Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 3. do 9. 9. 2012

Pondělí 3. září 2012

Zahraniční výbor - v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

Informace o optimalizaci sítě zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

Uvede: T. Dub, nám. MZV

14.45 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá k ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Státu Katar o letecké dopravě /sněmovní tisk 626/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. R. Kostřica

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel /sněmovní tisk 629/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. D. Vodrážka

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu ČRk vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou ČR a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou ČR a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997 /sněmovní tisk 663/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

15.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011 /sněmovní tisk 653/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Florián

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze, který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012 /sněmovní tisk 664/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Kubata

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012 /sněmovní tisk 684/
Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. R. Witoszová

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012 /sněmovní tisk 687/
Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Holík

15.20 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu /sněmovní tisk 645/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. R. Böhnisch

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010) /sněmovní tisk 673/

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. L. Andrýsová


Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 658/
Uvede: zástupce MŠTV

Zpravodaj: posl. R. Kostřica

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 15.00 hodin

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - v místnosti č. 211B

od 17.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon

o vyvlastnění), zákon č. 657/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., sněmovní tisk 683 Předkladatel: MMR

Zpravodaj: posl. Jiří Šulc

18.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 732

Předkladatel: MŠMT

Zpravodaj: posl. M. Halíková

19.00 hodin

Prezentace Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru, (Asociace PPP, http: //www.asociaceppp.cz)


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 37 (3. září 2012)

 

Úterý 4. září 2012

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme vítězku ve skocích do vody na olympiádě v Mexiku 1968

Milenu Duchkovou

ve 13.00 hodin v místnosti č. 120

Fototermín : 12.55 hodin

45. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém odboru

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 111

od 8.30 hodin

1.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, a další související zákony (sněmovní tisk 733)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

9.00 hodin

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a další související zákony (sněmovní tisk 734)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. R. Fiala

9.30 hodin

3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony (sněmovní tisk 736)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. R. Vysloužil

10.00 hodin

4.

Zpráva České národní banky o finanční stabilitě 2011/2012 (sněmovní tisk 729)

Uvede: představitel ČNB

Zpravodaj: posl. R. Jirout

10.30 hodin

5.

Zpráva České národní banky o výkonu dohledu nad finačním trhem za rok 2011

(sněmovní tisk 744)

Uvede: představitel ČNB

Zpravodaj: posl. R. Jirout

6.

7.

7.1

8.

9.

10.

Návrh Ministerstva životního prostředí na úpravu výdajového rámce Státního fondu životního prostředí

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření Ministerstva zemědělství

Informace o činnosti podvýborů

Sdělení předsedy, různé

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

 

Středa 5. září 2012

45. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční

schůze odborné skupiny na téma

Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy

od 12.30 do 16.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 33 (5. září 2012)

 

Čtvrtek 6. září 2012

45. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.30 hodin

1.

Schválení programu schůze

14.35 hodin

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), sněmovní tisk 731 (HMG)

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. Jan Čechlovský

15.05 hodin

3.

Informace o možnosti využití Národního akčního plánu v souvislosti se snížením podpory OZE

Uvede: zástupce MPO

16.00 hodin

4.

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 - sněmovní tisk 703

Uvede: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. Milan Urban

16.30 hodin

5.

Informace o podpořeném financování za rok 2011 - sněmovní tisk 696

Uvede: zástupce ČEB, a.s.

Zpravodaj: posl. Jan Bureš

17.00 hodin

6.

Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011 - tisk 697

Uvede: zástupce EGAP, a.s.

Zpravodaj: posl. Jan Bureš

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č.48 – „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 14.00 do 18.00 hodin

Zpráva o činnosti Úřadu práce ČR za období leden až červen 2012

Odůvodní: zástupce MPSV

2.-4.Zahraniční aktivity výboru, sdělení předsedkyň podvýborů, sdělení předsedy výboru

Zemědělský výbor - v místnosti č.23

od 16.00 hodin

Zahájení

Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové–Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, /sněmovní tisk 590/
Uvede: posl. F. Dědič

Přizváni: zást.předkladatelů MZ a MZE

Vládní návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/- doprojednání

Uvede: posl. J. Šenfeld

Přizváni: zástupce MZE

Informace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření /tisk 764/

Uvede: zástupce MZE

Zpravodaj: posl. P. Kováčik

Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 765/

Uvede: zástupce MZE

Zpravodaj: posl. J. Papež

Informace z podvýborů, různé

Zemědělský výbor pořádá

seminář

k v ládnímu návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu

a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/

od 14.00 do 16.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 10 (6. září 2012)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 10 (6. září 2012)

 

Pátek 7. září 2012

45. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 23 (7. září 2012)

 

  • PDF, 3. 9. 2012 (136 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)