združených v Národnom fronte.

Vožby do zastupitežských zborov všetkých stupňov, ktoré sa uskutočnili 23. a 24. mája patria po XVII. zjazde Komunistickej strany Československa k najvýznamnejším vnútropolitickým udalostiam tohto roku. V nich vyjadril československý žud hlbokú dôveru a aktívnu podporu programu XVII. zjazdu Komunistickej strany Československa. Jednoznačné víťazstvo kandidátov Národného frontu je presvedčivým dôkazom, že tento program, ku ktorému sa prihlásil celý Národný front, sa stal programom všežudovým. Je predchnutý starostlivosťou o šťastný a spokojný život pracujúceho človeka, o ďalší všestranný rozkvet socialistickej vlasti, o zabezpečenie mierového života našich národov a národností.

Vožby prispeli k posilneniu socialistického spoločenského zriadenia, k upevneniu socialistického štátu a k ďalšiemu rozvoju socialistickej demokracie. Zvýšili medzinárodnú autoritu a vážnosť Československej socialistickej republiky.

Výsledky volieb preukázali, že naši občania pevne spájajú svoje životné istoty, nádeje a perspektívy so socializmom. Stali sa výrazom nezvratného odhodlania širokých vrstiev pracujúcich ísť ďalej cestou výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, dôsledného boja za mier a spoločenský pokrok, cestou upevňovania priatežstva a spolupráce so Sovietskym zväzom a ďalšími krajinami socialistického spoločenstva.

My, zvolení poslanci, sme si vedomí toho, že hlavnou úlohou v nadchádzajúcom období bude dôsledne realizovať líniu XVII. zjazdu KSČ, udržať a ďalej upevniť dôveru, ktorú pracujúci vo vožbách tak výrazným spôsobom vyjadrili politike našej strany.

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, včera v odpoludňajších hodinách sa zišli obe snemovne k ustavujúcim schôdzam, na ktorých poslanci zložili sžub, zvolili predsedov a podpredsedov snemovní, ďalej členov Predsedníctva Snemovne žudu a Snemovne národov. Ustavili sa tiež jednotlivé výbory snemovní, boli zvolení ich predsedovia a ostatní členovia výborov. Obe snemovne zvolili aj členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Treba vytvoriť všetky ostatné ústavnoprávne a organizačné predpoklady pre prácu najvyššieho zákonodarného orgánu Československej socialistickej republiky.

V súlade s § 7 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia sa dnes schádzame na spoločnej schôdzke obidvoch snemovní, aby sme zvolili predsedu Federálneho zhromaždenia, prvého podpredsedu a podpredsedov Federálneho zhromaždenia.

Podža zistenia je v zasadacej sále prítomných zo Snemovne národov 148 poslancov, z toho z Českej socialistickej republiky 75 poslancov, zo Slovenskej socialistickej republiky 73 poslancov, v Snemovni žudu 197 poslancov.

Obe snemovne sú podža článku 40 ústavného zákona o československej federácii uznášania schopné.

Návrh programu dnešnej spoločnej schôdzky snemovní ste dostali s pozvánkou. Návrhuje sa:

1. Vožba predsedu Federálneho zhromaždenia

2. Vožba prvého podpredsedu a podpredsedov Federálneho zhromaždenia.

Má niekto z poslancov oboch snemovní dotaz, alebo pripomienku k navrhnutému programu? (Nikdo se nehlásil.) Nemá. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

Pre platnosť uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných poslancov každej snemovne.

Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu. Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s návrhom programu spoločnej schôdzky snemoví, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S návrhom programu súhlasia všetci prítomní poslanci Snemovne žudu.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov. Poslanci zvolení v Českej socialistickej republike i v Slovenskej socialistickej republike hlasujú súčasne.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s návrhom programu spoločnej schôdzky snemovní, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

S návrhom programu spoločnej schôdzky snemovní súhlasia tiež všetci prítomní poslanci Snemovne národov.

Konštatujem, že Snemovňa žudu a Snemovňa národov schválili program svojej spoločnej schôdzky.

Podža článku 56 odsek 5 ústavného zákona o československej federácii volí Snemovňa žudu a Snemovňa národov predsedu, prvého podpredsedu i podpredsedov Federálneho zhromaždenia z členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Ak bude zvolený za predsedu Federálneho zhromaždenia poslanec, ktorý je občanom Českej socialistickej republiky, zvolí sa za prvého podpredsedu poslanec, ktorý je občanom Slovenskej socialistickej republiky, alebo naopak. Vožba sa koná tajným hlasovaním v súlade s § 22 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.

Na včerajších odpoludňajších schôdzach schválili Snemovňa žudu a Snemovňa národov zhodný volebný poriadok k tajným vožbám a zvolili si volebné komisie.

V mene Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky vám predkladám návrhy na vedúcich funkcionárov Federálneho zhromaždenia.

Za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa navrhuje súdruh Alois Indra, člen Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Jeho politická a verejná činnosť je vám všetkým dobre známa. Predpokladám, že nie je nutné čítať podrobnú charakteristiku. Tri volebné obdobia vykonával funkciu predsedu Federálneho zhromaždenia, v ktorej sa plne osvedčil.

Súdruh Indra zastával rôzne funkcie v straníckych i štátnych orgánoch a získal bohaté skúsenosti, ktoré využíval ako predseda nejvyššieho zastupitežského zboru Československej socialistickej republiky. Aktívne prispel v predchádzajúcich pätnástich rokoch ku skvalitneniu jeho zákonodarnej i kontrolnej činnosti.

V tejto funkcii sa podiežal na uskutočňovaní československej zahraničnej politiky, na rozvoji všestrannej spolupráce so Sovietskym zväzom a ostatnými krajinami socialistického spoločenstva. Vynaložil nemalé úsilie pri uvožňovaní medzinárodného napätia a upevnenia mieru, na zvýšenie medzinárodnej autority Československej socialistickej republiky.

Sme hlboko presvedčení, že súdruh Indra má aj naďalej stáť v čele nášho najvyššieho zákonodarného zboru.

Za prvého podpredsedu sa navrhuje súdruh Ján Marko, ktorý túto funkciu zastával už v uplynulých obdobiach. Je členom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Doterajšie výsledky dávajú predpoklad, aby i naďalej vykonával túto zodpovednú funkciu.

Za ďalších podpredsedov, sú navrhovaní predsedovia oboch snemovní, to je Snemovne žudu a Snemovne národov, súdruh Vladimír Vedra a súdruh Dalibor Hanes.

Súdruh Vladimír Vedra bol včera na ustavujúcej schôdzke Snemovne žudu zvolený za nového predsedu Snemovne žudu. Súdruh Vedra je členom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a je skúseným straníckym pracovníkom, ktorí v minulých dvoch obdobiach zastával funkciu podpredsedu Snemovne národov. Sme presvedčení, že v tejto náročnej funkcii čestne obstojí. Súdruh Hanes túto funkciu už vykonával v minulých obdobiach a včera na ustavujúcej schôdzke Snemovne národov bol opäť zvolený.

V duchu politiky Národného frontu sa navrhuje, aby ďalšími podpredsedami Federálneho zhromaždenia boli tiež predstavitelia ostatných politických strán.

Odporúčame, aby za podpredsedu Federálneho zhromaždenia bol zvolený poslanec Bohuslav Kučera, predseda Ústredného výboru Československej strany socialistickej, člen Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky. Z poslaneckej práce má bohaté skúsenosti, ktoré plne uplatnil i v minulých dvoch volebných obdobiach vo funkcii podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

Ďalej odporúčame, aby za podpredsedu Federálneho zhromaždenia bol zvolený poslanec Zbyněk Žalman, predseda Československé strany lidové a člen Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu ČSSR. V minulom období vykonával funkciu podpredsedu Českej národnej rady. Je to skúsený funkcionár a má bohaté znalosti z poslaneckej funkcie.

Za ďalšieho podpredsedu navrhujeme poslanca Jozefa Šimútha, predsedu Strany slovenskej obrody. V minulom volebnom období bol členom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Má skúsenosti z poslaneckej práce.

Navrhnutí súdruhovia dávajú záruku, že v práci Federálneho zhromaždenia sa bude dôsledne uplatňovať politika Komunistickej strany Československa a Národného frontu.

Odporúčam vám, aby ste navrhnutých súdruhov zvolili do uvedených funkcií.

Má niekto z poslancov Snemovne žudu a Snemovne národov dotaz, alebo pripomienku k predloženým návrhom? (Nikdo se nehlásil.) Nemá.

Môžeme teda pristúpiť k prerokúvaniu prvého bodu schváleného programu, ktorým je

1

Vožba predsedu Federálneho zhromaždenia.

Hlasovacie lístky budú poslancom rozdané do lavíc.

Vožby sa uskutočnia vložením hlasovacích lístkov do urny v zasadacej sieni. Pre každú snemovňu je určená osobitná volebná urna.

Žiadam volebné komisie, aby sa ujali svojich funkcií.

Otváram vožbu predsedu Federálneho zhromaždenia.

Prosím všetkých poslancov, aby sa po vykonaní vožby vrátili na svoje miesta.

(Probíhá tajná volba.)

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, pýtam sa, či každý dostal hlasovací lístok, či všetci mali možnosť voliť. (Ano.) Odvolili všetci.

Vyhlasujem vožbu predsedu Federálneho zhromaždenia za skončenú.

Aby sme umožnili prácu volebným komisiám, prerušujem rokovanie na dobu 15 minút.

Rokovanie opäť otvoríme o 10.40 hodín.

(Jednání přerušeno v 10.25 hodin)

(Jednání opět zahájeno v 10.40 hodin)

Předsedající poslanec V. Bižak: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, budeme pokračovať v rokovaní, a to vyhlásením výsledkov vožby predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Prosím predsedu volebnej komisie Snemovne žudu poslanca Josefa Krylla, aby prečítal zápis o vožbe.

Předseda volební komise Sněmovny lidu poslanec J. Kryll: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, volební komise Sněmovny lidu po sečtení hlasů k volbě předsedy Federálního shromáždění sděluje, že navržený kandidát poslanec Alois Indra byl zvolen jednomyslně. (Potlesk.)

Protokol o volbě bude součástí zápisu z této schůze.

Předsedající poslanec V. Bižak: Ďakujem poslancovi Kryllovi za oznámenie výsledkov vožby v Snemovni žudu a prosím predsedu volebnej komisie Snemovne národov poslanca Juraja Turošíka, aby prečítal zápis o vožbe v Snemovni národov.

Předseda volební komise Sněmovny národů poslanec J. Turošík: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, volebná komisia Snemovne národov taktiež po spočítaní hlasov pre vožbu predsedu Federálneho zhromaždenia oznamuje, že navrhnutý kandidát poslanec Alois Indra bol zvolený jednomysežne. (Potlesk.)

Protokol o vožbe je súčasťou zápisnice z tejto schôdze.

Předsedající poslanec V. Bižak: Ďakujem poslancovi Turošíkovi za oznámenie výsledkov vožby v Snemovni národov.

Vážené Federálne zhromaždenie, oznamuj em vám, že poslanec súdruh Alois Indra bol jednomysežne zvolený za predsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. (Potlesk.)

Úprimne blahoželám súdruhovi Indrovi, novozvolenému predsedovi Federálneho zhromaždenia.

Súdruh predseda, prajem Ti pevné zdravie a veža pracovných úspechov v tejto významnej a zodpovednej funkcii. V mene všetkých poslancov Ťa ubezpečujem, že budeš mať našu plnú podporu a pomoc.

Teraz Ťa prosím, vážený súdruh predseda, aby si sa ujal ďalšieho vedenia spoločnej schôdzky Snemovne žudu a Snemovne národov.

(Řízení schůze převzal předseda Federálního shromáždění A. Indra.)

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, především mi dovolte, abych poděkoval soudruhu Bižakovi za dosavadní řízení naší první společné schůze sněmoven.

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu, kterým je

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP