Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 60k Informaci o podpořeném financování za rok 2005 /sněmovní tisk 2/ (25. října 2006) 
č. 61k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2005) /sněmovní tisk 3/ (25. října 2006) 
č. 62ke Zprávě o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 4/ (25. října 2006) 
č. 63ke Zprávě o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005 /sněmovní tisk 5/ (25. října 2006) 
č. 64ke Zprávě o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 /sněmovní tisk 6/ (25. října 2006) 
č. 65ke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) a Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006 /sněmovní tisk 7/ (25. října 2006) 
č. 66k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 1/ (25. října 2006) 
č. 67k návrhu zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení (25. října 2006) 
č. 68k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení (25. října 2006) 
č. 69k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 8/ (25. října 2006) 
č. 70k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006 /sněmovní tisk 9/ (25. října 2006) 
č. 71k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení (26. října 2006) 
č. 72k návrhu na změnu usnesení č. 42 ze dne 24.října, jímž Poslanecká sněmovna zřídila stálé komise Poslanecké sněmovny, stanovila počet členů a způsob jejich ustavení nebo volby (27. října 2006) 
č. 73k rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Rize /sněmovní tisk 69/ (27. října 2006) 
č. 74ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005 /sněmovní tisk 10/ (27. října 2006) 
č. 75k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2006 /sněmovní tisk 21/ (27. října 2006) 
č. 76k senátnímu návrhu zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení (7. listopadu 2006) 
č. 77k senátnímu návrhu zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení (7. listopadu 2006) 
č. 78k návrhu na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky (8. listopadu 2006) 
č. 79k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny (8. listopadu 2006) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)