Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 143k návrhu státního rozpočtu na rok 2009 - kapitola 321 Grantová agentura (12. listopadu 2008) 
č. 144ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2007 - 2008 (tisk 629) (12. listopadu 2008) 
č. 145ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (12. listopadu 2008) 
č. 146k návrhu státního rozpočtu na rok 2009 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (12. listopadu 2008) 
č. 147k návrhu státního rozpočtu na rok 2009 - kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (12. listopadu 2008) 
č. 148k návrhu státního rozpočtu na rok 2009 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (12. listopadu 2008) 
č. 149k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2009 (12. listopadu 2008) 
č. 150k návrhu rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2009 (12. listopadu 2008) 
č. 151Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 573) (13. listopadu 2008) 
č. 152k návrhu na udělení znaků a vlajek (9. prosince 2008) 
č. 154k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon (tisk 627) (21. ledna 2009) 
č. 155k převzetí záštity (21. ledna 2009) 
č. 156k podvýboru pro vědu a vysoké školy (21. ledna 2009) 
č. 157k převzetí záštity (21. ledna 2009) 
č. 158k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon (tisk 627) (5. února 2009) 
č. 159k vládnímu návrhu zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně dalších zákonů č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) (tisk 561) (25. února 2009) 
č. 160k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 704) (25. února 2009) 
č. 161k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 658) (25. února 2009) 
č. 162k návrhu poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 506) (25. února 2009) 
č. 163k Poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 552) (25. února 2009) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)