Předpis 426/2011 Sb.

Citace426/2011 Sb.
NázevZákon o důchodovém spoření
Částka149 (28. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
412 Vl.n.z. o důchodovém spoření
Navržené změny10 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 426/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření1
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů2
163/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů3
376/2015rušíZákon o ukončení důchodového spoření4
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
513/1991??Obchodní zákoník 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
349/1999??Zákon o Veřejném ochránci práv 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
159/2006??Zákon o střetu zájmů 
120/2007??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz 
198/2009??Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
427/2011??Zákon o doplňkovém penzijním spoření 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
Vztahováno k
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
501/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 
307/2004??Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
233/2009??Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
433/2009??Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 
427/2011??Zákon o doplňkovém penzijním spoření 
57/2012??Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu 
57/2012??Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu 
58/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 
58/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 
58/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 
117/2012??Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 
117/2012??Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 
117/2012na základěVyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 
341/2012na základěVyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu 
341/2012??Vyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu 
341/2012??Vyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu 
361/2012??Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření 
361/2012??Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření 
399/2012??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření 
399/2012??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření 
399/2012??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření 
423/2012na základěVyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu 
423/2012??Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu 
423/2012??Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu 
424/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb. 
424/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb. 
425/2012??Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance 
425/2012na základěVyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance 
425/2012??Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance 
437/2012??Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů 
40/2013na základěVyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu 
40/2013??Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu 
40/2013??Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu 
141/2013??Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie 
141/2013na základěNařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie 
141/2013??Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie 
241/2013??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 
241/2013??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 
241/2013??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 
248/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
248/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
248/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
474/2013??Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 
474/2013??Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 
163/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů 
163/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů 
163/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů 
376/2015??Zákon o ukončení důchodového spoření 
376/2015??Zákon o ukončení důchodového spoření 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
476/2017??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření 
476/2017na základěVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření 
476/2017??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření 
301/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
196/2022??Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě 
276/2023??Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů 


ISP (příhlásit)