Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 19. do 25. 1. 2009

Pondělí 19. ledna 2009

Ve dnech 19. - 20. ledna se v Bruselu účastní delegace výboru pro evropské záležitosti (G. Kalábková, K. Jacques, B. Petr, J. Šenfeld) a ústavně právního výboru (J. Polanský) společného setkání výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu a zástupců parlamentů členských zemí EU organizovaném ve spolupráci s Parlamentem ČR v rámci českého předsednictví.

 

Úterý 20. ledna 2009

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček navštíví Brusel, kde se setká s předsedou belgického federálního Parlamentu Patrickem Dewaelem a s předsedou Evropského Parlamentu Hansem-Gertem Pötteringem.

Ve dnech 20. - 21. ledna navštíví Bělorusko delegace Poslanecké sněmovny, v níž jsou místopředsedové PS Jan Kasal a Vojtěch Filip.

Z programu : setkání s předsedou Komory reprezentantů Národního shromáždění, jednání s vedením Rady republiky NS, s vedením Slovanského parlamentního svazu a s vedením Ministerstva zahraničních věcí.

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb.,

o výkonu trestu odnětí svobody , a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, (tisk č. 664) Uvede: ministr spravedlnosti

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

17.10 hodin

2. Pokračování projednávání Závěrečných doporučení Výboru OSN pro lidská práva – kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Uvede: Stehlíková, ministryně

Zpravodaj: posl.Z. Bebarová-Rujbrová

17.30 hodin

3. Projednání Zprávy o stavu lidských práv v ČR v roce 2007

Uvede: D. Stehlíková, ministryně

Zpravodaj: H. Orgoníková

17.50 hodin

4. Projednání Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2007

Uvede: D. Stehlíková, ministryně

Zpravodaj: J. Carbol

18.10 hodin

5. - 7. Sdělení předsedkyně výboru, po dněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.30 hodin

8. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 10. 2008 do 31. 10. 2008, za období od1. 11. 2008 do 30. 11. 2008 a za období od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008

18.40 hodin

9. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP

Výbor pro bezpečnost v místn. č. 272G vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 15.30 hodin

Informace o situaci v dodávkách plynu do České republiky.

Přizváni: ministr vnitra Ivan Langer

ředitel BIS, ředitel ÚZSI

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 16.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, (zákon o základních registrech), sněmovní tisk 598.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

Podvýbor VVVKMT pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 55

od 15.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 23 (20. až 23. ledna 2009)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 13 (20. ledna 2009)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 9 (20. ledna 2009)

 

Středa 21. ledna 2009

Ve dnech 21. a 22. ledna navštíví oficiální delegace Poslanecké sněmovny vedená předsedou Miloslavem Vlčkem Slovinskou republiku.

Během dvoudenní návštěvy se sejde s nejvyššími slovinskými představiteli – slovinským prezidentem Danilo Türkem, předsedou parlamentu Pavlem Gantarem, premiérem Borutem Pahorem a ministrem zahraničních věcí Danilo Žbogarem a dalšími.

V první den návštěvy Miloslav Vlček vystoupí ve slovinském parlamentu s projevem.

Ve dnech 20. - 21. ledna navštíví Českou republiku delegace výboru pro evropské záležitosti Parlamentu Dánska vedená předsedou Svendem Aukenem.

Z programu 21. ledna

11.15 - 12.15 hodin v místnosti č. 23

jednání delegace s místopředsedou výboru pro evropské záležitosti Janem Bauerem a dalšími členy

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/29 – Finanční prostředky státního rozpočtu vynaložené v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Látka

Přizváni: zástupci MŠMT

od 10.00 hodin

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/24 – Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Látka

Přizváni: zástupci MŠMT

od 10.30 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2007

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MPSV

od 11.30 hodin

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 – Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy

Zpravodaj: posl. J. Látka

od 11.45 hodin

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

od 12.00 hodin

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/34 – Finanční prostředky poskytnuté na úhradu pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu České republiky, operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, popř. programu SAPARD

Zpravodaj: posl. J. Čerňanský

od 13.15 hodin

7. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2007 / tisk 582/

Uvede: zást. Rady Českého rozhlasu

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci Českého rozhlasu

od 14.00 hodin

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a o změně některých zákonů /tisk 566/ Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci ERÚ, SEI

od 15.00 hodin

9. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o aktuálním stavu Monitorovacího systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice

Uvede: zástupce MMR

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 14.00 hodin

1. Informace vlády o aktuálních prioritách českého předsednictví Rady EU

uvede: zástupce Úřadu vlády

Výbor pro sociální politiku - výjezdní zasedání do provozně-účelového zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově

od 10.00 - 12.00 hodin

Zákoník práce, zaměstnanost

novelizace zákoníku práce

otázky zaměstnanosti (podpora aktivního chování, zelené karty)

sociální dávky

zaměstnávání zdravotně postižených

14.00 – 16.00 hodin

2. Věcný záměr zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě

Odůvodní: zástupce MV, MPSV

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, (tisk 552)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. Z Novotný

10.30 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), a další související zákony (tisk 627) odůvodní: zástupce vlády

zpravodaj: posl. P. Pleva

11.30 hodin

4. Informace MŠMT o současném stavu přípravy maturit a o rozpočtu plánovaném na jejich realizaci

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. M. Mertinová

12.30 hodin

5. Prezentace církevních škol v ČR

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/

Uvede: Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

v 10.30 hodin

Aktuální zahraničně-politická informace: Aktuální situace v pásmu Gazy

Uvede: zástupce MZV

ve 14.00 hodin

3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

- aktuální přehled

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

v 15.00 hodin

Zpráva z 54. výročního zasedání parlamentního shromáždění NATO ve Valencii konaném 14. – 18. listopadu 2008

Zpravodaj: posl. T. Dub

Parlamentní zpráva o vztazích ČR a zemí Latinské Ameriky

Informace k vydávání víz do ČR na velvyslanectví v Hanoji

Uvede: zástupce MZV

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, /sněmovní tisk 632/

Úvodní slovo: nám. MŽP František Pelc

Zprav.zpráva: posl. Václav Mencl

od 11.30 hodin

3. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona

o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/

Úvodní slovo: pos. Ladislav Skopal

Zprav.zpráva: posl. Jaroslav Klein

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Jednání přeloženo na čtvrtek 5. 2. 2009 . Komise se sejde od 13: 00 v místnosti č. 55.

Podvýbor VŽP pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochrana klimatu

od 14.00 hodin v místnosti č. 49, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 23 (20. až 23. ledna 2009)
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 6 (21. ledna 2009)

 

Čtvrtek 22. ledna 2009

Výbor pro sociální politiku - výjezdní zasedání do provozně-účelového zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově

10.00 – 12.00 hodin

3. Zákon o sociálních službách

hodnocení současného stavu

novelizace zákona o soc. službách

Odůvodní: zástupce MPSV

14.00 – 17.00 hodin

4. Informace o stavu důchodové reformy

hodnocení výchozího stavu

navrhované změny

změny v invalidních důchodech

2. a 3. etapa reformy

Odůvodní: zástupce MPSV

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

2. Nařízení Rady (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy /kód dokumentu 13187/08, KOM(2008) 558 v konečném znění/

uvede: zástupce MMR

zpravodaj: posl. Petr Bratský

9.15 hodin

3. Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel Evropským společenstvím společně přijatých v Kapském Městě dne 16. listopadu 2001 /kód dokumentu 12135/08, KOM(2008) 508 v konečném znění/

uvede: zástupce MS, MD

zpravodaj: posl. Petr Bratský

4. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry /kód dokumentu 15920/08, KOM(2008) 779 v konečném znění/

uvede: zástupce MD

zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

10.00 hodin

5. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku – přepracované znění /kód dokumentu 15906/08, KOM(2008) 778 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Břetislav Petr

6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov – přepracované znění /kód dokumentu 15929/08, KOM(2008) 780 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Břetislav Petr

10.45 hodin

7. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci /kód dokumentu 16521/08, KOM(2008) 818 v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

8. Sdělení Komise – Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009 – 2015): posílená spolupráce mezi členskými státy /kód dokumentu 16545/08, KOM(2008) 819 v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

11.15 hodin

9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Východní partnerství /kód dokumentu 16940/08, KOM(2008) 823 v konečném znění/

uvede: zástupce MZV

zpravodaj: posl. Jan Bauer

10. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti – doprojednání

11. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 15. ledna 2009

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VVVKMT pro školství - výjezdní zasedání v budově České školní inspekce


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 23 (20. až 23. ledna 2009)
Zahraniční výbor
č. 33 (22. ledna 2009)

 

Pátek 23. ledna 2009

Podvýbor HV pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku - výjezdní zasedání

v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově

Pražské kolo soutěže o nejlepšího učitele Zlatý Amos se pod patronací poslankyně Anny Čurdové uskuteční od 8.00 hodin v místnosti č. 48/konírna – Malostranské nám. č. 19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 23 (20. až 23. ledna 2009)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 17 (23. ledna 2009)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)