Studie

ISSN 2533-4131

 

2.115 Daň z digitálních služeb (Dokument PDF, 739 KB)
Autoři: Radek Píša, Daša Smetanková
(srovnávací studie, 2/2020, 10 str.)
Po tom, co selhaly snahy o nalezení společného řešení zdanění digitální ekonomiky na evropské úrovni, přistoupily mnohé evropské země k přípravě národní legislativy implementující digitální zdanění zaměřené na nadnárodní poskytovatele digitálních služeb, jež nemají sídlo v dané zemi. Daň z digitálních služeb tak přijala Francie, Itálie a Rakousko. Další země již představily své návrhy, další o digitálním zdanění vedou diskusi a některé ji odmítají. Všechny země se však shodnou na tom, že nejlepším řešením by byl společný postup v rámci OECD nebo EU. Studie přináší přehled vývoje jednání o problematice v rámci OECD na úrovni EU, a také v jednotlivých zemích, jež daň z digitálních služeb již zavedly nebo předložily konkrétní návrhy na její zavedení.

5.391 Otevřená data: Přínosy, nástroje hodnocení, základní informace o právní úpravě a povinné subjekty ve vybraných státech (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Markéta Nováková
(srovnávací studie, 1/2020, 37 str.)
Práce se zaměřuje na fenomén publikování otevřených dat, což jsou strukturované informace shromážděné veřejnou správou, které jsou zveřejňovány ve formě, která umožňuje jejich další využití ze strany obyvatelstva a soukromého sektoru. V úvodní části práce jsou shrnuty přínosy otevírání dat a principy vysvětlující, jak by otevřená data měla vypadat. Dále práce nabízí srovnání nejznámějších indexů, které ve světě měří využívání otevřených dat publikovaných veřejnou správou dle jednotlivých států. V druhé části práce je představeno srovnání situace ve vybraných státech světa se zaměřením na identifikaci relevantní právní úpravy a subjektů, které jsou povinny otevřená data poskytovat. Mimo jiné je i představena právní úprava Evropské unie v dané oblasti, která ovlivňuje právní prostředí ve vybraných státech.

5.392 Státní maturity a přijímací zkoušky na vysoké školy ve vybraných státech EU (Dokument PDF, 851 KB)
Autor: Jan Vlna
(srovnávací studie, 1/2020, 16 str.)
Tato práce sleduje způsob ukončení studia střední školy a podmínky potřebné pro pokračování studia na vysoké škole. Ve všech sledovaných zemích je úplné středoškolské vzdělání zakončeno maturitní zkouškou, jejíž společná část (zvaná státní) probíhá po celé zemi jednotně a podle jednotných pravidel. Ve Finsku probíhá v digitální podobě formou testů na počítačích, ve Francii je během dvouletého studia rozdělena na dvě části, v Německu skládají studenti jednotnou zkoušku na úrovni spolkových zemí, v Polsku, Rakousku a na Slovensku má státní maturita formu písemných testů. Kromě studia univerzit ve Finsku a elitních vysokých škol ve Francii umožní dosažené výsledky u maturitních zkoušek přístup ke studiu na vysoké škole bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek. Na velmi žádané studijní obory závisí stanovení kritérií pro výběr studentů na rozhodnutí vedení samotné univerzity.

5.393 Civilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání (Dokument PDF, 805 KB)
Autor: Miroslav Jakab
(srovnávací studie, 1/2020, 17 str.)
Tato práce se jednak zabývá otázkami široce pojatého přístupu povinného k orgánu vykonávajícímu soudní rozhodnutí, jednak srovnává právní řády Německa, Slovenska, Polska, Anglie a Walesu, Francie, Maďarska a Slovinska z hlediska tamní úpravy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. V první části dochází k závěru, že je lidským právem povinného právně brojit proti úkonům vykonávajícího orgánu. Zato možnost kontaktovat vykonávající orgán za účelem neformální domluvy je sice důsledek některých unijních předpisů, ty ale nebudou mít procesně právní dopady. V druhé části lze vysledovat relativní shodu komparovaných úprav výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, co do čisté mzdy jako základu srážek (zatímco rozdíly panují v druzích příjmů, které mohou být předmětem srážek) nebo způsobu určení maximálních srážek. Značné rozdíly jsou ale v míře přísnosti jednotlivých úprav.

1.245 Ombudsman pro děti a mladistvé ve státech EU, Norsku a na Islandu (Dokument PDF, 783 KB)
Autoři: Lucia Vacuµová, Jindřiška Syllová
(informační podklad, 12/2019, 18 str.)
Úřad ombudsmana pro děti a mladistvé je nezávislou institucí, jejíž pravomocí je kontrola státních orgánů popř. dalších institucí v oblasti péče o děti. Další funkcí dětských ombudsmanů je participace na koncepci státu v oblasti péče o děti a metodická a odborná asistence vůči veřejným úřadům a vládě. Studie uvádí rozdíly mezi jednotlivými státy EU v přístupu k nezávislému dohledu v oblasti péče o děti a mladistvé, zpracovává pravomoci dětských ombudsmanů. Závěr studie uvádí shrnutí zkušeností s jednotlivými typy dětských ombudsmanů.

1.500 The Role of the Parliament in the Budget Scrutiny Process (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Marija Micevska Lazarova
(studie, 12/2019, 58 str.)
This joint research paper is prepared as a comparative study with purpose to examine the practices of the parliamentary budget control, not only in the Republic of North Macedonia and the Czech Republic, but also in other selected countries from their neighboring regions – Republic of Austria, Republic of Croatia, Republic of Poland, Republic of Serbia, the Slovak Republic and Republic of Slovenia.

