Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 13. do 19. 4. 2015

Pondělí 13. dubna 2015


Ve dnech 12. - 15. dubna navštíví Í rán delegace Poslanecké sněmovny vedená místopředsedou PS Vojtěchem Filipem (posl. S. Berkovec, Š. Stupčuk
a M. Šarap
a tka).
Z programu: z ahájení Česko- í ránského business fóra, přijetí předsedou P arlamentu, jednání s místopředsedou parlamentního bezpečnostního a zahraničního výboru a s předsedou hospodářského výboru, přijetí na Ministerstvu zahraničních věcí, setkání s ministrem nafty a plynu, s náměstkem ministra hospodářství, s ministrem průmyslu, obchodu a důlního průmyslu.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

v ýjezdní zasedání v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji

od 9.00 hodin - konferenc e ISSS 2015, Kongresové centrum ALDIS

Účast na jednání V4 DIS – informační systémy a technologie

10.30 hodin

Slavnostní zahájení konference – Internet ve státní správě a samosprávě

12.00 hodin

Účast na odborných přednáškách, které se odehrávají v areálu kongresového centra ALDIS

17.30 hodin

Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatizaci veřejné správy s poslanci Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR

20.00 hodin

Účast na slavnostním předávání cen Zlatý Erb, Biblioweb, ceny MV


P odvýbor HV pro inovace, letectví a kosmonautiku pořádá
slavn ostní zasedání
k Udělování o ce nění za celoživotní přínos pro čs. letectví, kosmonautiku a jeh o propagaci

od 13.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 21 (12. až 15. dubna 2015, mimo objekty PS)
HV - Podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku
č. 9 (13. dubna 2015, od 13:30)

 

Úterý 14. dubna 2015


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se setká
se zástupci Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky a Slovenské republiky
v 15.00 hodin v místnosti č. 120
Fototermín: 14.55 hodin

Zahraniční výbor v místnosti č. 249K , Sněmovní 1

od 13.30 hodin

1.

Vládní návrh, kterým se předkládají PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a Portoroži dne 18. září 2014 /sněmovní tisk 410/


uvede: z ástupce M ŽP
zpravodaj: posl. Leo Luzar

2.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011 /sněmovní tisk 345/


uvede: z ástupce M ŽP
zpravodaj: posl. V. Zemek

13.50 hodin

3.

Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi ČR a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou

o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014

v Bruselu /sněmovní tisk 396/


uvede: zástupce MV
zpravodaj: posl. P. Plzák

14.00 hodin

4.

V ládní návrh, kterým se předkládá P ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně
a
Gruzií na straně druhé / sněmovní tisk 336/


uvede: zástupce M zv , MPO
zpravodaj: posl. R. Böhnisch

5.

Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/


uvede: zástupce M zv , M PO
zpravodaj: posl. J. Fischerová

6.

100. výročí a důsledky přehlížení masakru

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

v ýjezdní zasedání v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji

9.30 hodin

Jednání poslanců Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj o podpoře rozvoje turistického ruchu v regionech České republiky

Jednání se zúčastní: MMR, Komise AK ČR pro rozvoj turistického ruchu, Úřad Královéhradeckého kraje, zástupci destinačních společností

13.00 hodin

Návštěva Planetária Hradec Králové

14.00 hodin

O b e c Holovousy - Návštěva Ovocnářského institutu.

15.30 hodin

Jednání se zástupci MMR a M Ze – Podpora rozvoje venkova, soutěž Vesnice roku

Zástupci MAS Královéhradeckého kraje

P odvýbor VSP pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce

od 10.00 hodin v místnosti č. 56

Podvýbor HV pro podnikatelské prostředí – v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 13.00 hodin

P odvýbor ZeV pro potravinářství a veterinární činnost – v místnosti č. 55

od 15.00 hodin

P odvýbor RV pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy

od 15.30 hodin v místnosti č. 56


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou místopředsedkyně Soni Markové pořádá
kulatý stůl na téma

