Návrh pořadu 9. schůze

Od 18. 5. 1993 14:00

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 322/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 315/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Návrh posl. J. Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. /sněmovní tisk 305/ -   

 2. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se měšní a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/, ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., /sněmovní tisk 217, 339/ -   

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 542/1991 Sb. /sněmovní tisk 216/ -   

 4. 6.

  Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání /sněmovní tisky 22 a 97/ -   

 5. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., a zákona č. 437/1992 Sb. /sněmovní tisk 118, 341/ -   

 6. 8.

  Návrh posl. R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě /sněmovní tisky 128 a 274/ -   

 7. 9.

  Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 156 a 164/ -   

 8. 10.

  Návrh posl. J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., a zákona č. 390/1991 Sb. /sněmovní tisk 193/ -   

 9. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ -   

 10. 12.

  Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 213/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   

 2. 14.

  Volba členů Dozorčí rady Fondu národního majetku   

 3. 15.

  Volba členů Rady Fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 4. 16.

  Volba členů prezidia Fondu národního majetku   

 5. 17.

  Volba členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky   

Smlouvy -

 1. 18.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou, Maďarskou republikou a Polskou republikou /sněmovní tisk 277/ -   

 2. 19.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993 /sněmovní tisk 381/ -   

Zákony -

 1. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisky 191 a 388/ -   

 2. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích /silniční zákon/, ve znění zákona č. 27/1983 Sb., /sněmovní tisk 303/ -   

 3. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ -   

 4. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 403/ -   

 5. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 404/ -   

 6. 25.

  Vládní návrh zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti /sněmovní tisk 416/ -   

 7. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách /sněmovní tisk 419/ -   

 8. 27.

  Vládní návrh zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky /sněmovní tisk 428/ -   

 9. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) /sněmovní tisk 429/ -   

 10. 29.

  Návrh posl. D. Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon /sněmovní tisk 299/ -   

 11. 30.

  Návrh posl. J. Vyvadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele /sněmovní tisk 384/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 31.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na r. 1993 /sněmovní tisk 298/  

 2. 32.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1992 /sněmovní tisk 306/  

 3. 33.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky   

 4. 34.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny