Pátek 13. června 1986

2

Volba prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění.

Soudružky a soudruzi, v úvodním výkladu soudruha Bižaka byl navržen do funkce prvního místopředsedy Federálního shromáždění poslanec Ján Marko.

Do funkcí místopředsedů Federálního shromáždění byli navrženi poslanci Vladimír Vedra, Dalibor Hanes, Bohuslav Kučera, Zbyněk Žalman a Jozef Šimúth.

Při volbě budeme postupovat stejně jako při volbě předsedy. Prosím proto volební komise obou sněmoven, aby se ujaly svých funkcí. Poslance prosím, aby po provedení volby zaujali opět svá místa.

Zahajuji volbu prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

(Probíhá tajná volba.)

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, ptám se, zda jste všichni dostali hlasovací lístky a vykonali volbu. Chce ještě někdo volit? (Nikdo.) Nikoliv.

Prohlašuji tedy volbu prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění za skončenou.

Abychom umožnili práci volební komisi, přerušuji jednání na 15 minut.

(Jednání přerušeno v 10.55 hodin)

(Jednání opět zahájeno v 11.07 hodin)

Předseda FS A. Indra: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

O výsledku voleb nás budou informovat předsedové volebních komisí. Nejprve uděluji slovo předsedovi volební komise Sněmovny národů poslanci Turošíkovi.

Předseda volební komise Sněmovny národů poslanec J. Turošík: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, volebná komisia Snemovne národov po sčítaní hlasov k vožbe prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky súdruha Jána Marka a ďalších podpredsedov Federálneho zhromaždenia súdruha Vladimíra Vedru, súdruha Dalibora Hanesa, súdruha Bohuslava Kučeru, dúdruha Zbyňka Žalmana a súdruha Jozefa Šimútha oznamuje, že navrhnutý kandidáti boli zvolený jednomysežne. (Potlesk.)

Protokol o volbe je súčasťou zápisu z tejto prvej schôdzky.

Předseda FS. A. Indra: Děkuji poslanci Turošíkovi, prosím předsedu volební komise Sněmovny lidu poslance Krylla.

Předseda volební komise Sněmovny lidu poslanec J. Kryll: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, volební komise Sněmovny lidu po sečtení hlasů k volbě prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění sděluje, že navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně. (Potlesk.)

Protokol o volbě bude součástí zápisu z této schůze.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Kryllovi.

Soudružky a soudruzi poslanci, konstatuji, že obě sněmovny zvolily jednomyslně prvním místopředsedou Federálního shromáždění ČSSR soudruha Jána Marka a do funkce místopředsedů Federálního shromáždění soudruhy Vladimíra Vedru, Dalibora Hanese, Bohuslava Kučeru, Zbyňka Žalmana a Jozefa Šimútha. Dovolte mi, abych i vaším jménem všem zvoleným funkcionářům blahopřál, popřál jim dobré zdraví a mnoho úspěchů ve společné práci. (Potlesk.)

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jménem prvního a dalších místopředsedů Federálního shromáždění i jménem svým vám upřímně děkuji za projevenou důvěru. Je pro každého z nás závazkem dát všechny síly a schopnosti úkolům, které nás společně čekají.

Volbami funkcionářů jste podpořili návrhy ústředního výboru Komunistické strany Československa a Národní fronty - tak se i tento akt stal symbolem politické jednoty všech poslanců bez rozdílu politické příslušnosti; samozřejmě jednoty zásadní, jednoty v duchu politiky Komunistické strany Československa a Národní fronty. Chápeme vaši jednomyslnost i jako příslib pomáhat nám v naší práci - a podle potřeby se nevyhýbat ani kritice našich chyb a nedostatků. Všichni společně se musíme postarat o to, aby Federální shromáždění a všechny jeho orgány byly skutečně dělnými, abychom v jejich činnosti netrpěli formalismus a povrchnost.

Strategické cíle rozvoje naší společnosti určil XVII. sjezd Komunistické strany Československa. Mezi podmínkami jejich dosažení je i soustavné zdokonalování socialistické demokracie jako nástroje zvyšování uvědomělé aktivity pracujících. K závěrům sjezdu se přihlásila celá Národní fronta, všechny v ní sdružené organizace a ve všeobecných volbách je podpořila drtivá většina občanů. To ovšem zavazuje i nás, poslance Federálního shromáždění, které je podle ústavního zákona o československé federaci nejvyšším orgánem státní moci federace; nese tedy spoluodpovědnost za uskutečňování všech zásadních úkolů vnitřní i zahraniční politiky naší země. Tomu musí být podřízena i naše zákonodárná činnost, která bude sloužit především urychlování a zkvalitňování ekonomického a sociálního rozvoje. Hlavním měřítkem všech projednávaných zákonů může být jedině podpora pokrokového myšlení i jednání a potírání všeho, co nás na naší cestě brzdí. Odpovídajícími zákony budeme vytvářet podmínky i pro uplatnění socialistické podnikavosti, podněcovat uskutečnění velkorysých záměrů socialistické ekonomické integrace, zejména přímou mezinárodní spoluprací vědeckovýrobních sdružení a podniků. Považujeme za svoji povinnost podílet se i na bourání nejrůznějších byrokratických bariér, navršených nepřehledným množstvím často zbytečných prováděcích předpisů a jiných směrnic.

