Časté dotazy: jednání orgánů PS


Jak probíhá volba předsedy Poslanecké sněmovny?

Navrhovat kandidáty na předsedu Sněmovny a místopředsedy Sněmovny jsou oprávněny poslanecké kluby. Návrhy kandidátů se předkládají volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby. Volba se koná nejvýše ve dvou kolech, a to tajným hlasováním. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole alespoň jedné třetině poslanců. Jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování - poslanci vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.
Poslanec volí předsedu Sněmovny tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne.

V prvém kole je předsedou Sněmovny zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, koná se druhé kolo volby.
Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li více kandidátů na prvém nebo na druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců.

Nebyl-li předseda Sněmovny zvolen ani ve druhém kole, koná se do 10 dnů nová volba podle stejných pravidel.

ISP (příhlásit)