Čtvrtek 5. března 1925

Začátek schůze ve 3 hod. 55 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, dr. inž. Botto, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

237 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Stříbrný, ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, dr. Kallay, Malypetr, dr. Markovič, Srba, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška, dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 324. schůzi poslanecké sněmovny.

Paní a pánové! (Poslanci povstávají.) Již opět nejsem ušetřen truchlivých slov na počátku schůze. Pátý již člen našeho sboru vyrván nám smrtí: Anny Sychravové dnes vzpomínám, kterou již půl roku těžká nemoc vzdalovala od přímé účasti na našich pracech. Ta, která všemi silami a s dobrými výsledky bojovala proti sociálním a kulturním chorobám naší společnosti a doby, dlouho - a žel marně - zápasila s vlastní chorobou fysickou.

Vy znali jste jejího čilého, energického a boru sociálně-politickém, zdravotnickém, kulturním, ústavním, bývalém státně-zřízeneckém. Ba, co dím, zasedala! Nedala si ujíti příležitosti, aby ke zdaru dobrého díla neuplatnila své bohaté zkušenosti učitelky, zkušenosti sociální pracovnice, praktické zkušenosti podepřené svědomitým theoretickým studiem. Sami vložili jste v její ruce úřad zapisovatelky ve výboru zdravotnickém a sociálně-politickém, jejž zastávala až do svého ochuravění.

Bylo to především mateřství a dětství, jemuž zde zákonodárnou cestou snažila se zlepšiti podmínky existenční a opatřiti ochranu slabých a opuštěných. Pamatujeme její projevy řečnické v těchto otázkách, její návrhy a podněty iniciativní i zlepšovací.

Její činnosti poslanecké, ke které povolána byla ve volebním kraji Turčansko-Svatomartinském hned ve volbách roku 1920, předcházela dlouhá pracovní průprava. Slovo, péro i čin sloužily jí za zbraně v sociálním boji: slovo učitelky i horlivé přednašečky, péro překladatelky spisů žen-sociálních průkopnic i péro propagátorky vlastních cílů a myšlenek, činy zakladatelky, členky i vůdkyně sociálních institucí pro ochranu kojenců, dětí, sirotků, matek, zejména v kraji žižkovském, kde zesnulá učitelovala ještě, než po převratu působila v ministerstvu sociální péče jako inspektorka sociálních zřízení a než se opět vrátila k svému milému učitelskému povolání tentokráte do Slovenska, které jako zemi utištěnou odedávna milovala.

Plna nadějí a tvůrčí vůle drobné pracovnice a reformátorky přišla mezi nás a - příliš brzo nám odešla. Povstali jste, abyste průchod dali sympatiím vůči této svojí spolupracovnici za lepší bytí národa, a připojili jste se tak k mému projevu úcty k zemřelé, jejž dám zaznamenati v těsnopiseckém zápisu o dnešní schůzi. (Poslanci usedají.)

Dovolené na dnešní schůzi udělil jsem posl. Heegerovi a dr. Lehnertovi pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omluvili se posl. Hoffmann a Buříval.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Špatný.

Dodatečně předložil lékařské vysvědčení posl. Borovszky.

Ministerstvo vnitra sdělilo:

přípisem ze dne 16. února 1925, čís. 11.117/1925-7, že na místo posl. Hausmanna, který vzdal se mandátu, povolalo podle §u 56 řádu volení do poslanecké sněmovny jako poslance Julia Johna, těžařského tajemníka v Ústí n. Labem, a že mu vydalo ověřující list poslanecký;

přípisem ze dne 27. února 1925, čís. 14.821/1925-7, že na místo zemřelé posl. Sychravové, povolalo podle §u 56 řádu volení do poslanecké sněmovny jako poslance Josefa Pajgera, kovorobotníka ve Vrůtkách, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaní pp. poslanci dostavili se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsali slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 ústavní listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to v jazyku slovenském a německém, a pp. poslanci ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "sľubujem", po případě "ich gelobe".

Žádám o přečtení obou slibovacích formulí. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

"Sľubujem, že budem verný Československej republike a že budem zachovávať zákony a svoj mandát zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

"Ich gelobe der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten, sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben."

