Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 15. do 21. 2. 2010

Pondělí 15. února 2010

Pod záštitou poslankyně Anny Čurdové se uskuteční

regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos

od 9.30 - 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Úterý 16. února 2010

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme místopředsedkyni Parlamentu Republiky Ázerbájdžán

Baharu Muradovou

ve 14.15 - 14.45 hodin v místnosti č. 120.

Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček přijme místopředsedkyni Baharu Muradovou v 15.00 - 16.00 v místnosti č. 250, Sněmovní 1

Ve dnech 16. - 18. února navštíví Slovenskou republiku delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vedená předsedou Walterem Bartošem.

Z programu: jednání se členy partnerského výboru, návštěva Střední průmyslové školy elektrotechnické a Spojené školy (základní a mateřská) v Bratislavě a setkání s primátorem Pezinku.

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

1. Schválení programu 34. schůze od 16.00 hodin

16.05 hodin

2. Projednání návrhu zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherského Hradiště (sněmovní tisk č. 981)

Uvede: posl. Jaroslav Plachý

Zpravodaj: posl. František Laudát

17.20 hodin

Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2009 a za období od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010

17.25 hodin

Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009

17.45 hodin

5. - 7. Sdělení předsedkyně výboru, p odněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.00 hodin

8. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP

Hospodářský výbor výjezdní zasedání - Most

od 12.00 hodin

Pracovní oběd + info ČEZu o aktuální situaci s černými odběry

15.00 hodin

Zahájení otevřeného jednání hospodářského výboru PSP-ČR

na Magistrátu statutárního města Most

Úvodní slovo: předseda HV Oldřich Vojíř

Vlastimil Vozka - primátor města Mostu

15: 30 hodin

A ktualizace Státní energetické koncepce

Tomáš Hüner, náměstek ministra, MPO

16.00 hodin

Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů

Novela zákona o odpadech č. 383/2008 Sb.

Diskuse nad otázkou ekologické daně

zástupce z Ministerstva životního prostředí

16.30 hodin

Diskuse o stavu financování a řešení ekologických škod v Ústeckém kraji

Návrh doporučení HV PSP ČR na navýšení částky 15 mld.Kč na 18 mld.Kč Z. Sochor, ředitel odboru hornictví , MPO

17.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování

střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),

ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních

poplatcích, a některé související zákony – tisk 1020.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. Z. Lhota

18.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o elektronických komunikacích), a některé další zákony – tisk 1025.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Husák

18.30 hodin

Rozšíření silnice I/27 Most, Litvínov. Železniční koridor Praha-Most-Norimberk.

Komunikace Most-Lovosice, připojení k D8

Zástupce Ministerstva dopravy

19.15 hodin

Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla

Hojdy. Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se

mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a zákon č.

200/1990 Sb., o přestupcích, tisk 679

Předkládá: zást. předkladatelů

Zpravodaj: posl. K. Šidlo

Hnutí Duha ve spolupráci s Nadací Heinricha Bölla a pod záštitou

poslanců Ondřeje Lišky a Jiřího Krátkého pořádá

seminář

“Čisté teplo - Jak lze zajistit vytápění českých domů a přitom srazit spotřebu uhlí a plynu”

od 13.00 - 17.00 hodin v místnosti č. 108

 

Středa 17. února 2010

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Jana Kasala a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách , a některé další zákony (tisk 935)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách , (tisk 971)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. M. Patera

od 10.30 hodin

3. Návrh vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv

Uvede: ministr financí E. Janota

Zpravodaj: posl. V. Votava

Přizváni: zástupci dotčených kapitol

od 11.00 hodin

Návrh poslanců Petra Braného, Miloslavy Vostré, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci (tisk 956)
Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. P. Svoboda

Přizváni: MPSV

od 11.30 hodin

5a. Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, (tisk 960 - zahájení
Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: A. Michalík

od 12.00 hodin

5.b Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) (tisk 1015) - zahájení

Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: M. Doktor

5. - 9. Zprávy, rozpočtová opatření, informace o činnosti podvýborů, sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 15.00 - 18.00 hodin - v prostorách pivovaru Staropramen, Nádražní, Praha 5

10. Dopady hospodářské deprese a protikrizových opatření vlády a Poslanecké sněmovny na podnikání v odvětví sladovnictví a pivovarnictví

Uvede: F. Šámal, předseda

Český svaz pivovarů a sladoven

Hospodářský výbor výjezdní zasedání - Most

Slavnostní zahájení konference o energetické koncepci a bezpečnosti Magistrát

od 9.00 hodin

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

1. Sdělení předsedy výboru

2. Návrh termínu a pořadu říští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Františka Bublana, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 815)

Uvede člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Marek Benda

4.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb.,

trestní zákoník,
ve znění zákona č. .../2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 905)

Uvede

- ministr vlády ČR pro lidská práva
- zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Miloš Melčák

11.00 hodin

5.

Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní radyč. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, (tisk 960)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Jiří Pospíšil

13.30 hodin

6.

Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Zdeňka Boháče, Zdeňka Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 998)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

14.00 hodin

7.

Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy, Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákono silničním provozu), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (tisk 679)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

8.

Návrh poslanců Václava Votavy, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., (tisk 955)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

15.00 hodin

9.

Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
(tisk 990)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Hana Šedivá

10. Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G

od 8.45 - 9.45 hodin

1. Informace ministryně spravedlnosti o organizaci a způsobu zajištění dozoru nad výkonem trestu domácího vězení.

Přednese: ministryně Daniela Kovářová

Zpravodaj: posl. Jeroným Tejc.

13.30 – 15.30 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních), sněmovní tisk 1015.

Odůvodní: ministr Martin Pecina

Zpravodajka: posl. Zuzka Bebarová-Rujbrová.

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 9.00 - 10.00 hodin

1. Návrh poslankyň a poslanců A. Čurdové, A. Sedi, H. Orgoníkové, J. Paroubka, L. Zelenkové, Z. Škromacha, V. Lesenské, R. Böhnische, M. Mertinové, B. Sobotky a dalších na vydání zákona o vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výživném) (sněm. tisk 849)

Odůvodní: zástupce skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. D. Filipi

2. Projednání stížnosti občanského sdružení Rožnovské byty na postup privatizace

Pozvaní: zástupci občanského sdružení Rožnovské byty, zástupci zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, zástupci společnosti IMMOBILIEN PIKKER REALITY, s.r.o., zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj

3. - 5. Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu 34. schůze VSP

12.00 – 13.00 hodin

6. Návrh poslance Z. Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněm. tisk 946)

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. A. Páralová

7. Návrh poslance Z. Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněm. tisk 947)

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. A. Páralová

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1023/

Úvodní slovo: ministr Jakub Šebesta

Zprav.zpráva: posl. Jiří Papež

3. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky , / tisk 993/

Úvodní slovo: posl. Jiří Papež

Zprav.zpráva: posl. František Dědič

4. Naplnění finančního závazku na krytí nezbytných výdajů spojených se zápisem statku "Sokolnictví, umění lovu se cvičenými dravci" do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky a dále v souvislosti s očekávaným zápisem do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

Úvodní slovo: posl.Jiří Papež, posl. L. Skopal

Pod záštitou poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové, předsedkyně Mezi­parlament­ní skupiny přátel ČR- Mongolsko se uskuteční

tisková konference na téma česko-mongolské vztahy.

v 11.30 hodin v tiskovém středisku – Atriu Poslanecké sněmovny .

Program tiskové konference:

1. JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová - zahájení, základní informace

2. PhDr. Jiří Šíma, čestný předseda SPM a předseda Klubu přátel Asie Pražská jurta: Současná situace občanů Mongolská na českém pracovním trhu

3. Mgr. Zdeněk Okůnek, PhD., úřadující předseda Společnosti přátel Mongolská, ředitel První pražské akademie Pedagog: 20 let o.s. Společnost přátel Mongolská

4. Mgr. Baldandordžín Ariundzul, tajemnice a tisková mluvčí Společnosti přátel Mongolská, ředitelka Malého asijského muzea: 15 let o.s. Klub přátel Asie Pražská jurta

5. Dotazy, diskuse


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
č. 34 (17. února 2010)

 

Čtvrtek 18. února 2010

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu /kód dokumentu 15289/09, KOM(2009) 586 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Petr Hájek

9.20 hodin

2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady – Stanovení standardů výkonnosti z hlediska emisí pro nová lehká užitková vozidla jako součást integrovaného přístupu Společenství k omezování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel /kód dokumentu 15317/09, COM(2009) 593 v konečném znění/

uvede: zástupci MPO, MD, MŽP

zpravodaj: posl. Břetislav Petr

9.45 hodin

3. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (požadováno na základě článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu) /kód dokumentu 16037/09, KOM(2009) 630 v konečném znění/

uvede: zástupce MŽP

4. Sdělení Komise – Pátá národní zpráva Evropského společenství podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) (požadována podle článku 12 Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu) /kód dokumentu 17199/09, KOM(2009) 667 v konečném znění/

uvede: zástupce MŽP

zpravodaj: posl. P. Vanoušek

5. Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění právních předpisů společenství o odpadech: směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, směrnice 75/439/EHS o odpadních olejích, směrnice 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů a směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních za období let 2004 – 2006 /kód dokumentu 16750/09, KOM(2009) 633 v konečném znění/

uvede: zástupce MŽP

zpravodaj: posl. P. Vanoušek

10.15 hodin

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském ochranném příkazu /kód dokumentu 17513/09/
uvede: zástupce MS