5.390 Právní úprava jmen a příjmení ve vybraných zemích (Dokument PDF, 776 KB)
Autor: Daša Smetanková
(srovnávací studie, 12/2019, 15 str.)
Studie srovnává právní úpravu jména a příjmení ve vybraných zemích EU. Jednotlivé země byly vybrány tak, aby reprezentovaly země s přísnější regulací i země s volnější nebo žádnou regulací jmen a příjmení. Česká republika patří mezi země s nejpřísnější právní úpravou. Studie se zabývá problematikou volby jména dítěte a jejího omezení: existence seznamu povolených jmen nebo omezení počtu jmen. Dále se věnuje otázce jmen neutrálních, jež je upravena pouze v zemích, kde jsou jména genderově podmíněna. Studie rovněž srovnává regulaci příjmení. Příjmení dítěte se zpravidla odvíjí od příjmení rodičů, přičemž ve většině zemí je možné dát dítěti příjmení složené z příjmení obou rodičů. Ve Slovinsku a Anglii dokonce jakékoliv příjmení. Nakonec se studie zabývá také regulací změny příjmení v souvislosti s uzavřením manželství.

1.238 Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích (Dokument PDF, 799 KB)
Autoři: Barbora Mičičová, Štěpán Pecháček, Jan Vlna
(srovnávací studie, 11/2019, 15 str.)
Práce přináší přehled právní úpravy lobbingu v zemích, které přijaly pro oblast lobbingu zvláštní právní úpravu. Srovnávány jsou zejména definice lobbingu, lobbovaného, lobbisty, existence registru lobbistů, existence etického kodexu lobbistů a povinnosti lobbistů a lobovaných.

2.114 Návrh státního rozpočtu na rok 2020 - základní parametry (Dokument PDF, 0 MB)
Autor: Daša Smetanková
(informační podklad, 10/2019, 23 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2020 z několika hledisek např. ve srovnání se schváleným státním rozpočtem na rok 2019. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

5.388 Srovnání vybraných orgánů regulujících audiovizuální média v EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 10/2019, 42 str.)
Díky měnícímu se mediálnímu prostředí, jehož změna je spojena především s digitalizací a možnostmi, které nabízejí nové technologie, lze zaznamenat v regulatorním prostředí trend tzv. konvergence. Trend konvergence spočívá ve spojování dříve oddělených agend, které spolu díky změnám více a více souvisejí, pod správu jednoho úřadu. V případě orgánů, kde došlo ke konvergenci, spadají pod tyto orgány rozdílné oblasti od telekomunikací, dopravy, nových technologií po regulaci médií. Práce nabízí přehled vybraných regulačních orgánů v EU a jejich agendy dle dělení na orgány, kde došlo ke konvergenci řady agend pod jeden úřad až po orgány, které se dle tradičního modelu úzce specializují pouze na oblast médií. Práce představuje základní informace o právní úpravě regulatorních orgánů ze strany Evropské unie a Rady Evropy. Dále je v práci srovnáván rozsah působnosti vybraných regulačních úřadů a způsoby řešení personálních otázek (výběr osob do orgánů regulátora, délky výkonu mandátu, způsoby odvolávání). Práce představuje základní popis fungování orgánu, srovnává to, zda orgány přidělují licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání či skutečnost, zda regulatorní orgány kontrolují obsah z hlediska dodržování principu objektivity a plurality vysílání.

1.244 Publikace soudních rozhodnutí - právní úprava a praxe, ve státech Evropské unie (Dokument PDF, 789 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Martin Sadílek
(srovnávací studie, 9/2019, 17 str.)
Tato práce se zabývá základy právní úpravy uveřejňování soudních rozhodnutí ve státech EU. Doplněna je o problematiku anonymizace soudních rozhodnutí. Práce dochází k závěru, že většina států reformovala s příchodem digitalizace systém uveřejňování judikatury, ve většině států jsou rozhodnutí vrcholných soudů v digitální podobě publikována všechna a plně. Právní úprava je však roztříštěná, některé státy povinnost publikace vůbec neupravují nebo ji upravují pouze fragmentárně. Anonymizace jmen stran a dalších účastníků se používá ve většině států, buď na základě speciální úpravy, nebo na základě aplikace zákona na ochranu osobních údajů. Anonymizace soudců a úředníků se používá jen v omezeném počtu států. Písemné publikační sbírky zcela ztratily na významu, i když je právní úprava v některých případech vyžaduje a pokračuje v jejich vydávání.

2.113 Performance budgeting - rozpočtování zaměřené na výkonnost (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Tereza Krček
(srovnávací studie, 9/2019, 30 str.)
Studie se věnuje problematice performance budgeting, tedy rozpočtování zaměřeného na výsledky. Zjednodušeně představuje performance budgeting mechanismus, který má propojit financování s měřitelnými výsledky a systematicky využívat informace o výkonnosti, pro zlepšování efektivity, účelnosti a hospodárnosti veřejných financí. Prvky PB jsou společně s performance managementem implementovány již od poloviny 20. století avšak PB získal vyšší pozornost zejména v návaznosti na krizi a nutnosti zaměřit se v rozpočtech na úspory. PB patří mezi principy dobré rozpočtové správy podle OECD. Studie se dále věnuje implementaci PB v jednotlivých zemích. Rakousko zavedlo performance budgeting v rámci rozsáhlé reformy rozpočtového procesu v letech 2009 a 2013. V rámci reformy vznikla na parlamentní úrovni Parlamentní rozpočtová služba (Parliamentary Budget Office, PBO), jejímž cílem je posílit podporu poslanců při výkonu kontrolní rozpočtové funkce. Estonsko zavádí PB společně s reformou strategického plánování a řízení v rámci reformy státní správy v současnosti. Nizozemsko je jednou ze zemí, které zaváděly prvky PB již v minulém století, přičemž svůj systém rozpočtování neustále vyvíjí a modifikuje na základě provádění ex post evaluací zavedených nástrojů. Podobně dlouhodobě využívá PB v rámci svého rozpočtového cyklu také Švédsko. Naopak v Irsku došlo ke změnám v rozpočtování v reakci na dluhovou krizi. Na Slovensku provádí ad hoc ex post revize veřejných výdajů Útvar hodnota za peniaze na Ministerstvu financí.

5.387 Střet zájmů a jeho řešení pomocí blind trustu či obdobného institutu (Dokument PDF, 970 KB)
Autoři: Darina Nezkusilová, Markéta Nováková
(studie, 9/2019, 24 str.)
Blind trust je jedním z řešení, která se používají ke zmírnění hrozícího střetu zájmů osob, které by mohly svými kroky v řídících funkcích, typicky v politice či veřejné správě, zvýhodnit svoje soukromé podnikání či investice. Blind trust slouží k přerušení kontroly veřejné osoby nad svými aktivitami či investicemi a zároveň významně omezuje přísun informací, které veřejná osoba o svém podnikání či investicích v průběhu výkonu funkce získá. Tato komparativní studie má za cíl čtenářům osvětlit princip blind trustu jako institutu sloužícího k zabránění střetu zájmů a limity jeho použití při dosahování tohoto cíle. Práce se zaměřuje jak na regulaci blind trustu jako takového, tak i na regulaci používanou v některých členských státech EU, které sice blind trust přímo neupravují, přesto jejich právní řád obsahuje právní úpravu sloužící k obdobným účelům.

5.385 Ústavní a podústavní základ práva na podnikání ve Vietnamu v r. 2019 (Dokument PDF, 751 KB)
Autoři: Stewie Ngyuen, Adam Čejka, Jindřiška Syllová
(studie, 8/2019, 13 str.)
Podnikání ve Vietnamu není podporováno ústavou, ale je ústavním textem připuštěno. Jeho rozvoj zajišťují zejména občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a zákon o investicích. Práce obsahuje principy právní úpravy a novou připravovanou právní úpravu.

5.386 Reforma autorského práva EU – 2. copyrightový balíček (Dokument PDF, 960 KB)
Autor: Darina Nezkusilová
(studie, 8/2019, 17 str.)
Tato studie se zabývá tzv. 2. copyrightovým balíčkem, který Komise zveřejnila dne 14. září 2016. Studie přináší stručné shrnutí tohoto legislativního balíčku a podrobněji se zabývá směrnicí o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která byla přijata dne 17. dubna 2019 a byla velmi diskutovanou částí 2. copyrightového balíčku. Detailněji jsou rozebrány především dvě ustanovení návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, a to konkrétně návrh na zavedení nového výhradního práva souvisejícího s právem autorským pro vydavatele tiskových publikací a návrh na zavedení některých nových požadavků na poskytovatele služeb pro sdílení obsahu on-line. Tato dvě ustanovení byla při projednávání návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu v odborných kruzích často vnímána jako problematická.

5.378 Kolektivní právní ochrana ve vybraných členských státech EU (Dokument PDF, 975 KB)
Autor: Darina Nezkusilová
(srovnávací studie, 7/2019, 27 str.)
Práce se zabývá kolektivní právní ochranou ve vybraných zemích EU. Nejdříve se stručně věnuje dosavadnímu vývoji právní úpravy na úrovni EU, kde bylo s ohledem na komplexnost této problematiky a rozdílnost právních řádů a právních tradic jednotlivých členských států přijato prozatím pouze doporučení, z něhož vyplývají zásady, na nichž by členské státy měly své systémy kolektivní právní ochrany založit, pokud se je rozhodnou ve svých právních řádech zavést. Právní úprava kolektivní právní ochrany se v členských státech v mnoha aspektech liší. Rozdílné jsou např. oblasti práva, v nichž lze v jednotlivých členských státech kolektivní právní ochranu uplatňovat. Tyto oblasti zpravidla zahrnují ochranu investorů, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí nebo ochranu hospodářské soutěže, avšak jednotlivé členské státy kolektivní právní ochranu zpravidla připouštějí jen v některých z těchto oblastí, přičemž mezi nimi existují rozdíly v tom, o které oblasti se jedná. Nejednotnost lze spatřovat i v tom, jaké nároky lze prostřednictvím kolektivní žaloby uplatnit. V některých členských státech lze podat pouze zdržovací žalobu, jejímž cílem je dosáhnout soudního zákazu určitého protiprávního jednání podnikatele, v jiných je naopak možné podat i žalobu na náhradu škody. V členských státech existují různé přístupy i k aktivní legitimaci subjektů, které mohou žalobu jménem skupiny poškozených nebo v jejich zastoupení podat. V neposlední řadě mezi členskými státy existují různé přístupy i v tom, jakým způsobem se poškození připojují ke skupině žalujících. Kolektivní právní úprava může být založena buď na principu „opt-in“, kdy se poškození ke skupině žalujících připojují na základě svého aktivního projevu vůle nebo naopak na principu „opt-out“, podle něhož jsou poškození automaticky součástí žalující skupiny, pokud výslovně neprojeví svoji vůli ji opustit. Existují i členské státy, v nichž je kolektivní právní ochrana založena na kombinaci obou těchto přístupů. Práce se stručně zabývá i otázkami náhrady nákladů řízení, možnostmi financování kolektivní právní ochrany ze strany třetího subjektu a rozdělení vymoženého nároku na náhradu škody mezi poškozené.

2.111 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 - základní paramentry (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 5/2019, 30 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2018. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2018. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 tak vůči hospodaření v roce 2017. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2018.

2.112 Sektorové zdanění (v ekonomické teorii a praxi) (Dokument PDF, 830 KB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(informační podklad, 5/2019, 12 str.)
Studie se zabývá problematikou sektorového zdanění. Nejdříve přinášíme krátké shrnutí problematiky. První část samotné studie je věnovaná sektorové dani v ekonomické teorii. Sektorová daň jako taková není v odborné literatuře definována. Teoretická část proto přináší vysvětlení, na koho dopadá dle ekonomické teorie daňová zátěž v případě uvalení daně při různé elasticitě nabídky a poptávky a v monopolních podmínkách. Ve druhé části studie přináší přehled přístupů vybraných zemí EU k sektorovému zdanění. Nejrozšířenější formou sektorové daně je v současnosti daň bankovní, která má však více podob, přičemž ve většině případů se jedná o daň/odvody/poplatky do speciálního fondu, který v případě krize má pomoci vyřešit problémy bank. Dalším zavedeným typem sektorové daně je daň telekomunikační, zdanění energetického sektoru, nebo daň z finančních transakcí. Průkopníkem sektorového zdanění je v současnosti ze zemí EU Maďarsko.

5.384 Dostupné bydlení v Evropě (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Daša Smetanková, Jan Vlna
(srovnávací studie, 5/2019, 42 str.)
Tato komparativní studie byla vytvořena kompilací několika studií PI na téma bytové problematiky. Studie porovnává koncepty dostupného bydlení v celkem v osmi evropských státech (Francie, Finsko, Nizozemsko, Slovensko, Spojené království, Spolková republika Německo, Švédsko). Studie se snaží ukázat širokou škálu systémů sociálního bydlení, od sociálního bydlení pojatého jako bydlení pro široké vrstvy obyvatel (Nizozemsko, Rakousko) po užší modely sociálního bydlení (Spojené království, Slovensko) v širokém kontextu včetně nástrojů, jež jsou užívány k financování sociálního bydlení, nájmů a jejich regulace a sociálních dávek na bydlení. Dále se studie u vybraných států zabývá specifickými opatřeními přijatými ať už na úrovni států nebo měst k zamezení bytové krizi, se kterou se v rámci urbanizace a dalších trendů potýká mnoho velkých evropských měst. Studie rozebírá kvóty na výstavbu dostupného bydlení v německých a rakouských velkých městech, smlouvy o územním rozvoji ve Spojeném království a daň z prázdných bytů (Spojené království, Francie), jakož i některá další opatření, kterými se některé státy snaží zabránit „fenoménu prázdných bytů“ a motivovat majitele k tomu, aby vrátili své byty na trh (Nizozemsko, Německo, Francie). Všechny tyto sledované oblasti by měly dát čtenáři komplexní přehled o bydlení a bytové situaci ve sledovaných státech.

1.243 Petiční právo a znění petičních zákonů vybraných států EU (Dokument PDF, 0 MB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Kateřina Kubíková, Jan Němec
(srovnávací studie, 2/2019, 31 str.)
Petiční právo je základním institutem ústavního práva. Petice je žádost občanů o vyřešení záležitosti veřejného zájmu. Právní úprava je ve státech EU buď všeobecná (pro všechny orgány), nebo jen pro parlamentní petice. V poslední době dochází k renesanci tohoto práva vzhledem k elektronickým podáním peticí. Proces projednávání se v parlamentech v detailech liší. Práce obsahuje texty zákonů v originále.

4.027 Změna klimatu a energetická unie - Aktuální vývoj (do konce roku 2018) (Dokument PDF, 813 KB)
Autor: Eva Balounová
(studie, 2/2019, 20 str.)
V roce 2018 se na mezinárodním poli v oblasti změny klimatu odehrály dvě důležité události. Jednak byla v říjnu 2018 vydána zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu o dopadech globálního oteplení o 1,5 °C, za druhé v prosinci 2018 proběhla konference OSN o změně klimatu v polských Katovicích (COP24). V Evropské unii v roce 2018 došlo ke schválení důležitých legislativních návrhů k vytvoření energetické unie, nebo alespoň k nalezení shody na nich. Schválené dokumenty mimo jiné stanovují cíle v oblasti boje se změnou klimatu pro rok 2030. Evropský parlament pod vlivem zvláštní zprávy o dopadech oteplení o 1,5 °C vyzval k navýšení těchto cílů. Evropská komise vydala koncem roku 2018 dlouhodobou strategickou vizi pro klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050, která má otevřít rozsáhlou diskuzi napříč celou EU. Strategie má umožnit, aby EU přijala a do začátku roku 2020 předložila ambiciózní strategii tak, jak požaduje Pařížská dohoda. Práce Parlamentního institutu pojednává o všech těchto důležitých událostech. První část shrnuje závěry zvláštní zprávy o dopadech oteplení o 1,5 °C a závěry COP24 v Katovicích. Druhá část nejprve stručně představuje energetickou unii a dosažený pokrok. Jsou uvedeny schválené cíle pro rok 2030. Dále jsou představeny některé důležité dokumenty z poslední doby, např. právě sdělení Komise Čistá planeta pro všechny, které představuje vizi do roku 2050. Je uvedeno i usnesení VEZ PS PČR k tomuto dokumentu.

2.110 25 let vývoje české a slovenské ekonomiky - základní makroekonomické ukazatele, trh práce, měnová politika ad. (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(srovnávací studie, 1/2019, 23 str.)
Srovnávací studie vznikla k 25. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenska. Studie srovnává ekonomiky dvou zemí především na základě vývoje vybraných ekonomických ukazatelů, a to od jejich rozdělení. Věnuje se základním makroekonomickým ukazatelům (HDP a inflace), trhu práce (nezaměstnanost, zaměstnanost, příjmy), dále veřejným rozpočtům a měnové politice. Zkoumá, zda a jak rychle se ekonomiky obou zemí přibližují.

5.383 Kyberterorismus - úvod do problematiky, podoby a přehled aktů kybernetického terorismu, kybernetická bezpečnost, mezinárodní srovnání (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Martin Kuta, Radek Píša, Adam Novák
(srovnávací studie, 1/2019, )
Práce se věnuje úvodu do problematiky kybernetického terorismu a kybernetické bezpečnosti. Nejprve jsou nastíněny rozdíly mezi počítačovou (kybernetickou) kriminalitou, na níž se dá pohlížet prismatem trestního práva, kybernetickým terorismem a kybernetickým útokem coby možným projevem válečného aktu. Pozornost je též věnována nově vznikajícím hybridním hrozbám. Součástí této části je také popis nejčastěji se vyskytujících typů kybernetických útoků a jejich výskyt v historii. Další část práce se věnuje přehledu kybernetické bezpečnosti jako souboru preventivních i reaktivních opatření na kybernetické události a incidenty. Česká republika je v mezinárodním srovnání hodnocena jako jeden z prvních deseti nejlépe připravených států. Z toho důvodu je věnována pozornost architektuře kybernetické bezpečnosti v České republice i v mezinárodním srovnání.

2.108 Stručný přehled důchodových systémů v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 11/2018, 21 str.)
Studie popisuje a analyzuje základní znaky důchodových systémů 27 členských zemí EU (s výjimkou České republiky). V současnosti probíhají ve většině evropských zemí reformy důchodových systémů reagující především na demografický vývoj, deficity systémů a rostoucí chudobu důchodců, především žen. Komparace vychází z třípilířového modelu představeného světovou bankou v 90. letech. Uvádí základní charakteristiky systémů: zda se jedná o průběžný nebo fondový, dávkově nebo příspěvkově definovaný, spojen nebo nespojen s výší výdělku, povinný nebo dobrovolný model systému. Dále je uveden způsob financování, způsob výpočtu důchodové dávky a podmínky pro přiznání důchodu, jako např. dosažení daného důchodového věku. Studie se zaměřuje také na sociální aspekty důchodových systémů, konkrétně jestli důchodové systémy řeší ohrožení chudobou u důchodců a také značné rozdíly ve výši důchodových dávek mezi muži a ženami (gender pension gap). Studie využívá informace a data především ze zpráv Evropské komise: Ageing Report 2018 a The 2018 Pension Adequacy Report.

2.109 Návrh státního rozpočtu na rok 2019 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Tereza Krček, Jan Vlna
(srovnávací studie, 11/2018, 46 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. První část je věnována shrnutí základních parametrů a víceletým výdajovým rámcům. Dále se práce věnuje makroekonomické predikci, budoucímu vývoji ekonomiky a zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Poslední část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2019 z několika hledisek např. ve srovnání se schváleným státním rozpočtem na rok 2018. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

1.234 Regulace délky řečnické doby jednacími řády evropských parlamentů (Dokument PDF, 789 KB)
Autoři: Jan Němec, Daša Smetanková, Štěpán Pecháček
(srovnávací studie, 10/2018, 15 str.)
Čas dostupný pro parlamentní rozpravu patří mezi nejvzácnější zdroje fungování parlamentu. S ohledem na to vznikla úprava nakládání s časem v jednotlivých fázích legislativního procesu a dalších činnostech parlamentní komory a jejích členů. Regulována bývá jak celková doba vyhrazená pro rozpravu, tak její rozdělení mezi jednotlivé řečníky, stanovování pořadí vystoupení či případné přednostní právo udělované aktérům rozpravy se zvláštní funkcí (členové vlády, předsedové poslaneckých klubů, zpravodaj výboru atp.). Na základě rozboru ustanovení jednacích řádů v parlamentních komorách vybraných členských států Evropské unie práce přináší typologii regulace nakládání s časem v parlamentní rozpravě, od nejpřísnější regulace k relativně volnému využívání času ze strany členů parlamentů.

5.382 Právní úprava radiofarmak v ČR, Slovensku a Rakousku se zaměřením na neregistrovaná radiofarmaka vyráběná v malém rozsahu (Dokument PDF, 850 KB)
Autoři: Michal Pohl, Marta Krausová
(srovnávací studie, 9/2018, 21 str.)
Radiofarmaka jsou léčivé přípravky obsahující jeden nebo více radionuklidů využívané v rámci nukleární medicíny k diagnostickým i terapeutickým účelům. Kromě radiofarmak vyráběných průmyslově nebo za užití registrovaných radionuklidových kitů, generátorů a prekursorů, které podléhají registraci (market authorization) podle zákona č. 378/2008 Sb., o léčivech (respektive podle směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků), je možné radiofarmaka též připravovat v malém rozsahu a pro individuální potřebu (small-scale radiopharmaceuticals). Úprava těchto radiofarmak nepodléhá registraci a je v členských státech EU rozdílná. Tato práce se ve své první části zabývá právními předpisy upravujícími radiofarmaka na úrovni EU, včetně výjimky z úpravy směrnice, která umožňuje přípravu radiofarmak v malém rozsahu na lékařský předpis nebo v lékárně podle lékopisu. V další části se práce komplexně věnuje české právní úpravě radiofarmak vyráběných v malém rozsahu na základě § 79 zákona o léčivech a dále též dalším „výjimkám“ z povinnosti registrace léčivých přípravků, jakož i samotnému procesu registrace. Poslední část práce se zabývá úpravou radiofarmak vyráběných v malém rozsahu na Slovensku a v Rakousku.

1.242 Kontrola kvality legislativy (Dokument PDF, 823 KB)
Autoři: Klára Urbanová, Eva Tetourová, Radek Píša, Dominik Gira
(srovnávací studie, 8/2018, 15 str.)
Ve světě existují dva základní modely tvorby legislativy. Centralizovaný, kdy je tvorbou legislativy pověřen jeden pro to zvlášť zřízený úřad a decentralizovaný model, kdy jsou tvorbou legislativy pověřena jednotlivá, věcně příslušná ministerstva. S tím souvisejí i různé systémy zajišťující odbornou revizi a kontrolu kvality návrhů právních předpisů. Práce poskytuje komparativní přehled těchto systémů ve vybraných členských státech EU a věnuje se formám a institucím, které jsou v daných zemích kontrolou kvality legislativy pověřeny.

2.107 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Daša Smetanková
(studie, 8/2018, 31 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2017. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2017, také např. ve vztahu k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií. Jádro práce se věnuje již samotné analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem tak vůči hospodaření v roce 2016. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017.

1.241 Referenda ve Švýcarsku - ústavní úprava; spolková referenda v letech 2016 a 2017 (Dokument PDF, 753 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Miroslav Nerad
(studie, 7/2018, 17 str.)
Referenda jsou ve Švýcarsku běžným rozhodovacím nástrojem. Jejich iniciování ze strany občanů je snadné, z tohoto důvodu se na spolkové i kantonální úrovni konají k různým otázkám každý rok ve více termínech. Nebezpečí populistické či jiné manipulace s tématem referenda je vzhledem k jeho obvyklosti ve Švýcarsku značně oslabeno. Mezi iniciativou k referendu a konáním referenda je vždy dostatečný časový odstup. Státní orgány se mohou informativně vyjádřit k tématu referenda, které je iniciováno iniciativou, mohou podat i protinávrh. Změna ústavy jak na spolkové, tak na kantonální úrovni, je podrobena obligatornímu referendu. Práce obsahuje ústavní úpravu referend jak na spolkové, tak kantonální úrovni (dva různé kantony). Dále obsahuje výčet spolkových referend v letech 2016 a 2017, včetně účasti občanů a podrobných výsledků.

4.026 Ekologická újma - implementace směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s nápravou škod na životním prostředí v právních řádech vybraných členských států (Dokument PDF, 902 KB)
Autor: Eva Balounová
(srovnávací studie, 7/2018, 20 str.)
Tato práce vznikla doplněním původní práce věnované implementaci směrnice ELD v jednotlivých členských státech (část A). Původní práce se věnovala zejména implementaci definice, tedy věcné působnosti směrnice a částečně i osobní působnosti směrnice (př. rozšíření objektivní odpovědnosti, rozšíření definice provozovatele). Druhým zkoumaným bodem byla implementace ustanovení směrnice, od kterých se členské státy mohou odchýlit, neboli ustanovení, která jsou dobrovolná (liberační důvody, finanční zajištění). Část B má za cíl doplnit informace týkající se následujících bodů: • Kdo nejčastěji podává podnět (žádost o opatření) – vzhledem k nedostatečnému množství informací bylo alespoň uvedeno, kdo může podnět podat • Jaké jsou definice ekologické újmy • Jaká je úspěšnost podání – zde zpravidla nebyly k dispozici dostatečné informace • Konkrétní příklady – zde bylo uvedeno 10 případů, práce zahrnuje i odkazy na další případy. Bylo přistoupeno ke zpracování tohoto doplnění zejména ve státech, u kterých jsou dostupné informace a kde je nejvíce nahlášených škod – tedy v Polsku, Maďarsku a dále v Německu, Spojeném království a Španělsku.

5.319 Svobodný přístup k informacím v EU a ve vybraných státech
Autoři: Eva Tetourová, Petra Mylková, Michal Pohl, Radek Píša
(srovnávací studie, 5/2018, 26 str.)
Práce se zabývá aktuálně velmi diskutovanou problematikou svobodného přístupu k informacím, a to zejména z pohledu přístupu vybraných států k poskytování informací ve veřejném sektoru. Pozornost je věnována v prvé řadě právní úpravě tohoto tématu na úrovni Evropské unie, jejíž legislativa podstatným způsobem ovlivňuje úpravu této problematiky v jednotlivých členských státech. Další část práce je pak věnována přehledu podmínek pro přístup k informacím ve vybraných evropských státech, a to především ve vztahu k subjektům, které mají právo o informace žádat, druhu informací, na které mají právo, orgánům, které jsou povinny informace poskytovat, či postupu jednotlivých subjektů v procesu poskytování informací a jeho kontrole.

5.325 Ochrana tzv. „strategických“ společností v evropském kontextu
Autor: Martin Kavěna
(studie, 5/2018, 31 str.)
Studie popisuje nástroje na ochranu tzv. strategických společností a jejich slučitelnost s právem EU. Jde zejména o různá právní omezení volného pohybu kapitálu (např. zlaté akcie státu v privatizovaných společnostech, povinné schvalovací řízení před nabytím majetkového podílu ve strategické společnosti ze strany investora atp.), ale i o různé faktické nástroje (např. členský stát si ponechá ovládací podíl ve strategické společnosti, resp. realizuje investice do strategických odvětví prostřednictvím státního investičního fondu, tzv. sovereign wealth fund). Studie podrobněji popisuje právní úpravu ve Francii (dekret č. 2005-1739) a na Slovensku (zákon č. 493/2009 Z.z.) a dále uvádí přehled judikatury Soudního dvora (vč. rozhodnutí Soudního dvora ve věci tzv. "zákona Volkswagen", C-112/05 Komise v. Německo).

5.379 Omezování zahraničního financování neziskových organizací v Evropě (Dokument PDF, 499 KB)
Autoři: Barbora Mičicová, Kristýna Veitová
(srovnávací studie, 5/2018, 14 str.)
Tématem této práce jsou restrikce, které evropské státy zavádějí v oblasti zahraničního financování neziskových organizací. V první části práce jsou uvedeny mezinárodní standardy, které se k této problematice vztahují. Konkrétně se jedná o standardy OSN, Rady Evropy a EU, ze kterých shodně vyplývá, že neziskové organizace by měly mít právo získávat finance od zahraničních subjektů. V druhé části je uveden výčet zemí, které nějaký druh omezení zavedly a reakce relevantních mezinárodních institucí na přijatá opatření.