Předseda: Pan posl. John.

Posl. John (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Pan posl. Pajger.

Posl. Pajger (podávaje předsedovi ruku): Sľubujem. (Poslanci usedají.)

Předseda: Posl. John spolu s předsedou klubu "Klub der Abgeordneten der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei" oznámili, že posl. John stal se členem tohoto klubu.

Posl. Pajger spolu s předsedou klubu poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické oznámili, že posl. Pajger stal se členem tohoto klubu.

Sděluji dále, že sněmovně švédské zaslán byl tento soustrastný telegram při úmrtí ministerského předsedy Hjalmara Brantinga:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

"Tlumočím Vám jménem poslanecké sněmovny N. S. R. Č. hlubokou soustrast nad úmrtím Hjalmara Brantinga, muže, jehož velikost potvrdila jeho krásná vlast tím, že jej tolikráte a na dlouhou dobu pověřila řízením státu. Byli jsme vždy plni úcty a vážnosti k muži, jenž si získal uznání celého světa svou prací pro malého člověka a sympatiemi k malým národům. Jeho činnost v kterémkoli období dějin moderní Evropy je nám nezapomenutelná a tím i jeho památka. - Předseda poslanecké sněmovny Tomášek."

Předseda: Sděluji, že říšské sněmovně německé zaslán byl tento soustrastný telegram nad smrtí říšského presidenta Eberta:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

"Říšskému sněmu v Berlíně. Krutá rána stihla Vaši republiku neočekávanou a předčasnou smrtí prvého presidenta a spoluzakladatele jejího Friedricha Eberta, muže z lidu, jejž vůle lidu povolala až na místa nejvyšší. Hluboce dojati projevujeme Vám svou upřímnou soustrast. - Tomášek, předseda poslanecké sněmovny."

Předseda: V odpověď na to došel tento projev telegrafický:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

"Předsedovi poslanecké sněmovny v Praze. Jménem říšského sněmu vyslovuji nejvřelejší dík za potěšující projev účasti na smutku německého národa nad smrtí jeho prvého říšského presidenta. Loebe, předseda říšského sněmu."

Předseda: Byly provedeny některé změny v klubech a výborech.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Posl. Bubník oznámil dne 19. února 1925, že vystoupil z klubu poslanců komunistické strany Československa.

Stejné sdělení učinil dne 21. února 1925 posl. Warmbrunn.

Oba pp. poslanci, posl. Bubník jako předseda, oznámili dne 2. března 1925, že tímto dnem ustavil se klub neodvislých poslanců komunistických.

Klub poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické vyslal do výboru soc.-politického posl. dr. Wintra za posl. Brodeckého; do výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností posl. Al. Kříže za posl. Kasíka a posl. Prokeše za posl. Konečného; do výboru zdravotnického posl. Astra za posl. Konečného.

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru rozpočtového posl. dr. Medveckého za posl. dr. Vanoviče; do výboru zahraničního posl. Bradáče za posl. Rychteru; do výboru dopravního posl. Stodolu za posl. Rychteru.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru zdravotnického posl. dr. Matouška za posl. Stejskala.

Klub poslanců komunistické strany Československa vyslal do výboru rozpočtového posl. Skaláka a Kučeru za posl. Bubníka a Warmbrunna.

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru soc.-politického posl. Langra za posl. Pechmanovou.

Klub poslanců "Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei" vyslal do výboru rozpočtového posl. R. Fischera za posl. Grünznera.

Předseda: Náměstek předsedy vlády zaslal přípisem ze dne 6. února 1925, č. j. 2907/25 m. r., vyjádření ministerstva železnic k resoluci o výstavbě železniční trati Bőš-Úsov-Seneč-Pezinok-Nádaš-Vrbové, přijaté dne 27. listopadu 1924 v 307. schůzi posl. sněmovny (k tisku 4930).

Přikázal jsem výboru rozpočtovému.

Byly podány některé dotazy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. Sladkého ministru školství a nár. osvěty o úpravě požitků bývalých matičních učitelů,

posl. Slavíčka ministru školství a nár. osvěty o neudržitelných poměrech v učitelstvu na Hlučínsku,

posl. Patzela ministru vnitra o neustálém trestném a protiprávním vybírání poplatků politickými úřady,

posl. dr. Gagatko předsedovi vlády, jako předsedovi ministerské rady:

o krvavých událostech v obci Kerecky v Podkarpatské Rusi,

o násilném zapisování dětí do matričních knih v obci Bilka na Podkarpatské Rusi,

posl. Adamovského a druhů ministru pošt a telegrafů o zrušení poštovního úřadu v Pozdni,

posl. Patzela:

ministrovi pošt a telegrafů, že úředníci poštovního šekového úřadu svémocně překládají jména ulic,

předsedovi vlády a ministrovi spravedlnosti o zákonném zajištění listovního tajemství,

posl. Füssyho ministrovi nár. obrany o pošľapaní detí Štefana Kicsindiho vojenskými jazdcami,

posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi vnútra o vybavovaní žiadostí o štátne obcianstvo u župného a starostenského úradu v Košiciach,

posl. Kurťaka:

ministrovi železnic:

o přeložení na odpočinek Petra Rospapa,

že Michal Miklošij nebyl přijat do služby,

že Štefán Semere byl dán na odpočinek,

že Ondřej Noď byl dán na odpočinek,

ministrovi obchodu o povolení na sklad prken, dřeva a šindelů v Hustě,

ministrovi vnitra o propuštění Vladimíra Nemeše,

posl. Al. Kříže ministrovi financí o úřadování berního úřadu v Trhových Svinech, jež vyvolává oprávněnou roztrpčenost obyvatelstva,

posl. Roudnického, Adámka a druhů ministru vnitra a ministru školství a nár. osvěty, proč dosud není provedeno rozhodnutí ministerstva školství a nár. osvěty o používání katolického kostela v Německém Brodě církví československou,

posl. inž. Junga ministrovi nár. obrany, že chirurg světového jména byl zařazen jako zdravotní vojín v záloze,

posl. inž. Kalliny ministrovi soc. péče, že se nevyplácí důchod válečnému invalidovi Bedřichu Locsovi ze Sedlce č. 21,

posl. dr. Körmendy-Ékesa:

ministrovi spravedlnosti, ministerskému predsedovi a ministrovi školstva a nár. osvety vo veci dopisu Bartolomeja Krpelca, škôldozorcu v Ip. Šahách, ktorým urazil kat. duchovenstvo, a o trestnom pokračovaní, ktoré bolo pre to proti nemu zavedené,

ministrovi železníc o doživotnej rente Štefana Bernáta v Moldave,

ministrovi financií o zadržaní penzie Ľudvika Csacskó, vrchného radcu štátnej pokladne,

ministrovi financií o výmene válečných pôžičiek,

ministrovi vnútra o nedbalosti úradov pri vybavovaní žiadostí o štátné občianstvo,

ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o zastavení penzie Alberta Schoppa, učiteľa v Rožňave,

posl. Füssyho ministrovi priemyslu, obchodu a živností a ministrovi zemedelstva o obchodoch veľkomlyna v Oroske,

posl. Rýpara a druhů ministru veř. prací o postátnění silnice Opava-Hlučín a Mor. Ostrava,

posl. inž. Junga ministrovi financí, žer ředitelství státního dluhu a likvidatura ředitelství státního dluhu nedbají předpisů jazykového zákona,

posl. Simma ministrovi financí o daňových předpisech pro dělníky a zaměstnance,

posl. dr. Luschky a Budiga ministrům pro zásobování lidu a zemědělství o opatřeních, jak by se zhodnotily zásoby bramborů, jež jsou po ruce.

