Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1681k návrhu poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. května 2017) 
č. 1682ke zvýšení platů pracovníků v sociálních službách (24. května 2017) 
č. 1683k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé /sněmovní tisk 1105/ - prvé čtení (25. května 2017) 
č. 1684k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013 /sněmovní tisk 968/ - druhé čtení (25. května 2017) 
č. 1685ke zbavení povinnosti zachovávat mlčenlivost osob, které se v rámci své činnosti v Poslanecké sněmovně v období od 28. 7. 2016 do 18. 8. 2016 seznámily s tzv. Šlachtovou zprávou (26. května 2017) 
č. 1686k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby D 47 (26. května 2017) 
č. 1687k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1034/ - prvé čtení (26. května 2017) 
č. 1688k návrhu poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1020/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (26. května 2017) 
č. 1689k návrhům Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 6460/ (6. června 2017) 
č. 1690k vlasti, přijímáme ke stému výročí hrdinného boje československých legionářů toto usnesení: (7. června 2017 k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke 100. výročí bitvy u Zborova /sněmovní dokument 6519/) 
č. 1691k návrhu poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - třetí čtení (7. června 2017) 
č. 1692k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení (7. června 2017) 
č. 1693k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1067/- prvé čtení podle § 90 odst. 2 (7. června 2017) 
č. 1694k vládnímu návrhu zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 991/ - třetí čtení (7. června 2017) 
č. 1695k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení (7. června 2017) 
č. 1696k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (7. června 2017) 
č. 1697k návrhu na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu (7. června 2017) 
č. 1698k návrhu na volbu členů Rady Českého rozhlasu (7. června 2017) 
č. 1699k návrhu na volbu členů Rady České televize (7. června 2017) 
č. 1700k návrhu na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky (7. června 2017) 

<<818283848586878889>>
ISP (příhlásit)