Návrh pořadu 39. schůze

Od 6. 2. 1996 14:00

Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1972/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1899/ - prvé čtení  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 2009/ - prvé čtení  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2012/ - prvé čtení  

 4. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. /sněmovní tisk 2048/ - prvé čtení  

 5. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2073/ - prvé čtení  

 6. 8.

  Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2077/ - prvé čtení  

 7. 9.

  Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 2085/ - prvé čtení  

 8. 10.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ - prvé čtení  

 9. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 2017/ - prvé čtení  

 10. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2019/ - prvé čtení  

 11. 13.

  Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2081/ - prvé čtení  

 12. 14.

  Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 2027/ - prvé čtení  

 13. 15.

  Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2028/ - prvé čtení  

 14. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady /sněmovní tisk 2042/ - prvé čtení  

 15. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. /sněmovní tisk 2056/ - prvé čtení  

 16. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 2034/ - prvé čtení  

 17. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2041/ - prvé čtení  

 18. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2064/ - prvé čtení  

 19. 21.

  Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody /sněmovní tisk 2065/ - prvé čtení  

 20. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2069/ - prvé čtení  

 21. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2043/ - prvé čtení  

 22. 24.

  Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů /sněmovní tisk 2035/ - prvé čtení  

 23. 25.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2083/ - prvé čtení  

 24. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 2088/ - prvé čtení  

 25. 27.

  Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2087/ - prvé čtení  

 26. 28.

  Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2093/ - prvé čtení  

 27. 29.

  Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 2044/ - prvé čtení  

 28. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 2066/ - prvé čtení  

 29. 31.

  Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 2070/ - prvé čtení  

 30. 32.

  Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 2047/ - prvé čtení  

 31. 33.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2036/ - prvé čtení  

 32. 34.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 2076/ - prvé čtení  

 33. 35.

  Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 2084/ - prvé čtení  

 34. 36.

  Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 2094/ - prvé čtení  

 35. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2054/ - prvé čtení  

 36. 38.

  Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 2055/ - prvé čtení  

 37. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - prvé čtení  

 38. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 2072/ - prvé čtení  

 39. 41.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2080/ - prvé čtení  

 40. 42.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 2086/ - prvé čtení  

 41. 43.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2091/ - prvé čtení  

 42. 44.

  Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2058/ - prvé čtení  

 43. 45.

  Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 2079/ - prvé čtení  

 44. 46.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2059/ - prvé čtení  

 45. 48.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2082/ - prvé čtení  

 46. 49.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 2092/ - prvé čtení  

 47. 50.

  Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisk 1978/ - prvé čtení  

 48. 51.

  Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2011/ - prvé čtení  

 49. 52.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1981/ - prvé čtení  

 50. 53.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 1990/ - prvé čtení  

 51. 54.

  Návrh poslance Tomáše Páva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2002/ - prvé čtení  

 52. 55.

  Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2005/ - prvé čtení  

 53. 56.

  Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci /sněmovní tisk 2015/ - prvé čtení  

 54. 58.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 2007/ - prvé čtení  

 55. 59.

  Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin /sněmovní tisk 2018/ - prvé čtení  

 56. 60.

  Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 2020/ - prvé čtení  

 57. 61.

  Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o dokončení nápravy některých majetkových křivd /sněmovní tisk 2022/ - prvé čtení  

 58. 62.

  Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, v platném znění /sněmovní tisk 2023/ - prvé čtení  

 59. 63.

  Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2025/ - prvé čtení  

 60. 64.

  Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění /sněmovní tisk 2026/ - prvé čtení  

 61. 65.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 2050/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 66.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 /sněmovní tisk 2049/ - prvé čtení  

 2. 67.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31.12.1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 /sněmovní tisk 1996/ - prvé čtení  

 3. 68.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání /sněmovní tisk 2016/ - prvé čtení  

 4. 71.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani /sněmovní tisk 1997/ - prvé čtení  

 5. 72.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze /sněmovní tisk 2078/ - prvé čtení  

 6. 73.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995 /sněmovní tisk 2029/ - prvé čtení  

 7. 74.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 2067/ - prvé čtení  

 8. 75.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen Usnesením vlády ze dne 10. ledna 1996 č. 57 /sněmovní tisk 2095/ - prvé čtení  

 9. 76.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 /sněmovní tisk 2013/ - prvé čtení  

 10. 79.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978 /sněmovní tisk 2031/ - prvé čtení  

 11. 80.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání /sněmovní tisk 2033/ - prvé čtení  

 12. 82.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU) přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994 /sněmovní tisk 2057/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 83.

  Návrhy opravených zdravotně pojistných plánů na rok 1996 resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven /sněmovní tisk 2103/  

Zákony - druhé čtení

 1. 84.

  Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1989/ - druhé čtení  

 2. 85.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - druhé čtení  

 3. 86.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1952/ - druhé čtení  

 4. 87.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - druhé čtení  

 5. 88.

  Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák /sněmovní tisk 1965/ - druhé čtení  

 6. 89.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - druhé čtení  

 7. 92.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - druhé čtení  

 8. 93.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - druhé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 94.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 /sněmovní tisk 1933/ - druhé čtení  

 2. 95.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 /sněmovní tisk 1986/ - druhé čtení  

 3. 96.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 /sněmovní tisk 1987/ - druhé čtení  

 4. 97.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995 /sněmovní tisk 1902/ - druhé čtení  

 5. 98.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994 /sněmovní tisk 1903/ - druhé čtení  

 6. 99.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1938/ - druhé čtení  

 7. 100.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu /sněmovní tisk 1970/ - druhé čtení  

 8. 101.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně /sněmovní tisk 1983/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 105.

  Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1995   

 2. 106.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 2037/  

 3. 107.

  Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1996 /sněmovní tisk 1984/  

 4. 108.

  Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996 /sněmovní tisk 1985/  

 5. 109.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 6. 110.

  Ústní interpelace poslanců na členy vlády   

 7. 112.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání   

 8. 113.

  Zpráva výboru petičního, pro lidská práva a národnosti o vyřizování petic za 2. pololetí 1995 /sněmovní tisk 2104/  

Zákony - třetí čtení

 1. 114.

  Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1989/ - třetí čtení  

 2. 115.

  Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1972/ - třetí čtení