Návrh pořadu 5. schůze

Od 13. 10. 1998 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na volbu místopředsedy a členů prezídia Fondu národního majetku   

 2. 2.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů   

 3. 3.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů   

 4. 4.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby jejích členů   

 5. 5.

  Návrh na stanovení počtu poslanců v jednotlivých stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací   

Zákony - prvé čtení

 1. 6.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení  

 2. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení  

 3. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení  

 4. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení  

 5. 10.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení  

 6. 11.

  Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení  

 7. 12.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení  

 8. 13.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení  

 9. 14.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/ - prvé čtení  

 10. 15.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení  

 11. 16.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení  

 12. 17.

  Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení  

 13. 18.

  Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení  

 14. 19.

  Senátní návrh na vydání zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení  

 15. 20.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení  

 16. 21.

  Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení  

 17. 22.

  Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení  

 18. 23.

  Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení  

 2. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 26.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky /2. kolo I.volba/   

 2. 27.

  Návrh na volbu předsedy a dalšího člena Fondu dětí a mládeže   

 3. 28.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví   

 4. 29.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

 5. 30.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky   

 6. 31.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 7. 32.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

 8. 33.

  Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 9. 34.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.čtvrtletí 1998 /sněmovní tisk 5/  

 10. 35.

  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 9/  

 11. 36.

  Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997 /sněmovní tisk 7/  

 12. 37.

  Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik /sněmovní tisk 8/  

 13. 38.

  Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) /sněmovní tisk 12/  

 14. 39.

  Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů /sněmovní tisk 13/  

 15. 40.

  Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jiřího Payna   

 16. 41.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.1998 do 30.6.1998 /sněmovní tisk 38/  

 17. 42.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1997 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1997 /sněmovní tisk 6/  

 18. 43.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 46/  

 19. 44.

  Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 22/  

 20. 45.

  Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově, okres České Budějovice   

 21. 46.

  Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně   

 22. 47.

  Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni   

 23. 48.

  Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti   

 24. 49.

  Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného opatření obecního zastupitelstva obce Domašov nad Bystřicí   

 25. 50.

  Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné   

 26. 51.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 27. 52.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády