Vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
Usnesení

č. 24k výslovné žádosti svědka Jiřího KOMÁRKA o přerušení jeho výslechu a odsunutí jeho dokončení na zatím neurčenou dobu. (8. září 2016) 
č. 25požádání nejvyššího státního zástupce o prověření zákonnosti úpravy usnesení, které bylo vydáno GIBS pod čj.: Gi-TC-601-146/2014 a jeho poskytnutí Jiřímu KOMÁRKOVI. (15. září 2016) 
č. 26konstatování, že některá dosud zveřejněná tvrzení v médiích bývalým policistou ÚOOZ plk. Komárkem ve věci okolností organizační změny v Policii ČR nemají průkazný charakter; komisi nebyly předloženy přímé důkazy potvrzující jeho mediální vyjádření vůči konkrétním osobám a institucím, ohrazení vůči tvrzením, že zdroj informací uváděný v některých sdělovacích prostředcích (15. září 2016) 
č. 27vzetí na vědomí vyjádření Radima TURKA zaslané předsedovi komise dne 14. září 2016 (15. září 2016) 
č. 29ke svědeckému výslechu předsedy vlády Bohuslava Sobotky (10. listopadu 2016) 
č. 30k nepozvání pplk. Vlastimila Swiercziny ke svědeckému výslechu (10. listopadu 2016) 
č. 31Vyžádání v advokátní kanceláři KOUDELKA právní posouzení zákonnosti pokynu státního zástupce na zproštění povinnosti mlčenlivosti členů vyšetřovací komise a členů jejího výkonného aparátu v případu úniku informací z tzv. Šlachtovy zprávy (8. prosince 2016) 
č. 32Schválení textu dopisu komise adresovaný Generální inspekci bezpečnostních sborů, pracoviště Zlín, který je reakcí na její žádost o zproštění povinnosti mlčenlivosti členů komise a členů jejího výkonného aparátu (8. prosince 2016) 
č. 33Uložení výkonnému aparátu komise písemně vyžádat od Generální inspekce bezpečnostních sborů sdělení, v jaké fázi vyšetřování se nachází případy, které mají souvislost se zadáním komise (např. Vidkun, trestní oznámení Jiřího KOMÁRKA na Tomáše TUHÉHO a opačně…) (8. prosince 2016) 
č. 34Rozhodnutí, že podání Stanislava BOUČKA komisi nepřísluší, a proto se jím nebude zabývat. (8. prosince 2016) 
č. 35Pověření předsedy komise poslance Pavla BLAŽKA, aby s vrchní státní zástupkyní Lenkou BRADÁČOVOU projednal možnost řešení zproštění povinnosti mlčenlivosti členů komise a členů jejího výkonného aparátu tak, aby bylo pro Poslaneckou sněmovnu přijatelné (8. prosince 2016) 
č. 36Uložení výkonnému aparátu komise písemně vyžádat od Generální inspekce bezpečnostních sborů kopii pokynu dozorového státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, kterým přikázal policejnímu orgánu Generální inspekce bezpečnostních sborů požádat o zproštění povinnosti mlčenlivosti členů komise a členů jejího výkonného aparátu (8. prosince 2016) 
č. 37Uložení předsedovi komise Pavlu Blažkovi doplnit podnět o úniku informací týkajících se organizační změny policejních útvarů ÚOOZ a ÚOKFK o protokoly svědeckých výslechů a zajistit jejich doručení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. (12. ledna 2017) 
č. 38k veřejnému projednání závěrečné zprávy komise (19. ledna 2017) 
č. 39ke kontrole závěrečné zprávy (19. ledna 2017) 
č. 40ke spáchání trestného činu - přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (30. ledna 2017) 
č. 41k podané kárné žalobě (30. ledna 2017) 
č. 42k návrhu na změny trestního řádu a trestního zákoníku (30. ledna 2017) 
č. 43k návrhu, aby PS požádala vládu o změnu trestního řádu (30. ledna 2017) 
č. 44ke spáchání trestného činu, jehož důsledkem byl nezákonný únik informací (30. ledna 2017) 

123
ISP (příhlásit)