Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 240k návrhu na určení ověřovatelů 9. schůze Poslanecké sněmovny (7. května 2014) 
č. 241k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (7. května 2014) 
č. 242k návrhu na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (7. května 2014) 
č. 243k návrhu na volbu členů Rady České tiskové kanceláře (7. května 2014) 
č. 244k návrhu Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (7. května 2014) 
č. 245k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (7. května 2014) 
č. 246k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (7. května 2014) 
č. 247k aktuální situaci na Ukrajině a pozici vlády České republiky k masakru v Oděse dne 2. 5. 2014 (7. května 2014) 
č. 248k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních/sněmovní tisk 68/ - druhé čtení (13. května 2014) 
č. 249k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení (13. května 2014) 
č. 250k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) /sněmovní tisk 75/ - druhé čtení (13. května 2014) 
č. 251k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení (13. května 2014) 
č. 252k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. /sněmovní tisk 45/ - třetí čtení (14. května 2014) 
č. 253k prohlášení Poslanecké sněmovny k NATO (14. května 2014) 
č. 254k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (14. května 2014) 
č. 255k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (14. května 2014) 
č. 256k návrhu na volbu člena Rady Českého rozhlasu (14. května 2014) 
č. 257k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (14. května 2014) 
č. 258k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 170/ - prvé čtení (14. května 2014) 
č. 259k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (14. května 2014) 

<<91011121314151617>>
ISP (příhlásit)