Problematika očkování“

od 9.00 hodin v místnost i č. 48/ „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Výbor pro obranu pod záštitou předsedy Davida Kádnera
a poslance Jiřího Skalického ve spolupráci
s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pořádá

seminář na téma
„Nakládání a obchodování se střelivem a výbušninami
od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou předsedy a místopředsedy výboru
Rostislava Vyzuly a Leoše Hegera pořádá
seminář na téma
„Perspektiva pacientů s chronickým onemocněním ledvin v ČR“
od 13.00 hodin v místnosti č. 48 - „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
Seminář Nakládání a obchodování se střelivem a výbušninami (14. dubna 2015)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 21 (12. až 15. dubna 2015, mimo objekty PS)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Problematika očkování (14. dubna 2015, od 9:00)
Seminář Perspektiva pacientů s chronickým onemocněním ledvin v ČR (14. dubna 2015, od 13:00)
Zahraniční výbor
č. 17 (14. dubna 2015, od 13:30)
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 4 (14. dubna 2015, od 15:30)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 5 (14. dubna 2015, od 13:00)
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 3 (14. dubna 2015, od 15:00)
VSP - Podvýbor pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce
č. 6 (14. dubna 2015, od 10:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 9 (14. dubna 2015, od 13:30)

 

Středa 15. dubna 2015


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček slavnostně předá dekrety o udělení znaku a vlajky některým obcím,
městysům a městům České republiky

ve 14.00 hodin v místnosti č. 108

Petiční výbor v ýjezdní zasedání – Moravskoslezský kraj

13 . 30 hodin

Návštěva věznice Karviná

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 8.30 hodin

1. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (tisk 411)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Votava

9.00 hodin

2. Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (tisk 412)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Votava

9.30 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (tisk 413)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Votava

10.00 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), (tisk 416)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Volný

10.30 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, (tisk 417)

Rekapitulace: zpravodaj posl. M. Kalousek

Přizváni: náměstek MF

11.00 hodin

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a další související zákony (tisk 418)

Uvede: zástupce MZe

Zpravodaj: posl. M. Kalousek

Přizváni: náměstek MF

11.30 hodin

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb.,

o pojišťovnictví, a další související zákony (tisk 414)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

12.00 hodin

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích

zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkova­telích a likvidátorech pojistných událostí), a další související zákony (tisk 415) Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

13.30 hodin

9. Zpráva České národní banky o inflaci – leden 2015 (o měnovém vývoji za 2. pololetí 2014) – tisk 405 Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. A. Beznoska

14.00 hodin

10. Zpráva České národní banky o hospodaření za rok 2014

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. A. Beznoska

14.30 hodin

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,

o zpravodajských službách ČR, a některé další zákony (tisk 400)

Rekapitulace: zpravodaj posl. R. Kubíček

Přizváni: místopředsedkyně Legislativní rady vlády a zástupce BIS

15.00 hodin

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

a některé další zákony (tisk 398)

Rekapitulace: posl. K. Fiedler,

(zpravodaj: posl. R. Fiala)

Přizváni: náměstek MF

15.30 hodin

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, (tisk 382) Rekapitulace: zpravodaj posl. Z. Syblík

Přizváni: náměstek MF

16.00 hodin

14. Návrh poslanců Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, (tisk 219)

Rekapitulace: zpravodaj posl. J. Zemánek

Přizváni: zást. předkladatelů a nám. MF

15. Informace z podvýborů

16. Další zprávy a informace

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Schválení programu schůze

9.10 hodin

2. Dopravní koncepce České republiky Předkládá: ministr Dan Ťok

10.00 hodin

3. Informace ministra dopravy o situaci týkající se mýtného systému v ČR po roce 2016 Předkládá: ministr Dan Ťok

11.00 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

a další související zákony – sněmovní tisk 374 (po druhém čtení)

Předkládá: zástupce MD

Zpravodaj: posl. Karel Šidlo

12.00 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích

pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, tisk 417

Předkládá: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Klaška

12.30 hodin

6. Problematika kaucí pro distributory pohonných hmot

Přizváni: J. Mikulec, výkonný řed., ČAPPO

J. Duspěva, gen. řed., ČEPRO, a.s.

P. Kašpar, gen. řed. Generálního řed. cel

M. Janeček, gen. řed. Generálního

finančního ředitelství

J. Vild, ředitel ÚOKFK SKPV, Policie ČR

13.15 hodin

7. Návrh posl. H. Langšádlové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tisk 157 (HMG) Předkládá: zást. předkladatelů

Zpravodaj: posl. M. Novotný

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 48 – Konírna,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 15.00 hodin

