Aktuality

7. března 2019 proběhlo pracovní jednání členů ZEV se zástupci MZe, MŽP, MZdr., AK, SOVAK, SMO a ČAObH (8. 3. 2019)
Členové zemědělského výboru se setkali se zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Agrární komory, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, Svazu měst a obcí a České asociace oběhového hospodářství na téma "Problematika používání kalů z ČOV v zeměděl

Jednání se uskutečnilo na základě stále častěji se opakujících obav, jak ze strany provozovatelů ČOV, tak od samotných zemědělců, z nakládání a používání kalů z čističek odpadních vod na zemědělské půdě. Jedná se o problematiku, která je upravena vyhláškou Ministerstva životního prostředí o používání upravených kalů na zemědělské půdě (tzv. kalová vyhláška), což je prováděcí vyhláška zákona o odpadech. Tato problematika má přesah jak do zemědělství, tak i do oblastí zdravotnictví. Diskuse se vedla ohledně posunutí data přechodných ustanovení tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro nalezení řešení, které bude přijatelné pro všechny zúčastněné.

ISP (příhlásit)