5.380 Bezpečný pohyb na horách (Dokument PDF, 455 KB)
Autoři: Eva Balounová, Viktor Koliba
(srovnávací studie, 5/2018, 16 str.)
Práce Parlamentního institutu se věnuje bezpečnému pohybu na horách. Práce komparuje právní úpravu v evropských zemích, zejména tedy blízkých zemí, kde jsou hory (Francie, Itálie, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko). První část u každé země se věnuje právní úpravě pohybu motorových vozidel mimo pozemní komunikace – zvláště tedy na horách. Druhá část se věnuje pravidlům, která v horách platí pro návštěvníky (typicky lyžaře). Třetí část stručně shrnuje právní úpravu horské služby. U každé země byla snaha odpovědět na následující dotazy: Zda existuje speciální právní úprava regulující pohyb motorových vozidel mimo pozemní komunikace (na horách, lyžařských trasách) – zejména vzhledem k vozidlům s právem přednostní jízdy (vozidla zdravotnické záchranné služby, horské služby)? Zda platí závazná pravidla upravující chování a odpovědnost v horách, která by byla upravena závazným právním předpisem? Jak je v právním řádu upravena horská služba?

5.381 Péče o duševně nemocné (Dokument PDF, 667 KB)
Autoři: Eva Balounová, Jana Francová, Michal Pohl
(srovnávací studie, 5/2018, 44 str.)
Práce Parlamentního institutu analyzuje právní úpravu péče o duševně nemocné ve vybraných evropských zemích. Vzhledem k tomu, že se jedná o obsáhlou problematiku, zaměřuje se práce zejména na poslední trendy. Je zkoumáno, zda ve vybraných zemích proběhla v poslední době určitá reforma či rozsáhlá novela v této oblasti a pokud ano, jaké jsou aktuální trendy a směry těchto změn. Je také analyzován systém právní úpravy péče o duševně nemocné, tedy zda existuje zvláštní legislativa týkající se této problematiky (př. zvláštní zákon). Konečně byl kladen důraz na opatření prováděná směrem k lepší dostupnosti péče, deinstitucionalizaci péče, poskytování komunitní péče, integraci nemocných do společnosti, péči o duševně nemocné na pracovišti a ve školách, atp. Byly také analyzovány snahy o zlepšení a posílení práv pacientů a o zlepšení postavení osob starajících se o osoby s duševní poruchou. Práce rovněž závěrem obsahuje odkazy na další relevantní studie.

1.240 Přístup poslanců k utajovaným informacím - se zaměřením na členy bezpečnostních, branných a jiných výborů (Dokument PDF, 772 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 2/2018, 17 str.)
Práce se zabývá přístupem poslanců k utajovaným informacím ve státech Evropské unie, se zaměřením na výbory, které se s utajovanými informacemi nejčastěji setkávají, tzn. na branné, bezpečností a výbory pověřené kontrolou tajných služeb.

5.377 Problematika zadlužené územní samosprávy v ČR a vybraných zemích EU (Dokument PDF, 507 KB)
Autor: Daša Smetanková
(srovnávací studie, 2/2018, 17 str.)
Studie se zabývá problematikou zadluženosti obcí a zejména se zaměřuje na řešení otázky obcí předlužených, které již nejsou schopny své dluhy splácet. Text srovnává a analyzuje možnosti a způsoby řešení této situace ve vybraných zemích EU (ad hoc nebo automatické vestavěné nástroje), včetně možnosti bankrotu nebo oddlužení obcí, a jejich předcházení.

1.229 Všeobecná referenda ve státech Evropské unie - ústavní a zákonná úprava; závaznost a praxe referend (Dokument PDF, 571 KB)
Autor: Jindřiška Syllová
(srovnávací studie, 12/2017, 20 str.)
Práce se zabývá všeobecným referendem ve státech EU na celostátní úrovni. Referendální rozhodování má svá specifika, zejména podléhá možnosti manipulace a omezení menšinových práv. Z tohoto důvodu většina států omezuje referenda na záležitosti schválení zákona nebo neschválení zákona. Neomezené všeobecné referendum v Evropě neexistuje. Omezeno je obvykle také rozhodování ve finanční a rozpočtové oblasti. Práce se vyjadřuje k závaznosti jednotlivých typů referend. Práce pojednává rovněž o možnosti lidové iniciativy (iniciativy k referendu nebo k zákonu) na celostátní úrovni ve státech EU. Lidová iniciativa je ve většině států významným způsobem omezena, v některých státech není vůbec připuštěna. Práce byla obnovena v r. 2017, obsahuje přehled uskutečněných referend u většiny zemí od r. 1990.

1.239 Plat poslanců a poslanecké náhrady ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 502 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 12/2017, 20 str.)
Práce je zaměřena na srovnání výše poslaneckého platu, funkčních příplatků a poslaneckých náhrad v zemích V4, Francii, Německu a Rakousku. Práce se zaměřuje na způsob čerpání poslaneckých náhrad a na otázku, zda jsou plat, příplatky a náhrady předmětem daně z příjmu.

2.105 Návrh státního rozpočtu na rok 2018 - základní parametry (Dokument PDF, 606 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Dominika Dubská
(studie, 11/2017, 23 str.)
Studie navazuje a její text vychází z řady produktů Parlamentního institutu věnovaných rozpočtové politice, přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018. První část je věnovaná shrnutí základních parametrů a víceletým výdajovým rámcům. Dále se práce věnuje makroekonomické predikci, budoucímu vývoji ekonomiky a zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Poslední část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2018 z několika hledisek např. ve srovnání s návrhem státního rozpočtu na rok 2017. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státní rozpočtu.

3.213 Brexit - přehled událostí týkajících se plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie, aktuální stav vyjednávání, možný dopad (Dokument PDF, 671 KB)
Autor: Eva Balounová
(studie, 11/2017, 24 str.)
Práce Parlamentního institutu se věnuje otázce vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Práce je rozdělena na několik částí. První částí je úvod, kde je stručně nastíněna aktuální situace a právní základ pro vystoupení z EU. Druhá část představuje události ve Spojeném království, rozebírá referendum z června 2016, věnuje se následnému politickému vývoji i procesu notifikace dle čl. 50 SEU. Je představen EU (Withdrawal) Bill a postoje Spojeného království, včetně projevu Theresy Mayové v září 2017 ve Florencii. Třetí část práce se věnuje událostem v rámci EU-27, zejména tedy dokumentům vydaným v souvislosti s vyjednáváním o vystoupení. Tato část rovněž stručně představuje, jak se otázce věnují národní parlamenty ČS. Čtvrtá část představuje aktuální stav vyjednávání, shrnuje pokrok po proběhlých vyjednávacích kolech, možný posun do druhé fáze vyjednávání a další otázky. Tato část odráží stav ke dni 20. října 2017. Další dvě kapitoly práce se věnují postupu a pohledu v rámci V4, resp. ČR. Závěrem jsou představeny možné scénáře budoucího vztahu UK-EU, dopady Brexitu a je stručně zmíněna i otázka přesunu agentur z UK.

5.323 Právní úprava přestupků ve vybraných zemí Evropy, se zaměřením na přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku
Autoři: Tomáš Babka, Martin Kavěna, Petra Mylková, Jan Němec, Michal Pohl, Jindřiška Syllová, Eva Tetourová, Barbora Mičicová, Radek Píša
(srovnávací studie, 11/2017, 51 str.)
Práce se zabývá problematikou právní úpravy přestupků ve vybraných zemích Evropy, přičemž zvláštní důraz je věnován přestupkům v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Práce se zaměřuje především na sankce udělované za tato protiprávní jednání a na postupy uplatňované, jestliže pachatel dobrovolně neplní uložené sankce. Mimo jiné se text zabývá také vymezením subjektů příslušných k projednávání takto spáchaných přestupků a postupů, které mohou být uplatněny, jestliže pachatel jedná při spáchání přestupku recidivně. Součástí této práce je také zodpovězení otázky, zda právní řády vybraných zemí umožňují postihovat dávky sociální povahy v případě nesplnění sankcí uložených za spáchaný přestupek.

5.375 Profesní komory pedagogů/pedagogických pracovníků ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 445 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 9/2017, 11 str.)
Práce je zaměřena na existenci profesních komor učitelů ve vybraných evropských státech. V první části práce je popsán systém profesních komor v České republice a následně je uveden popis profesní samosprávy učitelů v Irsku, jednotlivých zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ve Finsku, Německu, Norsku, Rakousku a Slovensku.

2.098 Evropský rozpočtový rámec, rozpočtové instituce a rozpočtové rámce v ČR a ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 0 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Renáta Čermáková, Karolína Bucifalová
(srovnávací studie, 8/2017, 28 str.)
Studie se věnuje evropskému rozpočtovému rámci, představuje jeho vývoj a implementaci jednotlivých opatření, jako je dluhová brzda, výdajový strop nebo automatický korekční mechanizmus apod. Navazuje představením a komparací rozpočtového rámce vybraných evropských zemí, a to jak zemí eurozóny tak zemí, které podobně jako ČR neplatí eurem. Studie také představuje nově přijatý rozpočtový rámec ČR v rámci zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z rozpočtového rámce jsou především vyzdviženy tzv. fiskální rady, kterým se text věnuje jak v obecné rovině (jejich významem, cílem a úkoly), tak také konkrétně jak na úrovni EU a ve vybraných evropských zemích.

5.376 Exekutoři ve vybraných zemích - Postavení, dohled, kárná odpovědnost exekutorů, odvolání exekutorů (Dokument PDF, 478 KB)
Autoři: Monika Šamová, Martin Kavěna, Kateřina Benčatová
(srovnávací studie, 8/2017, 19 str.)
V práci se autoři zabývají postavením exekutorů ve vybraných státech EU, konkrétně v České republice, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku a Spojeném království. Práce se věnuje rovněž problematice dohledu nad exekutory, jejich kárnou odpovědností a odvoláním.

2.104 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Daša Smetanková, Josef Vácha
(studie, 6/2017, 31 str.)
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016. První část je věnovaná zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2016. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2016, také např. ve vztahu k plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií. Jádro práce se věnuje již samotné analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem tak vůči hospodaření v roce 2015. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2016.

5.372 Evidence bydliště vlastních občanů ve vybraných státech Evropy, včetně navazující lidskoprávní judikatury nejvyšších soudů ČR (Dokument PDF, 390 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, spolupráce Pavel Raus
(srovnávací studie, 6/2017, 11 str.)
V Evropě existují různé systémy registrace bydliště občanů států. Francouzský systém pochází z domicilu, tedy původního bydliště resp. domovského práva člověka. Každý občan podle tohoto systému musí mít svůj domicil, jehož úlohou je péče o občany. Z domicilů se vytváří databáze občanů a je na něj navázán systém evidence občanů a občanské průkazy. Domicil je zároveň používán v jiných právních oborech včetně sociálního zabezpečení. Podobný systém je v Belgii. Německý systém je založen na prvotním technicko-administrativním hlášení bydliště jednotlivých občanů a dalších obyvatel. Systém umožňuje více druhů pobytu (hlavní, vedlejší bydliště). Na bydliště jsou pak navázány další právní obory (procesní řády apod.), ovšem nikoliv bezpodmínečně. Některé právní předpisy mají vlastní konstrukci bydliště. Podobný jako v Německu je systém evidence v ČR, v Rakousku a na Slovensku. Ve Švédsku má Daňový úřad kromě daňových úkolů i pravomoci v evidenci obyvatel a jejich bydlišť.

5.373 Snižování byrokratické zátěže v evropských zemích (Dokument PDF, 517 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 6/2017, 15 str.)
V práci je uveden přehled orgánů státní správy odpovědných za snižování byrokratické zátěže ve vybraných evropských zemích a přístup Evropské unie k této otázce.

5.374 Digitalizace státní správy v evropských zemích (Dokument PDF, 518 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 6/2017, 17 str.)
V práci je uveden přehled orgánů státní správy odpovědných za digitalizaci státní správy ve vybraných evropských zemích.

<< 1 2 3 4 5 6 >>
ISP (příhlásit)