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/

Odůvodní: ministr Svatopluk Němeček

Zpravodaj: posl. Rostislav Vyzula

2. Státní závěrečný účet kapitoly 335 – Ministerstva zdravotnictví ČR za rok 2014

Odůvodní: David Kotris, nám. pro ekonomiku a přímo řízené organizace MZd

Zpravodaj: posl. Jiří Skalický

Výbor pro evropské záležitosti v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.30 hodin

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé /sněmovní tisk 336/

uvede: zástupce M Zv a MPO

zpravodaj: posl. Ondřej Benešík

9.50 hod in

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/

uvede: zástupce M zv a MPO

zpravodajka: posl. K. Zelienková

10.10 hod in

3. Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu /kód dokumentu 6594/15, KOM(2015) 80 v konečném znění/

uvede: zástupce M PO a zást. Zastoupení EK v ČR

zpravodaj: posl. Marek Černoch

4. Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu

a Radě: Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí, Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020 /kód dokumentu 6595/15, KOM(2015) 82 v konečném znění/ uvede: zástupce M PO a zást. Zastoupení EK v ČR

zpravodaj: posl. Marek Černoch

10.40 hod in

5. Zelená kniha Vytváření unie kapitálových trhů /kód dokumentu 6408/15, KOM(2015) 63 v konečném znění/ uvede: zástupce M F

zpravodaj: posl. Marek Černoch

11.00 hod in

6. Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států /kód dokumentu 6144/15, KOM(2015) 98 v konečném znění

uvede: zástupce M PSV

zpravodajka: posl. K. Zelienková

11.20 hod in

7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol – plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020 /kód dokumentu 6588/15, KOM(2015) 81 v konečném znění/

uvede: zástupce M ŽP

zpravodaj: posl. Jan Zahradník

8. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně

prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. března – 12. dubna 2015

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 9.30 – 9.35 hodin

1.

Schválení pořadu schůze výboru

9.35 – 9.55 hodin


2.

Projednání Návrhu státního závěrečného účtu za rok 2014 Kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad Odůvodní: ředitel NBÚ Dušan Navrátil

Zpravodaj: posl. Václav Klučka

9.55 – 10.15 hodin

3.

Projednání Návrhu státního závěrečného účtu za rok 2014 Kapitola 307 – Ministerstvo obrany Odůvodní: ministr Martin Stropnický

Zpravodaj: posl. Antonín Seďa

10.15 – 10.35 hodin

4.

Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR v roce 2015 /tisk č. 401/ Odůvodní: ministr Martin Stropnický
NGŠ AČR armádní gen. Petr Pavel

Zpravodaj: posl. Václav Klučka

10.35 – 11.00 hodin


5.

Informace o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015 /tisk 427/ Odůvodní: ministr Martin Stropnický
NGŠ AČR armádní gen.Petr Pavel

Zpravodaj: pos. Ivan Gabal11.00 – 11.30 hodin


6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, a některé další zákony /tisk 400/

Odůvodní: předseda vlády Bohuslav Sobotka
ředitel BIS Jiří Lang, ředitel VZ Jan Beroun

Zpravodaj: posl. Bohuslav Chalupa

11.30 – 12.20 hodin


7.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, tisk 408/

Odůvodní: ministr Jan Mládek
ředitel Licenční správy MPO Zdeněk Richtr

Zpravodaj: posl. Antonín SeďaVýbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

8.00 – 11.30 hodin

1. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouz i, /sněmovní tisk 156/

Odůvodní: zástupce skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. M. Adamová

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanost i, /sněmovní tisk 296/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. J. Zavadil

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376 /

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. J. Zavadil

4.- 7. Kontrola plnění usnesení VSP, s dělení předsedy výboru, r ůzné, n ávrh termínu a pořadu další schůze VSP

12.00 - 14.45 hodin

8. Náhradní rodinná péče a problematika SPOD

Odůvodní: zástupce MPSV

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

v ýjezdní zasedání v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji

9.20 hodin

Prohlídka Multifunkčního dopravního terminálu Jana Pernera, ŽST Česká Třebová. Jednání s regionálními představiteli ČD, SŽDC a vedením města

10. 3 0 hodin

Jednání s představiteli města a Pardubického kraje na zámku v Litomyšli Prezentace managerů festivalu Smetanova Litomyšl

14.00 hodin Tisková konference

Výbor pro životní prostředí v místnost i č. 49 / přízemí, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií) (tisk 399) Uvede zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. Jaroslav Holík

10.30 hodin

2. Vládní návrh novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, (tisk 409) Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. Josef Nekl

11.15 hodin

3. Nový Operační program Životní prostředí, nové programovací období
2014 - 2020

Odůvodní nám. ministra životního prostředí J. Kříž

12.00 hodin

4. Nová Zelená úsporám, informace ze SFŽP

Odůvodní ředitel Petr Valdman

Volební výbor v místnosti č. 56

od 9.00 do 16.30 hodin

V eřejné slyšení kandidátů na volbu 5 členů R ady Č eské televizeZemědělský výbor v místnosti č. 108

od 9.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2014, kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální Uvede: zástupce ČÚZK

Zpravodaj: posl. J. Šenfeld

Přizváni: zástupci M Z e a MF

3. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2014, kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství – Finanční vztahy SR k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (sešit F) + výdaje na Společnou zemědělskou politiku EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, Program rozvoje venkova, národní zdroje k provádění tržních opatření v rámci Společné organizace trhu)

Uvede: zástupce M Ze

Zpravodaj: posl. K. Tureček

Přizváni: zástupci M F a SZIF

P odvýbor ÚPV pro justici a soudní samosprávu v místnosti č. 55

o d 10.00 hodin

P odvýbor ÚPV pro Ústavu ČR a parlamentní procedury v místnosti č. 55

od 15.00 hodin

P odvýbor ZeV výboru pro rozvoj venkova - v místnosti č. 23

od 15.00 hodin


Pod záštitou v ýbor u pro sociální politiku se uskuteční
konferenc e na téma
„Autismus v kontextu ob čana, rodiny a společnosti

od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 20 (15. dubna 2015, od 9:00)
Petiční výbor
č. 18 (15. dubna 2015, mimo objekty PS)
Rozpočtový výbor
č. 21 (15. dubna 2015, od 8:30)
Volební výbor
Slyšení Veřejné slyšení kandidátů na volbu členů Rady České televize (15. a 16. dubna 2015)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 31 (15. dubna 2015, od 9:30)
Výbor pro obranu
č. 17 (15. dubna 2015, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 23, změna termínu (15. dubna 2015, od 8:00)
Seminář Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti (15. dubna 2015, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 21 (12. až 15. dubna 2015, mimo objekty PS)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Budoucnost českého zdravotnictví (15. dubna 2015, mimo objekty PS)
č. 19 (15. dubna 2015, od 15:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 22 (15. dubna 2015, od 10:00)
Zemědělský výbor
č. 18 (15. dubna 2015, od 9:00)
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 6 (15. dubna 2015, od 10:00)
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 3 (15. dubna 2015, od 15:00)
UPV - Podvýbor pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
č. 8 (15. dubna 2015, od 15:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 5 (15. dubna 2015, od 13:30)

 

Čtvrtek 16. dubna 2015


Seminář „ Konec II. s větové války a dopady na českou společnost“

pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka
a předsedy Akademie věd České republiky p rof. Jiřího Drahoše

se uskuteční od 9.45 hodin v budově Sněmovní 1, místnost č. 205

v rámci cyklu seminářů

„ Vědecké poznatky –základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“


Program:

9.00 –9.45 Registrace

9.45 –10.15 Úvodní slovo

Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd ČR

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR


10.15 –10.45 Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta UK)

Mezinárodní souvislosti obnovy Československa

10.45 –11.15 Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Londýn-Moskva-Praha. Zahraniční odboj a osvobození Československa

11.15 –11.45 PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Moskevská jednání a Košický vládní program

11.45 –12.15 Doc.Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

Ve svobodě se rodily i zárodky budoucí nesvobody. Utváření politického systému po roce 1945

12.15 –13.00 Diskuse, Závěr


Kontrolní výbor v místnosti č. 206, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Schválení programu

9.05 hodin

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/29 – Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu

Uvede: prezident NKÚ M. Kala

Zpravodaj: posl. R. Kubíček

Přizván: zástupce MV

9.45 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/17 – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace

Uvede: prezident NKÚ M. Kala

Zpravodaj: posl. M. Novotný

Přizváni: zástupci MPO, CzechInvest

10.30 hodin

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/07 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

Uvede: prezident NKÚ M. Kala

Zpravodaj: posl. M. Novotný

Přizván: zástupce MŽP

11.15 hodin

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/31 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uvede: prezident NKÚ M. Kala

Zpravodaj: posl. K. Matušovská

Přizván: generální ředitel ŘSD J. Kroupa

12.00 hodin

6. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2014 Zpravodaj: posl. V. Koníček

12.30 hodin

7. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 – 2013 Zpravodaj: posl. V. Koníček

14.00 hodin

8. Informace MD o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění Uvede: ministr D. Ťok

Zpravodaj: posl. K. Matušovská

9. Informace o činnosti podvýboru kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy Uvede: posl. R. Kubíček

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

od 9.00 hodin v místnosti č. 211B

Projednávání sněmovních tisků, kde je VSR garančním výborem

Volební výbor v místnost i č. 56

od 9.00 do 16.30 hodin

V eřejné slyšení kandidátů na volbu 5 členů R ady Č eské televize

Organizační výbor - schůze začíná od 9 .00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VO pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR

od 13.00 hodin v místnosti č. 213F

pracovní jednání členů podvýboru a pozvaných hostů z bezpečnostní komunity na téma:

Pod ruským tlakem bez obrany?

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů – v místnosti č. 103B

od 9.30 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby – v místnosti č. 103B

ve 13.00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny – v místnosti č. 23

od 14.00 hodin

1.-2. Zahájení schůze, schválení návrhu pořadu

14.05 hodin

3. Child Alerting Memorandum (přeshraniční spolupráce v rámci pátrání po pohřešovaných dětech ) uvede: zást. MVČR

14.35 hodin

4. Plnění priorit při prosazování rovných příležitostí žen a mužů (Genderová agenda v resortech MŠMT ČR a MK ČR)

uvede: zást. MŠMT ČR, MK ČR

15.10 hodin

5. Informace o pokračování registrace Lesních klubů pod MŠMT, ve spolupráci

s Mzd uvede: zástupce MŠMT, MZd

15.20 hodin

6. Kvalita péče v dětské skupině uvede: zást. ARPAV

J. Schneider, Klubu K2 Regina Dlouhá

15.45 hodin

7. Protidrogová prevence ve veřejnoprávních médiích

uvede: zástupce ČT a ČRo

16.15 hodin

8. Občanské poradny uvede: zást. OP H. Kalvoda
Ve spolupráci se zemědělským výborem a Ministerstvem zemědělství se uskuteční prezentace Státní zemědělské a potravinářské inspekce
„Falšování potravin – aktuální problém?“

od 10.00 do 12.00 hodin v místnosti č. 108


V ýbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

ve spolupráci s MMR a ÚOHS pořádá

seminář na téma

Připravované změny

zákona o zadávání veřejných zakázek

od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 17 (16. dubna 2015, od 9:00)
Organizační výbor
č. 32 (16. dubna 2015, od 9:00)
Volební výbor
Slyšení Veřejné slyšení kandidátů na volbu členů Rady České televize (15. a 16. dubna 2015)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Seminář Připravované změny zákona o zadávání veřejných zakázek (16. dubna 2015, od 14:00)
VO - Podvýbor pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
č. 4 (16. dubna 2015, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 7 (16. dubna 2015, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 13 (16. dubna 2015, od 9:30)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 11 (16. dubna 2015, od 14:00)

 

Pátek 17. dubna 2015


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou poslance Jiřího Štětiny pořádá
seminář na téma
„Následná intenzivní péče“
od 9.00 hodin v místnosti č. 48 - „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou v ýbor u pro sociální politiku se uskuteční
konferenc e na téma
„Podmínky pro rozvoj integrovaných soc iálních

a zdrav otních služeb v obcích“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou předsedy výbor u pro sociální politiku Jaroslava Zavadila se uskuteční
seminář na téma
„Zdravotně postižení – příspěvek na péči.
Jak dál?

od 10.00 hodin v místnosti č. 108
Tisková konference se uskuteční v 11.45 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
Seminář Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích (17. dubna 2015, od 9:00)
Seminář Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál? (17. dubna 2015)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Zdravotně postižení – příspěvek na péči. Jak dál? (17. dubna 2015)
Seminář Následná intenzivní péče (17. dubna 2015, od 9:00)

 

  • PDF, 13. 4. 2015 (186 KB)

Mohlo by vás zajímat