Usnesení XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a vůle našich voličů nám přikazují soustavně zdokonalovat i kontrolní činnost vůči výkonným orgánům státu a národního hospodářství. Výjimečnou předností socialistické demokracie je, že zákonodárné i výkonné orgány se řídí stejnou politikou, že mají totožné cíle. Soudružská spolupráce ovšem nemůže být nikdy chápána jako snižování náročnosti; spolupráce s parlamentem nemůže být pro nikoho tzv. "ztraceným časem". To platí v plné míře i pro zákonem stanovenou závaznou účast soudruhů ministrů na schůzích příslušných výborů sněmoven. Dlouholeté zkušenosti nám ukázaly, že existuje ještě mnoho možností ke zvýšení účinnosti každoroční kontroly plnění programového prohlášení vlády. Požadavek vyšší náročnosti se týká i projednávání zákona o rozpočtu a státního závěrečného účtu, stejně jako pravidelných zpráv ministra zahraničních věcí, generálního prokurátora a Nejvyššího soudu. Pečlivě budeme volit i témata pro samostatné schůze sněmoven, aby vždy jednaly v souladu s nejaktuálnějšími celospolečenskými úkoly.

Stručně řečeno, má zákonodárná i kontrolní činnost Federálního shromáždění sloužit všestrannému rozvoji společnosti, upevňování socialistického státu a zabezpečení občanských práv. Trvale musíme usilovat o jednotu československého právního řádu, využívat předností federativního uspořádání v zájmu svébytného rozvoje Cechů a Slováků i ostatních národností a tím posilovat společný československý stát, včetně jeho jednotné ekonomiky. Ústava a zákony nám přikazují dbát i na to, aby reálně zaručená široká občanská práva byla vždy bezpodmínečně spojena s plněním občanských povinností. Socialistické demokracie, práva podílet se na řízení společnosti se ovšem u nás nemohou dovolávat ti, kdož jsou na štíru s občanskou a pracovní kázní, porušují platné zákony, či dokonce v zahraničí a často v cizích službách zostuzují vlastní zemi. Spolu s vládou a dalšími příslušnými orgány nás čeká i úkol promyslet, jak chránit společnost před obtížným plevelem mnohonásobně trestaných recidivistů.

Soudružky a soudruzi, na třetím zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa zdůraznil soudruh Husák, v čem spočívají hlavní povinnosti poslanců socialistických zastupitelských sborů. V plné míře to platí i pro nás, pro poslance Federálního shromáždění. Z lidu jsme vyšli, jsme jeho součástí, lid nás zvolil a lidu sloužíme. Ve veškeré své činnosti musíme mít na paměti, že u nás patří všechna moc pracujícímu lidu; že jsme tedy povinni usilovat nejen o zdokonalení zastupitelské demokracie, ale podporovat vývoj k demokracii přímé, k socialistické samosprávě lidu.

Konkrétně to znamená, že z nás sice nikdo nesejme náročné povinnosti v orgánech Federálního shromáždění, ale že se nemůžeme cítit poslanci jenom v té to budově. Naše kolektivní jednání a rozhodování bude tím účinnější, čím více budeme využívat moudrosti našeho lidu. Především jde o naši aktivitu přímo ve volebních obvodech, jde o to, abychom jako socialističtí poslanci vystupovali všude a za každých okolností, ve svých bydlištích i na pracovištích, na veřejnosti i v soukromí. Spolu s poslanci ostatních zastupitelských sborů tvoříme obrovskou téměř dvousettisícovou armádu agitátorů i organizátorů. Žádné tzv. místní problémy nám nesmí být cizí, nesmíme se cítit "povzneseni" nad starostmi našich spoluobčanů. Autorita každého z nás bude přímo podmíněna naší aktivitou ve volebních obvodech, naším stykem s voliči, s národními výbory a společenskými organizacemi. Každý poslanec Federálního shromáždění musí svůj hlavní úkol vidět ve vysvětlování politiky Komunistické strany Československa a Národní fronty; musí pro její uskutečňování získávat lidi, musí se podílet na zajišťování místních volebních programů, učit se slaďovat místní a celospolečenské zájmy samozřejmě s důrazem na zájmy společnosti. Doslova v každé chvíli jednejme proto, soudružky a soudruzi, s vědomím, že i na naší vlastní politické aktivitě je do značné míry závislá i důvěra pracujících v politiku Komunistické strany Československa a Národní fronty a koneckonců i důvěra vůči zákonodárným sborům, tedy i úcta k zákonům. Těmto cílům mají sloužit i připravované zákony o právech a povinnostech poslanců a o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Vážení přátelé, hledejme společně takové metody práce, aby se od samého začátku V. volebního období na tvorbě zákonů i na kontrolní činnosti podíleli všichni - opakuji všichni - poslanci, včetně těch, kteří byli zvoleni poprvé. Pracujme tak, abychom se na uskutečňování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa podíleli v té míře, jak to Federálnímu shromáždění přísluší.

Ještě jednou vám jménem všech zvolených funkcionářů děkuji za projevenou důvěru a přeji vám všem mnoho radosti z úspěchů naší společné práce. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi poslanci, tím jsme vyčerpali stanovený program dnešní společné schůze obou sněmoven Federálního shromáždění.

Upozorňuji členy předsednictva Federálního shromáždění, že v místnosti č. 214 ve II. patře se koná za 15 minut první schůze předsednictva Federálního shromáždění.

Děkuji vám za účast a končím 1. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

(Schůze skončena ve 12.24 hodin)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP