S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 255)

Vláda na své schůzi dne 28. června 1999 posoudila a projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a vyjádřila s tímto návrhem s o u h l a s za předpokladu, že návrh bude dopracován podle následujících připomínek:

- způsob výpočtu nároku na vrácení daně a způsob prokazování tohoto nároku bude upraven přímo v zákoně a nikoliv v prováděcím právním předpise, jak se to jinak předpokládá v ustanovení § 12e odst. 2 návrhu zákona,
- v návrhu zákona bude přesně vymezen okruh osob, které budou mít nárok na vrácení daně; vymezení těchto subjektů odkazem na poznámku pod čarou v ustanovení § 12d odst. 1 návrhu zákona je nedostatečné a zavádějící.