Mandátový a imunitní výbor
O výboru

Z historie

Mandátový a imunitní výbor je jedním z výborů, které jsou na základě jednacího řádu Poslanecké sněmovny ustavovány obligatorně. Z tohoto důvodu proto výbor existoval po všechna volební období Poslanecké sněmovny, tedy od roku 1993 až do současnosti. Výbor, do jehož agendy spadá projednávání imunitních věcí, však provází existenci novodobých parlamentů již déle. Výbor imunitní byl ustaven v Národním shromáždění (v letech 1918-1920), existoval poté v Poslanecké sněmovně  Národního shromáždění ČSR (1920-1938), po válce byl obnoven. Pod různým názvem (výbor mandátový či výbor mandátový a imunitní) působil i v zákonodárných sborech socialistické republiky.

Ze současnosti

Mandátový a imunitní výbor hraje významnou roli při aplikaci ústavních principů garantujících nezávislost poslance a transparentnost jeho činnosti. V letech 1992 – 2008 mandátový a imunitní výbor projednal přes dvacet žádostí o zbavení imunity, vedl přes čtyřicet disciplinárních řízení s poslanci, zabýval se platností vzniku mandátu či jeho zániku. Výbor také vede registr oznámení o činnostech, o majetku, o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů uvedených v zákoně o střetu zájmů.

Aktuální agenda – 5. volební období

Jednání výboru

Schůze svolává a řídí předseda výboru. Předseda je povinen svolat schůzi výboru, pokud tak stanoví Poslanecká sněmovna anebo alespoň dvě pětiny všech členů výboru. O pořadu jednání se usnáší výbor na návrh předsedy. Pokud člen výboru žádá o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny členů výboru. Mandátový a imunitní výbor jedná vždy neveřejně. Jednání se mohou zúčastnit jen jeho členové a další osoby, u kterých to stanoví Ústava. Jiné osoby se mohou zúčastnit jednání výboru jen s jeho souhlasem. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň třetina všech jeho členů, k platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Projednávání platnosti mandátu poslance

Mandátový a imunitní výbor zjišťuje, zda poslanci a náhradníci za poslance byli platně zvoleni a svá zjištění předkládá Poslanecké sněmovně. Výbor dále zkoumá, zda mandát poslance nezanikl, a při  pochybnostech o zániku mandátu poslance pro ztrátu volitelnosti nebo pro neslučitelnost funkce s výkonem funkce poslance předkládá svá zjištění s návrhem předsedovi Poslanecké sněmovny.

Projednávání imunitních věcí

Mandátový a imunitní výbor projednává žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance. Výbor zjišťuje, zda jsou dány podmínky pro trestní stíhání poslance, a provádí nutná šetření. Dotčený poslanec, případně jím ustavený zástupce, má právo účastnit se jednání výboru a vyjádřit zde svá stanoviska.. Výbor poté vypracuje zprávu o výsledku zjištění a s návrhem na rozhodnutí ji předá Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna poté rozhodne, zda vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslance či nikoliv.

Disciplinární řízení

Disciplinární řízení vede výbor proti poslancům, kteří se svým projevem v  parlamentu dopustili jednání, pro které by mohli být jinak trestně stíháni, nebo proti těm poslancům, kteří se dopustili přestupku a požádali o jeho projednání v disciplinárním řízení komory. Disciplinární řízení je možno vést i pokud poslanec svým projevem v Parlamentu urazil jiného poslance nebo osobu, která má právo účastnit se jednání. Poslanec, proti kterému se vede řízení, má právo na obhajobu. Výbor může rozhodnout o uložení disciplinárního opatření, kterým je omluva nebo pokuta. Proti rozhodnutí výboru se může poslanec odvolat k plénu Sněmovny.

Vedení registru oznámení

Mandátový a imunitní výbor vede v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích pro poslance a některé další veřejné funkcionáře. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně do registru nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Pokud na základě zjištěných skutečností nebo sdělení dojde výbor k závěru, že existuje důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem o střetu zájmů, je oprávněn podat návrh na zahájení soudního řízení pro porušení povinností.

Zahraniční styky a další aktivity

Výbor stále rozšiřuje a udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory zemí Evropské unie. Účastní se i mezinárodních akcí k aktuálním tématům, zejména v oblasti střetu zájmů.
ISP (příhlásit)