Předseda: Došly některé odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpovědi:

min. železnic na dotaz posl. Adámka o zadání naturálního bytu ve stanici Pardubice,

min. financí na dotaz posl. H. Bergmanna o resoluci revisního úřednictva ministerstva financí,

min. soc. péče na dotaz posl. Bezděka a druhů o zastavení výroby v sirkárně v Třešti,

min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. Hrušovského vo veci zneužívania úradu katechetského na školách slovenských,

min. vnitra a financí na dotaz posl. Jaši ve věci připojení dvora Ovčárny (Haidhof) k obci Sedlci v okrese mikulovském,

min. spravedlnosti na dotaz posl. Sladkého ve věci protokolování firem do obchodního rejstříku v československém státním jazyku,

vlády na dotaz posl. Koudelky o zneužívání komisariátu státního pozemkového úřadu v Kolíně k stranicko-politické agitaci,

předsedy vlády na dotaz posl. Patzela o zajištění úředníků a zaměstnanců na Dreherových statcích v Žatci, Měcholupech a okolí,

min. nár. obrany:

na dotaz posl. Patzela o odškodném hostinského Kuhna v Peci,

na dotaz posl. inž. Kalliny, že se nevyřizuje hromadná žádost o vyplacení zaopatřovacích požitků 20 důstojníkům, zvláště však zaopatřovacích požitků majora Antonína Schorsche,

min. vnitra na dotaz posl. Koudelky o nálezu okr. politické správy v Českém Brodě ze dne 25. srpna 1923, č. 30.394, proti občanům v Srbíně,

min. vnitra na dotaz posl. inž. Kalliny o zákazu plakátů s černo-červeno-zlatým okrajem,

min. financí na dotaz posl. Slavíčka ohledně nesprávného jednání ředitele finančního ředitelství Hamáka v Báňské Bystřici,

min. železnic na dotaz posl. Čuříka v záležitosti vyšetřování členů Svazu křesť. soc. železničních zaměstnanců v Čes. Těšíně pro volební leták, místní skupinou Svazu v Českém Těšíně před důvěrnickými volbami vydaný,

min. zemědělství na dotaz posl. Geršla ve věci udělení státní subvence v obnosu 250.000 Kč družstvu Jana Paradais a spol. v Hodoníně,

min. průmyslu, obchodu a živností na dotaz posl. Kleina a druhů podaný vládě o provedení voleb do pomocnického výboru při obchodním gremiu v Brně,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Konečného o nezákonném jednání a úřadování vrchního poštmistra Štěpána Fornůska ve Vrbátkách,

min. školstva a národnej osvety na dotaz posl. Füssyho o vyučovacej reči obecnej školy v Ini,

min. financí na dotaz posl. Matznera a druhů ministrovi vnitra ve věci výplaty pense četnického strážmistra v. v. Aloise Scholze,

min. financí na dotaz posl. dr. Lodgmana o výměně peněz v Čes. Velenicích,

min. soc. péče a min. financí na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ohledně vyloučení dělníků, kteří nepožívají podpory v nezaměstnanosti z výhod sprostředkování práce,

min. soc. péče na dotaz posl. dr. Lelleyho o invalidním důchodu Jana Tótha ve Velkých Šuranech,

min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz posl. dr. Lelleyho o pensionovaní notára Edmunda Szabó,

min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o odškodném Desideria Szarka v Šalankách,

min. vnitra na dotaz posl. Simma a druhů ministrovi spravedlnosti, aby byl vydán zákon, jímž se právníkům dovoluje přechod do jiného oboru a upravuje postavení právníků ve státní službě k svobodným právnickým povoláním,

min. vnitra na dotaz posl. Patzela o postupu sušické okr. politické správy,

min. železnic na dotaz posl. Schälzkyho a druhů, že se německým dělníkům vydávají jízdní lístky na dělnické legitimace v českém jazyku,

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Kurťaka o Marii Zichorové, bývalé poštmistrové v Seredném.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5057. Zpráva výboru pro veř. zdravotnictví, výborů branného a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 5049) zákona, kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze-II. a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice v Praze.

5058. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 2008 a 2031) o zcizení státního mlýna v Nymburce.

5059. Zpráva výboru rozpočtového o účetní závěrce státního bytového fondu (tisk 4807) za léta 1919 a 1920.

5060. Zpráva výboru rozpočtového o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1921 spolu s účtem státního melioračního fondu za rok 1921, s účtem státního bytového fondu za rok 1921 a s účtem dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce roku 1921.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5054. Vládní návrh zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky vzniklé mezi československými věřiteli a dlužníky.

5061. Vládní návrh zákona o nedělích, svátcích a památných dnech republiky Československé.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány tyto interpelace a odpovědi:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5050. Interpelace:

I. posl. Housera, Roučka, Buriana a soudr. min. školství a nár. osvěty, že žactvu neoprávněně bylo zakázáno cvičiti ve Federovaných dělnických tělocvičných jednotách,

II. posl. Horáka a druhů vládě o odepsání pokut předepsaných Okresním obilním úřadem pro Velkou Prahu pražským velkopekárnám,

III. posl. Schweichharta, Schillera a druhů min. veř. prací, aby bylo vybudováno labské překladiště v Loubí a zimní přístav v Rasseln,

IV. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty, že ministerstvo školství a nár. osvěty přestalo vydávati německé vydání svého Věstníku,

V. posl. Hoffmanna, Schäfera, Schillera a druhů min. školství a nár. osvěty, že ministerstvo školství a nár. osvěty přestalo vydávati německé vydání svého Věstníku,

VI. posl. dr. Lodgmana a druhů min. pošt a telegrafů, že v Teplicích-Šanově byly sňaty státní poštovní schránky na dopisy,

VII. posl. Windirsche a druhů min. soc. péče o postupu jáchymovské okres. nemocenské pokladny proti zemědělcům,

VIII. posl. Tauba, Pohla, Schillera a druhů min. financí o bezohledném vymáhání berních nedoplatků,

IX. posl. dr. Schollicha a druhů min. vnitra a min. nár. obrany, že české vojsko kdysi odňalo zbraně v Novém Jičíně,

X. posl. Windirsche a druhů min. pošt a telegrafů o hrozbě, že budou zrušeny poštovní úřady,

XI. posl. Windirsche a druhů min. pošt a telegrafů o poštovním úřadě v Rückersdorfu v okresu frýdlantském v Čechách,

XII. posl. Hellera a druhů min. vnitra, že civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo rozličných soudních okresů.

5042. Odpovědi:

I. predsedu vlády a ministra školstva a nár. osvety na interpeláciu posl. dr. Körmendy-Ékesa a druhov o hrubom útoku B. Krpelca, školského inšpektora v Ip. Šahách, proti rím. kat. duchovenstvu (tisk 4677/III),

II. min. s plnou mocou pre správu Slovenska na interpeláciu posl. Palkovicha a súdr. o zadržaní dotácií maďarského kath. kňažského seminára v Komárne (tisk 4892/XIV),

III. min. železnic na interp. posl. Grünznera, Schweichharta. R. Fischera a druhů o železničním neštěstí u České Lípy (tisk 4892/IX),

IV. min. nár. obrany na interp. posl. dr. Brunara a druhů o odnětí zaopatřovacích požitků vojenským pensistům (tisk 4857/XII),

V. vlády na interp. posl. Zierhuta, Kaisera a druhů, že státní pozemkový úřad vydává protizákonné výnosy (tisk 4898/X),

VI. vlády na interp. posl. Zierhuta, dr. Hanreicha a druhů o provádění pozemkové reformy v německých krajích na Moravě a ve Slezsku (tisk 4926/III),

VII. vlády na interp. posl. dr. Brunara a druhů, aby byl vydáván všeobecný oznamovatel soutěží na státní dodávky (tisk 4892/V),

VIII. min. financí na interp. posl. dr. Brunara a druhů stran vrácení dávky z majetku a z přírůstku na majetku (tisk 4892/VI),

IX. min. pošt a telegrafů na interp. posl. Stenzla a druhů o porušení telegrafního tajemství zaměstnanci poštovního úřadu v Prachaticích (tisk 4926/VIII),

X. vlády na interp. posl. Tesky a soudr., že se stále sousta vně porušuje osmihodinná doba pracovní v textilním průmyslu a nebyla zodpověděna první interpelace poslaneckého klubu komunistického v této věci (tisk 4642),

XI. vlády na interp. posl. Mlčocha a druhů o zamýšlené subvenci ve výši 250 milionů Kč konsumům a družstvům (tisk 4443/I),

XII. min. vnitra na interp. posl. dr. Raddy a druhů, aby ihned vypsány byly obecní volby v Jihlavě (tisk 4929),

XIII. min. věcí zahraničních, průmyslu, obchodu a živností a financí na interp. posl. dr. Korlátha, Kurťaka a soudr. o sklárně ve Ferenczvölgy-u v okolí obce Tačeva (tisk 4793/IV),

XIV. min. zemědělství na interp. posl. Mikulíčka a soudr. o nevyúčtování fondu pro umělá hnojiva (tisk 4772),

XV. vlády na interp. posl. Svetlika a soudr. o vraždění stávkujícího dělnictva v Trenčíně (tisk 4901),

XVI. min. soc. péče na interp. posl. Schweichharta, Schäfera, Schillera a druhů, že úředními opatřeními bylo omezeno právo svobodného stěhování sklářských dělníků (tisk 4926/X),

XVII. min. veř. prací na interp. posl. dr. Lelleyho a soudruhů o skandální svévoli a nedbalosti spáchané na sirotčinci "Maria Oltalma" (Ochrana Marie) (tisk 4277),

XVIII. min. zemědělství na interp. posl. Hirsche, Uhla a druhů o ohrožení zaměstnanců při přejímání zemědělských a lesních velkostatků (tisk 4381/V),

XIX. min. vnitra a min. spravedlnosti na interp. posl. inž. Junga a druhů, že se nerozepisují volby v obci Šunychlu (Bohumín nádraží) (tisk 4903/III),

XX. min. spravedlnosti na interp. posl. Stenzla, dr. Raddy a druhů o zabavení časopisu "Mährischer Grenzbote" (tisk 4926/XII).

5051. Odpovědi:

I. min. železnic na interp. posl. J. Kříže a soudr. o vyplácení doživotní renty železničním erárem Marii Skvrnové ze Sendražic z okresu jaroměřského (tisk 4926/II),

II. vlády na interp. posl. dr. Labaje a spol. pro nespravedlivé provádění pozemkové reformy v Madočanech (tisk 4952/XV),

III. min. železnic na interp. posl. Krause a druhů o znění železničního provozního řádu a železničních sazebníků československých státních drah (tisk 3561/XVI),

IV. min. vnitra na interp. posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů, že slezská zemská politická správa nevyřizuje odvolání, podaných proti volbám do obecních zastupitelstev (tisk 4525/VI),

V. min. průmyslu, obchodu a živností na interp. posl. Tauba a druhů o provedení voleb do pomocnického výboru obchodního gremia v Brně (tisk 4911),

VI. min. vnitra na interpelace 1. posl. inž. Kalliny a druhů o odstrčení národních stran při jmenování karlovarské okresní správní komise (tisk 4890), 2. posl. dr. Lodgmana a druhů o okres. správních komisích v Duchcově a Postoloprtech (tisk 4892/XI), 3. posl. dr. W. Feierfeila, Scharnagla a druhů o složení duchcovské okresní správní komise (tisk 4892/XII),

VII. min. pošt a telegrafů na interp. posl. Krause a druhů o obsazování míst poštmistrů v čistě německých obcích úředníky, neumějícími německy, o vracení dopisů s německým označením míst a o událostech při jazykové zkoušce, prováděné dr. Stulíkem (tisk 4926/V),

VIII. vlády na interp. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o zabavení olomouckého časopisu "Mährisches Tagblatt" z 15. listopadu 1924 (tisk 4952/XVI),

IX. vlády na interp. posl. inž. Kalliny a druhů, jak se užilo hospodářského přebytku někdejší akce pro zlevnění potravin v báňském revíru karlovarsko-falknovském (tisk 4041/XI),

X. vlády na interp. posl. dr. Kafky a druhů o soustavné štvanici proti německým státním úředníkům a důstojníkům (tisk 4041/VIII),

XI. vlády na interp. posl. dr. Lelleyho a soudr. o bezzákonném postupu státního pozemkového úřadu (tisk 4898/IX),

XII. ministra pro zásobování lidu na interp. posl. Windirsche a druhů o prodeji másla padělaného margarinem v okresích libereckém a jabloneckém (tisk 4926/VI).

Předseda: Počátkem schůze byla tiskem rozdána odpověď.

5062. Odpověď vlády na interpelaci posl. Witticha, Pohla a druhů o pastýřském listu slovenských biskupů (tisk 5045).

Dále byly tiskem rozdány Zápisy o 322. a 323. schůzi posl. sněmovny.

