Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 1601k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (15. března 2017) 
č. 1602k daňovým podvodům ministra financí (15. března 2017) 
č. 1603k informaci vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD (15. března 2017) 
č. 1604k návrhu na určení ověřovatelů 56. schůze Poslanecké sněmovny (4. dubna 2017) 
č. 1605k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení (4. dubna 2017) 
č. 1606k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/8/ - vrácenému prezidentem republiky (4. dubna 2017) 
č. 1607k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 810/4/ - vrácenému Senátem (4. dubna 2017) 
č. 1608k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/4/ - vrácenému Senátem (4. dubna 2017) 
č. 1609k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 927/ - třetí čtení (5. dubna 2017) 
č. 1610k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (5. dubna 2017) 
č. 1611k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení (5. dubna 2017) 
č. 1612k vládnímu návrhu zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 847/ - prvé čtení (5. dubna 2017) 
č. 1613k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - prvé čtení (5. dubna 2017) 
č. 1614k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení (5. dubna 2017) 
č. 1615k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení (5. dubna 2017) 
č. 1616k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení (5. dubna 2017) 
č. 1617k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - prvé čtení (5. dubna 2017) 
č. 1618k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení (6. dubna 2017) 
č. 1619k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) /sněmovní tisk 1013/ - prvé čtení (6. dubna 2017) 
č. 1620k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení (6. dubna 2017) 

<<777879808182838485>>
ISP (příhlásit)