Organizační výbor
Usnesení

č. 1k návrhu na volbu místopředsedů organizačního výboru Organizační výbor Poslanecké sněmovny (13. ledna 1992) 
č. 2k návrhu na volbu ověřovatelů organizačního výboru Organizační výbor Poslanecké sněmovny (13. ledna 1993) 
č. 3k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o působnosti Správy státních hmotných rezerv a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. souhlasí 1. s předložením návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o působnosti Správy státních hmotných rezerv ve výborech Poslanecké sněmovny, 2. s předložením návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovně na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 40 dnů; II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tyto návrhy 2. schůzi Poslanecké sněmovny. (13. ledna 1993) 
č. 4k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. souhlasí s předložením návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve výborech Poslanecké sněmovny; II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 2. schůzi Poslanecké sněmovny. (13. ledna 1993) 
č. 5k žádosti poslance Jana Vika o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu ústavního zákona Organizační výbor Poslanecké sněmovny nesouhlasí s předložením návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve výborech Poslanecké sněmovny. (13. ledna 1993) 
č. 6k návrhu na vydání rozhodnutí o nákupu aut a o zavedení telefonů pro předsedy výborů a předsedy klubů Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny ukládá v souvislosti s ustanovením § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny 1. zabezpečit nákup 20 kusů automobilů značky Škoda-Forman 2. zabezpečit zřízení účastnických telefonních stanic funkcionářům Poslanecké sněmovny podle uvedeného ustanovení na základě jejich individuálních žádostí. (13. ledna 1993) 
č. 7k návrhu organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: " Poslanecká sněmovna pověřuje podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění organizační výbor Poslanecké sněmovny, aby stanovil svým usnesením rozsah nároku předsedů výborů Poslanecké sněmovny, s výjimkou předsedy mandátového a imunitního výboru, a předsedů poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny na náhradu za spotřebované pohonné hmoty při bezplatném používání služebního vozidla bez přiděleného řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou." (13. ledna 1993) 
č. 8kterým se stanoví termín a návrh pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny svolat 2. schůzi Poslanecké sněmovny na úterý 26. ledna 1993 ve 13.00 hodin a na následující dny a předložit jí tento návrh pořadu: 1. Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení 2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů 3. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů 4. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky /sněmovní tisk 17, původně tisk 89 ČNR/ 5. Návrh posl. J. Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 3 (13. ledna 1993) 
č. 9k projednání Organizační výbor Poslanecké sněmovny přikazuje k projednání výborům Poslanecké sněmovny 1. návrh posl. J. Jegly a dalších na vydání zásad zákona o Komoře veterinárních techniků České republiky /tisk 6/ - ústavně právnímu výboru - zemědělskému výboru 2. návrh posl. S. Kozáka a dalších na vydání zásad zákona ČNR o obnově některých majetkových a jiných práv družstev a družstevních peněžních ústavů a podniků obcí a některých práv jejich členů nebo společníků a o právech některých dalších osob /tisk 8/ - rozpočtovému výboru - zemědělskému výboru - hospodářskému výboru 3. vládní návrh zákona o působnosti Správy hmotných rezerv /tisk 4/ - rozpočtovému výboru - hospodářskému výboru - výboru právní ochranu a bezpečnost - výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti 4. vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky /tisk 5/ - ústavně právnímu výboru - hospodářskému výboru - zemědělskému výboru. (13. ledna 1993) 
č. 10k návrhu na přípravu organizačního zajištění trojí volby Organizační výbor Poslanecké sněmovny pověřuje výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby na příští schůzi předložil organizačnímu výboru návrh organizačního zajištění - volby členů Rady ČTK - volby Dozorčí rady Grantové agentury České republiky - volby tří členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. (13. ledna 1993) 
č. 11k návrhu na stanovení vzoru průkazu poslance Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny přerušuje projednávání návrhu na stanovení vzoru průkazu poslance Poslanecké sněmovny, s tím že nový návrh bude zpracován ve spolupráci zástupců poslanců a Kanceláře Poslanecké sněmovny, přičemž bude využito podnětů vzešlých z rozpravy k tomuto bodu. (13. ledna 1993) 
č. 12k návrhu na vydání rozhodnutí o některých organizačních záležitostech Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. stanoví - volební období Poslanecké sněmovny jako první - označování sněmovních tisků a dalších dokumentů Poslanecké sněmovny od čísla 1; II. ukládá vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby zabezpečil pořizování stenografického záznamu z jednání organizačního výboru Poslanecké sněmovny; III. přerušuje projednávání návrhu na účast dalších osob na jednáních organizačního výboru do příští schůze organizačního výboru. (13. ledna 1993) 
č. 13k ustavení pracovní skupiny organizačního výboru Organizační výbor Poslanecké sněmovny ustavuje dočasnou pracovní skupinu pro vyřešení otázky členství v poslaneckých klubech poslanců z klubu Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnosti pro Moravu a Slezsko s ohledem na vznik poslaneckého klubu Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska, přičemž předsedou komise volí místopředsedu organizačního výboru Antonína Hrazdíru a jejími členy poslance Jaroslava Vlčka a poslankyni Annu Röschovou. (21. ledna 1993) 
č. 14k návrhu na volbu místopředsedy organizačního výboru Organizační výbor Poslanecké sněmovny volí dalším místopředsedou organizačního výboru poslance Vítězslava Sochora. (21. ledna 1993) 
č. 15k návrhu na revokaci usnesení organizačního výboru Poslanecké sněmovny č. 8 z 13. ledna 1993, kterým se stanovil termín a návrh pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny revokuje své usnesení č. 8 z 13.ledna 1993, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny. (21. ledna 1993) 
č. 16kterým se stanoví termín a návrh pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny svolat 2. schůzi Poslanecké sněmovny na úterý 26. ledna 1993 v 11.00 hodin a předložit jí tento návrh pořadu: 1. v 11.00 hodin Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky 2. v 15.00 hodin Volba prezidenta republiky II. zmocňuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby termín a návrh pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny v případě potřeby upravil; III. žádá v souladu s § 15 jednacího řádu České národní rady, aby se všichni členové vlády České republiky zúčastnili celého jednání 2. schůze Poslanecké sněmovny. (21. ledna 1993) 
č. 17k návrhu volebních řádů pro veřejné a tajné hlasování při volbě prezidenta České republiky Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhuje Poslanecké sněmovně, aby volbu prezidenta České republiky provedla tajným hlasováním podle volebního řádu, jak byl projednán a schválen s pozměňovacími návrhy na schůzi organizačního výboru Poslanecké sněmovny. (21. ledna 1993) 
č. 18kterým se stanoví termín a návrh pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny svolat 3. schůzi Poslanecké sněmovny na středu 27. ledna 1993 v 9.00 hodin a na následující dny a předložit jí tento návrh pořadu: 1. Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení 2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů 3. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů 4. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky /sněmovní tisky 17 (původně tisk 89 ČNR) a 43/ 5. Návrh posl. J. Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákonů č. 31/1984 S (21. ledna 1993) 
č. 19kterým se stanoví termín a návrh pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby v případě úspěšné volby prezidenta republiky svolal 4. schůzi Poslanecké sněmovny na úterý 2. února 1993 ve 14.00 hodin do Vladislavského sálu Pražského hradu s tímto návrhem pořadu: - Slib prezidenta České republiky. (21. ledna 1993) 
č. 20k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona o Fondu dětí a mládeže Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. souhlasí s předložením návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona o Fondu dětí a mládeže ve výborech Poslanecké sněmovny; II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 3. schůzi Poslanecké sněmovny. (21. ledna 1993) 

12345>>




ISP (příhlásit)