Dále Těsnopisecké zprávy o 322. a 323. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5052. Návrh posl. dr. Czecha, Pohla, Tauba a druhů, aby byly vyšetřeny události ze dne 10. února 1925 na Václavském náměstí v Praze.

5053. Návrh posl. Grünznera, Tauba dr. Haase, Hoffmanna a druhů, aby byl vydán zákon o vlivu jazykové způsobilosti na všeobecnou služební kvalifikaci státních zaměstnanců.

Předseda: Výboru imunitnímu přikazuji žádosti.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Žádosti:

okres. soudu v Iršavě ze dne 8. února 1925, č. T 90/25, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 10. února 1925, č. 1914/25, za souhlas s trest. stíháním posl. Mondoka pro přečin urážky na cti podle § 2, § 4 odst. II zák. čl. XLI z roku 1914 ca Vl. procházka, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 5. října 1924 v Záluží (č. 583 im.),

okres. soudu ve Spišském Podhradí ze dne 7. února 1925, č. T 23/25/7, za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z roku 1914, jehož se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 17. srpna 1924 v Krompachách proti insp. Haškovi a nadstr. Gajdošovi (č. 584 im.),

kraj. soudu v Litoměřicích ze dne 14. února 1925, č. Tk 235/25, za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Lodgmana pro přečin podle § 14, č. 2 a 3, pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 21. září 1924 v Teplicích-Šanově (č. 585 im.),

zem. soudu v Opavě ze dne 8. února 1925, č. Tk VIII 113/25/3, za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výroky na schůzi konané dne 15. listopadu 1924 ve Svobodných Heřmanicích (č. 586 im.),

zem. soudu v Opavě ze dne 11. února 1925, č. Tl XII 68/24/13, za souhlas k trest. stíhání posl. inž. Junga pro přečin urážky na cti tiskem podle §§ 488 a 491 tr. z., jehož se dopustil uveřejněním článku v časopise "Neue Zeit" proti Richardu Kubíkovi ze Sandhýblu (č, 587 im.),

presidia županského úřadu v Mukačevě ze dne 18. února 1925, č. 1299/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Šafranko pro přestupek podle § 1 zák. čl. XL z roku 1879, jehož se dopustil uspořádáním veřejné schůze bez úředního povolení (č. 588 im.),

okres. soudu v Sabinově ze dne 16. února 1925, č. T 522/24/2, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 20. února 1925, č. 2284/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Sopko pro přečin podle § 2 zák. čl. XLI z roku 1914 a pro přestupek podle § 41 zák. čl. XL z roku 1879 proti Josefu Šaršalovi (č. 591 im.),

sedrie v Bratislavě ze dne 17. února 1925, č. Tl XV 2371/24/8, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 20. února 1925, č. 2140/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Tománka pro přečin pomluvy tiskem (článek v "Slov. Lud. Novinách" ze dne 3. října 1924, č. 40) podle § 1, § 2 kvalif. podle § 3 odst. I zák. čl. XLI z roku 1914 ca Fodor Dimitrijevič (č. 592 im.),

sedrie v Bratislavě ze dne 20. února 1925, č. Tl XV 257/24/5, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 21. února 1925, č. 2254/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Bendy pro přečin pomluvy tiskem (článek v časopise "Robotnícke Noviny" ze dne 17. srpna 1924, č. 188) podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z roku 1914 ca dr. Vanček (č. 593 im.),

kraj. soudu v Liberci ze dne 26. února 1925, č. Tk 168/25, za souhlas k trest. stíhání posl. dr. Lehnerta pro přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 7. prosince 1924 v Liberci (č. 594 im.),

předsednictva soudní stolice v Užhorodě ze dne 19. února 1925, č. pres. 694/25/3, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 25. února 1925, č. 2633/25, za souhlas k trest. stíhání posl. Tausika pro zločin podle § 2, odst. II zák. čl. XL z roku 1914 a pro přečiny podle § 2, 4, § 6 zák. čl. XLI z roku 1914 a pro přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil na schůzi dne 1. června 1924 v Poljaně (č. 595 im.).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP