Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 6. 2009

Pondělí 8. června 2009

Miloslav Vlček, jako předseda Poslanecké sněmovny parlamentu předsedající země Evropské unie, vede delegaci národních parlamentů EU do regionu Středního východu.

Delegace navštíví ve dnech 8.-13.června Egypt, Izrael, Jordánsko a palestinská území včetně pásma Gazy, kde se poslanci budou zajímat i o problematiku humanitární pomoci a rekonstrukce válkou zničeného města. V početné delegaci bude i řada velmi významných evropských poslanců, například předseda polského Senátu Bogdan Borusewicz, místopředsedkyně Evropského parlamentu Luisa Morgantini, místopředsedové parlamentů Belgie, Litvy, Kypru, Řecka a dalších členských států EU. Mezinárodní parlamentní delegace se v regionu setká jak se zástupci národních parlamentů a vlád, tak i se zástupci UNRWA a řady humanitárních organizací i skupin občanské společnosti.

Pod záštitou poslance Jiřího Petrů se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy Krajina pod Pálavou

obrazů malíře Antonína Vojtka

od 17.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 9. června 2009

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

59. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy výboru

2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

3.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 265/1992 Sb.,

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, (tisk 804)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 13.00 hodin

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2008 /sněmovní tisk 676/

Uvede: zástupce MV

zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zpravodaj: posl. H. Mallotová

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzskérepubliky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008 /sněmovní tisk 578/

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. K. Jacques

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003) /sněmovní tisk 608/

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. Z. Jičínský


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 43 (9. června 2009)

 

Středa 10. června 2009

59. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Zemědělský výbor v místnosti č. 55

od 8.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku /sněmovní tisk 761/

Úvodní slovo: posl. Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl. Ladislav Skopal

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor KV kontrolní systémy v místnosti č. 55

od 8.15 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 37 (10. června 2009)
Zahraniční výbor
č. 39 (10. června 2009)
KV - Podvýbor pro kontrolní systémy
č. 7 (10. června 2009)

 

Čtvrtek 11. června 2009

59. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

od 15.00 hodin v místnosti č. 401C

Pod záštitou poslankyně Michaely Šojdrové se ve spolupráci s Christian College, o.s. a IPES.uskuteční seminář
Směry ekonomického myšlení a současnost

Cílem je seznámit se se směry ekonomického myšlení, uvažovat o souvislostech se současnou ekonomickou krizí a návrzích na její řešení.

Od 9: 00 hodin v místnosti č.48 „Konírna“ (vchod z Malostranského nám).

Od 15.00 do 17.00 hodin se v místnosti 205, Sněmovní 1 pod záštitou

místopředsedkyně VVVKMT Marcely Mertinové uskuteční seminář na téma:

„FINANČNÍ GRAMOTNOSTÍ PROTI PŘEDLUŽENÍ A KRIZI“


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 37 (11. června 2009)
Stálá komise pro bankovnictví
č. 17 (11. června 2009)

 

Pátek 12. června 2009

59. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)