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

7. Zelená kniha o získávání důkazních prostředků mezi členskými státy a o zajištění jejich přípustnosti /kód dokumentu 17691/09, KOM(2009) 624 v konečném znění/ uvede: zástupce MS

zpravodaj: posl. Cyril Svoboda

11.00 hodin

8. Návrh rozhodnutí Rady týkající se žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva /kód dokumentu 13322/09, KOM(2009) 344 v konečném znění/ uvede: zástupce MV

zpravodaj: posl. Anna Čurdová

11.20 hodin

9. Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě /kód dokumentu 16195/09, KOM(2009) 622 v konečném znění/

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodajka: posl. L. Zelenková

11.45 hodin

10. Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Přepracované znění) /kód dokumentu 17760/09, KOM(2009) 672 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Petr Krill

11. Stanovisko Komise k existenci nadměrného schodku v České republice /kód dokumentu 15714/09, SEK(2009) 1535 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Petr Krill

12. Doporučení pro rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku v České republice /kód dokumentu 15723/09, SEK(2009) 1536 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Petr Krill

13. Doporučení pro doporučení Rady České republice s cílem odstranit nadměrný schodek veřejných financí /kód dokumentu 15732/09, SEK(2009) 1537 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodaj: posl. Petr Krill

12.30 hodin

14. Sdělení Komise – Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce 2009 /kód dokumentu 16708/09, KOM(2009) 639 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. G. Kalábková

Návrh zprávy Komise Radě – Návrh společné zprávy o zaměstnanosti pro období let 2009 a 2010 /kód dokumentu 5037/10, KOM(2009) 674

v konečném znění/ uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. G. Kalábková

16. Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů z jmenné evidence cestujících leteckými dopravci Ministerstvu Spojených států pro vnitřní bezpečnost (Dohoda o PNR 2007) /kód dokumentu 17697/09, COM(2009) 702 v konečném znění/

zpravodajka: posl. Kateřina Jacques

17. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 10. ledna – 14. února 2010 uvede: posl. Kateřina Jacques

18. Dokumenty SZBP

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území , podepsaná dne 17. září 2009 v Praze /sněmovní tisk 970/

Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. P. Krill

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou ČR a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 1000/ Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. J. Schwippel

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR y k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) /sněmovní tisk 933/ Uvede: zástupce MO

Zpravodaj: posl. P. Krill

v 9.30 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi /sněmovní tisk 910/
Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze /sněmovní tisk 918/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku , který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 /sněmovní tisk 936/


Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Šplíchal

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009 /sněmovní tisk 953/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Soušek

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic , podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze /sněmovní tisk 911/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Soušek

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie /sněmovní tisk 957/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Konečná

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu /sněmovní tisk 977/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Schwippel

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 980/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. H. Mallotová

v 10.30 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko - slovenských státních hranicích /sněmovní tisk 958/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. R. Böhnisch

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu /sněmovní tisk 1008/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. F. Novosad

v 10.50 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 964/ Uvede: zástupce ÚV

Zpravodaj: posl. F. Novosad

v 11.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 1014/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. K. Konečná

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. F. Novosad

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení , podepsaná v Canbeře 16. září 2009 /sněmovní tisk 951/

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. C. Svoboda

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Pod záštitou výboru pro sociální politiku se uskuteční

seminář na téma

Náhradní péče a pomoc ohroženým rodinám a dětem

v České republice

od 9.00 - 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Poslanecký klub KDU - ČSL pořádá pod záštitou poslankyně Michaely Šojdrové setkání s odbornou veřejností k problematice školství

od 15.00 hodin v místnosti č. 106

 

Pátek 19. února 2010

Poslankyně Anna Čurdová se ve dnech 20. - 22. února zúčastní v Káhiře mezinárodní konference Women Parlamentarianas Active Agents of Change“organizované Národní radou pro ženy (NCW).

Ve dnech 21. - 25. února navštíví Rigu delegace ústavně právního výboru vedená předsedou Markem Bendou.

Z programu: jednání s předsedou a členy výboru pro ekonomiku, zemědělství, životní prostředí a regionální politiku lotyšského Sejmu, setkání s ministrem spravedlnosti a s nejvyšším státním zástupcem, jednání s místopředsedkyní Sejmu a as místopředsedkyní ústavně právního výboru, návštěva delegace na Nejvyšším soudu a Ústavním soudu.

Podvýbor HV pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

výjezdní zasedání - Ministerstvo dopravy

od 10.00 hodin

Pod záštitou předsedy zemědělského výboru Jiřího Papeže pořádá výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj společné jednání poslanců a myslivců

od 10.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 26 (19. února 2010)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)