Studie

ISSN 2533-4131

 

Hospodářství a obchodní právo / Obchodní společnosti, právo na podnikání

2.120 Podpora podnikatelů v souvislosti s pandemií covid-19 (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Tereza Krček, Daša Smetanková
(studie, 3/2021, 25 str.)
Studie se zabývá programy určenými na přímou podporu podnikatelům (kompenzace) v souvislosti s omezením jejich činnosti v důsledku koronavirové pandemie, které byly připravené na celorepublikové (vládní resp. spolkové) úrovni. Srovnávaná je pomoc podnikatelům v Rakousku, Německu a České republice. Zaměřuje se na přímou podporu malým a středním podnikatelům, ať už určenou přímo na fixní náklady (Rakousko nebo Německo, v ČR zejména sektorové programy), nebo univerzálním plošným příspěvkem (Česká republika).

5.400 Harm reduction v kontextu závislosti na nikotinu - opatření harm reduction a přístup vybraných evropských států (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Magdalena Zachová
(studie, 1/2021, 20 str.)
Tato práce se zabývá tématem harm reduction. V první kapitole je tento pojem krátce představen. Druhá kapitola se zaměřuje zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. Třetí kapitola nabízí přehled strategií a přístupů vybraných členských států Evropské unie.

5.395 Prodej potravin ze dvora v evropském srovnání (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Miroslav Jakab
(srovnávací studie, 6/2020, 18 str.)
Práce se zabývá regulací tzv. prodeje ze dvora, tedy prodeje malého množství produktů zemědělské prvovýroby přímo spotřebiteli, na tržišti, v tržnici nebo do místního maloobchodu. Prodej potravin je silně regulován na unijní úrovni, prodej ze dvora je však z působnosti některých unijních přímo použitelných předpisů vyňat. Práce tak začíná stručným shrnutím relevantní unijní úpravy a pokračuje srovnáním vnitrostátních regulací České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Francie, Maďarska a Itálie (zejména regionu Friuli-Venezia Giulia). Všechny zkoumané země upravují relativně podrobně technické aspekty potravinové hygieny prodeje ze dvora, některé pak tuto činnost zohledňují v jiných oblastech práva například výjimkami ze zákazu otevírat obchody v určenou dobu (Německo), zvláštním zohledněním v daňových předpisech (Polsko) nebo omezením možnosti podomního prodeje pouze na vyjmenované komodity (Rakousko). Ukázkou relativně přísné regulace jsou pravidla italského regionu Friuli-Venezia Giulia, která podmiňují zahájení činnosti úspěšně absolvovanou kontrolou provozovny z hlediska dodržení hygienických pravidel. Česká úprava ze srovnání vychází jako stručná, ve svém důsledku ale i relativně liberální.

5.325 Ochrana tzv. „strategických“ společností v evropském kontextu
Autor: Martin Kavěna
(studie, 5/2018, 31 str.)
Studie popisuje nástroje na ochranu tzv. strategických společností a jejich slučitelnost s právem EU. Jde zejména o různá právní omezení volného pohybu kapitálu (např. zlaté akcie státu v privatizovaných společnostech, povinné schvalovací řízení před nabytím majetkového podílu ve strategické společnosti ze strany investora atp.), ale i o různé faktické nástroje (např. členský stát si ponechá ovládací podíl ve strategické společnosti, resp. realizuje investice do strategických odvětví prostřednictvím státního investičního fondu, tzv. sovereign wealth fund). Studie podrobněji popisuje právní úpravu ve Francii (dekret č. 2005-1739) a na Slovensku (zákon č. 493/2009 Z.z.) a dále uvádí přehled judikatury Soudního dvora (vč. rozhodnutí Soudního dvora ve věci tzv. "zákona Volkswagen", C-112/05 Komise v. Německo).

5.270 Trestní a správní odpovědnost právnických osob ve vybraných členských státech EU (Dokument PDF, 524 KB)
Autoři: Kristýna Hračovová, Martin Kavěna, Dominik Skočovský, Monika Šamová
(studie, 6/2016, 26 str.)
Práce poskytuje přehled veřejnoprávních postihů protiprávního jednání právnických osob (trestní a správní odpovědnost). V první části práce jsou uvedeny nejčastější cíle veřejnoprávních postihů (prevence protiprávního jednání, odplata za spáchaný čin, náprava pachatele). Zdůrazňuje se, že právní akty Evropské unie nepřikazují členským státům zcela jednotný regulační model odpovědnosti právnických osob. Postihy mohou spočívat jak ve správním, tak v trestním právu. Ve světě existují tři základní modely odpovědnosti právnických osob: americký model (trestní odpovědnost právnické osoby za širokou škálu jednání zaměstnanců firmy), anglický či francouzský model (více restriktivní model trestní odpovědnosti) a německý model (správní odpovědnost právnických osob).

5.363 Regulace hazardu ve vybraných evropských zemích a v USA (Dokument PDF, 361 KB)
Autor: Darina Šimková
(srovnávací studie, 2/2015, 24 str.)
Práce se zabývá právní regulací hazardních her ve vybraných státech EU a v USA. Srovnávací metodou je analyzováno, zda a za jakých podmínek je v uvedených státech povoleno hazardní hry provozovat či zda platí jejich úplný zákaz. Práce se dále zaměřuje především na regulaci výherních hracích přístrojů, zejména na otázky jejich povolování, umístění, dozoru nad jejich provozováním. Nemalá pozornost je věnována také otázkám zdanění hazardních her. Práce se okrajově dotýká i regulace internetových hazardních her a souvisejících daňových aspektů.

5.344 Přehled právní úpravy veřejného zadávání v EU a ve vybraných členských státech (Dokument PDF, 507 KB)
Autor: Darina Šimková
(studie, 3/2014, 42 str.)
Práce pojednává o právních normách EU vztahujících se k veřejnému zadávání, přičemž v této části nejdříve poskytuje krátký historický exkurz a dále pak blíže představuje některé diskutované aspekty unijní právní úpravy veřejných zakázek. Práce mimo jiné uvádí příklady mezinárodních smluv, jimiž je Evropská unie v oblasti veřejných zakázek vázána. Představeny jsou také kontrolní pravomoci institucí EU, jež je možné proti členskému státu využít v případě, že při implementaci unijní legislativy neplní své povinnosti. Podrobněji je analyzována také vlastní právní úprava obsažená ve směrnicích EU vztahujících se k oblasti veřejných zakázek. V této souvislosti je zmíněna např. definice veřejného zadavatele, právní úprava vyloučení z působnosti směrnic EU o veřejném zadávání, druhy zadávacích řízení, možnosti přezkumu apod. V neposlední řadě je pozornost věnována i nově připravované unijní legislativě z oblasti veřejných zakázek. Pro ilustraci je i stručně popsána také vnitrostátní právní úprava některých institutů veřejných zakázek ve vybraných členských státech EU, přičemž pozornost je věnována mimo jiné i České republice.

5.312 Možnosti státu v přidělování zakázek strategického významu (Dokument PDF, 263 KB)
Autoři: Tomáš Babka, Petr Mylková
(studie, 5/2011, 15 str.)
Práce se zabývá otázkou strategických zakázek a jejich zadávání v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu v současné době neexistuje zákonná definice strategických veřejných zakázek či zakázek strategického významu, považuje tato studie pro účely vlastního textu za strategické takové zakázky, kde předmětem plnění jsou dodávky, služby či stavební práce, které zajišťují bezpečnost, fungování a infrastrukturu země. Zvláštní důraz je pak kladen na zakázky na dodávky vojenského materiálu a na výstavbu jaderných elektráren. Důležitou součástí práce je podrobnější analýza platné právní úpravy, která se na předmětnou otázku vztahuje, a to jak na úrovni národní, které je věnována největší pozornost, tak i na úrovni evropské a mezinárodní. Účelem závěrečné kapitoly je posoudit z právního hlediska konkrétní možnosti a nástroje státu při přidělování zakázek strategického významu, tedy zejména v případech, kdy se stát snaží ochránit své základní politické a bezpečnostní zájmy.

5.290 Zdaňování hazardních her v EU (Dokument PDF, 325 KB)
Autor: Josef Palán
(studie, 9/2009, 14 str.)
Právní předpisy jednotlivých členských států, pokud jde o zdanění příjmů z poskytování služeb v oblasti hazardních her jsou formulovány zcela nesourodě. Výše „zdanění“ z provozování hazardních her je v členských státech vyjádřena zcela odlišně. Někde je vyjádřena jako procentní sazba, někde jako pevná částka splatná ročně nebo měsíčně. Někde je procentní sazba uvalena na vsazené vklady, někde na hrubý výnos (vklady mínus výhry + provozní náklady), někde na rozdíl mezi vklady a vyplacenými výhrami. Práce přináší podrobný přehled úpravy zdanění hazardních her v zemích EU.

5.280 Hazardní hraní distančním způsobem ve vybraných státech (Dokument PDF, 302 KB)
Autoři: Jana Linková, Michal Částek, Petra Kubařová
(studie, 12/2007, 15 str.)
Práce přináší přehled právních úprav vybraných zemí týkajících se hraní hazardních her s důrazem na možnost distančního provozování hazardních her. Autoři se zaměřují na povinnosti provozovatelů, omezení vztahující se k uživatelům, ochranu dětí a mladistvých a pravomoci dozorujících orgánů. Zvláštní část práce je věnována daňovým úpravám distančních hazardních her v jednotlivých zemích.

5.259 Podmínky pro povolování provozu hazardních her ve vybraných zemích Evropské unie (úloha obcí) (Dokument PDF, 204 KB)
Autoři: Michal Částek, Eva Medková, Gabriela Tampová
(studie, 8/2006, 9 str.)
Předložená komparativní studie si klade za cíl přiblížit úpravu hazardních her ve vybraných státech Evropské unie. Studie se primárně soustředí na podmínky povolování provozování hazardních her a na kompetence státních úřadů či obcí při udělování koncesí a při kontrole provozovatelů hazardních her.
ISP (příhlásit)