Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 100k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení (6. února 2014) 
č. 101k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení (6. února 2014) 
č. 102k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013 /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení (6. února 2014) 
č. 103k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení (6. února 2014) 
č. 104k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení (6. února 2014) 
č. 105k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení (6. února 2014) 
č. 106k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013 /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení (6. února 2014) 
č. 107ke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2012 /sněmovní tisk 17/ (6. února 2014) 
č. 108k Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 48/ (6. února 2014) 
č. 109k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 16/ (6. února 2014) 
č. 110k návrhu na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (6. února 2014) 
č. 111k návrhu na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (6. února 2014) 
č. 112k Účetní závěrce a výroční zprávě o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /sněmovní tisk 20/ (6. února 2014) 
č. 113k návrhu na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (6. února 2014) 
č. 114k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (6. února 2014) 
č. 115k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (6. února 2014) 
č. 116k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (6. února 2014) 
č. 117k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (7. února 2014) 
č. 118k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení (7. února 2014) 
č. 119k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014 (11. února 2014) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)