Výbor pro evropskou integraci
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropskou integraci (17. července 2002) 
č. 14k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 11/, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa, část státních finančních aktiv: Národní fond; Zhodnocení čerpání finančních prostředků vynaložených v r. 2001 na programy pomoci ES (19. září 2002) 
č. 28k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sněmovní tisk 93): kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa, výdaje na zajištění komunikační strategie před vstupem do EU (14. listopadu 2002) 
č. 30k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sněmovní tisk 93): kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa, výdaje k zajištění činnosti Národního fondu (14. listopadu 2002) 
č. 31k bilanci Národního fondu s ohledem na zajištění spolufinancování ze státního rozpočtu, veřejných rozpočtů a ostatních zdrojů (14. listopadu 2002) 
č. 36k záměru vyslat zástupce výboru pro evropskou integraci na seminář zaměřený na rozvojovou politiku pořádaný v Bruselu (27. listopadu 2002) 
č. 42ke společné cestě delegace VEI a VSRŽP do Švédska (30. ledna 2003) 
č. 44k záměru vyslat zástupce výboru pro evropskou integraci na seminář zaměřený na zaměstnanost a sociální záležitosti pořádaný v Bruselu (30. ledna 2003) 
č. 47k uspořádání "5. Krušovických rozhovorů" na téma "Malé a střední podnikání v České republice" (30. ledna 2003) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona o získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ (31. ledna 2003) 
č. 52k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ (6. února 2003) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 62/ (6. února 2003) 
č. 68k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii /sněmovní tisk 186/ (24. dubna 2003) 
č. 72k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992 /sněmovní tisk 163/ (24. dubna 2003) 
č. 73k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu /sněmovní tisk 147/ (25. dubna 2003) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 200/ (25. dubna 2003) 
č. 75k termínu a pořadu schůze výboru pro evropskou integraci (16. května 2003) 
č. 79k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 315/: Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU (12. června 2003) 
č. 82k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ (13. června 2003) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/ (13. června 2003) 

12
ISP (příhlásit)