Návrh pořadu 40. schůze

Od 12. 3. 1996 14:00

Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - druhé čtení  

 2. 2.

  Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - druhé čtení  

 3. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - druhé čtení  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - druhé čtení  

 5. 7.

  Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1998/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1952/ - třetí čtení  

 2. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - třetí čtení  

 3. 11.

  Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák /sněmovní tisk 1965/ - třetí čtení  

 4. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - třetí čtení  

 5. 14.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - třetí čtení  

 6. 15.

  Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - třetí čtení  

 7. 16.

  Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - třetí čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 17.

  Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2074/ - prvé čtení  

 2. 21.

  Návrh poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb. /sněmovní tisk 2039/ - prvé čtení  

 3. 22.

  Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem /sněmovní tisk 2040/ - prvé čtení  

 4. 23.

  Návrh poslance Jana Vraného na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2045/ - prvé čtení  

 5. 27.

  Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - prvé čtení  

 6. 29.

  Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2061/ - prvé čtení  

 7. 31.

  Návrh poslanců Františka Kozla a Jana Kouckého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. /sněmovní tisk 2063/ - prvé čtení  

 8. 32.

  Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2075/ - prvé čtení  

 9. 33.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 2096/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 44.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - třetí čtení  

 2. 46.

  Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - třetí čtení  

 3. 47.

  Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1998/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 50.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článku 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání /sněmovní tisk 2016/ - druhé čtení  

 2. 51.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu /sněmovní tisk 2099/ - druhé čtení  

 3. 52.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 /sněmovní tisk 2100/ - druhé čtení  

 4. 54.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani /sněmovní tisk 1997/ - druhé čtení  

 5. 55.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze /sněmovní tisk 2078/ - druhé čtení  

 6. 56.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995 /sněmovní tisk 2029/ - druhé čtení  

 7. 57.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 2067/ - druhé čtení  

 8. 63.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání /sněmovní tisk 2033/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 65.

  Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Rady města Karlovy Vary   

 2. 68.

  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 /sněmovní tisk 2113/  

 3. 69.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 4. 70.

  Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy