Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 18. do 24. 2. 2008

Pondělí 18. února 2008

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 19. února 2008

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání v Ústeckém kraji, město Most

od 19.00 hodin

1. Zprávy

2. Rozpočtová opatření

3.- 5. Informace o činnosti podvýborů, sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 17. schůze PV

16.03 hodin

2. Sdělení předsedkyně výboru

16.10 hodin

3. Podněty a připomínky poslanců

16.15 hodin

4. Návrh termínu a pořadu příští schůze

16.20 hodin

5. Pololetní zpráva o peticích za II. pololetí roku 2007

16.25 hodin

6. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Petiční výbor pořádá jednání

„U kulatého stolu“

pokračování cyklu „Můžete pomoci občanovi?“

tentokrát na téma

„Jsem občan bez občanského průkazu?“

od 16.30 - 18.00 hodin v místnosti č. 301, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 8 (19. února 2008)

 

Středa 20. února 2008

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání v Ústeckém kraji, město Most

od 10.00 hodin v budově Magistrátu města Most, zasedací síň

Čerpání prostředků z privatizace na sanaci Ústeckého kraje

Uvedou: představitelé Hospodářské a sociální rady kraje

Zpravodaj: posl. P. Červenka

Přizváni: představitelé Ministerstva financí, hejtman Ústeckého kraje, zástupci regionu a představitelé měst a obcí

od 11.45 hodin

Tisková konference

od 12.30 hodin

Společné jednání s představiteli regionu na téma investiční priority regionu a jejich předpokládané rozpočtové a mimorozpočtové zajištění Uvede: hejtman Ústeckého kraje

od 14.00 hodin

Návštěva a prohlídka děkanského kostela v Mostě

od 14.30 hodin

Návštěva vybraného povrchového dolu, předpoklady těžby a sanací, finanční nároky na sanace a způsoby jejich krytí

od 16.00 hodin

Hornické muzeum - prohlídka

od 19.00 hodin v zasedací síni hotelu Širák, Most

12. Legislativní překážky rozvoje regionu v oblastech působnosti rozpočtového výboru (oblast daňových, celních, finančních a dalších zákonů) - jednání s představiteli Hospodářské komory, zástupci okresu, města a představiteli podnikatelské sféry

Výbor pro obranu LOM PRAHA s.p., odštěpný závod VTÚLa PVO

od 10.00 - 14.00 hodin

Problematika státních podniků, u kterých vykonává jménem státu funkci zakladatele Ministerstvo obrany

Účast: NMO, ředitel kanceláře NMO a vedoucí oddělení řízení organizací SSM MO, ředitelé 4 státních podniků, starosta Městské části Praha – Kbely – Pavel Žďárský

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 10.00 - 11.00 hodin

1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 390)

Odůvodní: zástupce MS

Zpravodaj: posl. A. Čurdová

11.00 – 13.00 hodin

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci (sněm. tisk 378)

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. I. Levá

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná v Praze dne 14. prosince 2007 (sněm. tisk 392)

Odůvodní : zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. V. Lesenská

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

výjezdní zasedání v Českých Budějovicích

od 9.00 hodin

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě­lá­vání (školský zákon), (tisk 344) - bude-li přikázán v 1. čtení

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. M. Šojdrová

11.00 hodin

2. Prezentace projektu "Středoevropská synchrotronová laboratoř"

odůvodní: prof. Drahoš, mpř. AV

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

14.00 hodin

3. Přijetí na radnici, prohlídka historické radnice

4. Prohlídka Jihočeského muzea

5. Výstava obrazů Vladimíra Kaděry v hotelu Gomel

6. Jihočeské divadlo - představení Divadla A. Bagara z Nitry - hra "2 + 2 = 5"

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 10.00 hodin

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, sněmovní tisk 266.

Předkladatel: posl. Zdeňka Horníková

Zpravodaj: posl. Jan Babor

10.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, sněmovní tisk 389.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Petr Sunkovský

11.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, sněmovní tisk 397.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

12.30 hodin

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 382.

Předkladatel: zástupce Senátu Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Zahájení schůze

2. Vystoupení nových designovaných velvyslanců ČR

v 10.00 hodin

3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

Uvede: zástupce MZV zástupce Parlamentního institutu

Zpravodaj: posl. M. Soušek

v 11. 00 hodin

4. Informace o vydávání víz zastupitelskými úřady ČR v zahraničí

Informaci podá: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. V. Exner

ve 14.00 hodin

5. Informace o stávajících systémech protiraketové obrany ve světě a o vývoji v této oblasti (neveřejné jednání)

Informaci podá: zástupce MO

Zpravodaj: posl. J. Schwippel

v 15.00 hodin

6. Summit NATO v Bukurešti (2. – 4. 4. 2008)

Uvede: zástupce MZV

zástupce MO

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

v 15.45 hodin

7. Informace o jednáních o případném umístění komponentu protiraketové obrany na území České republiky

Informaci podá: zástupce MZV

zástupce MO

Zpravodaj: posl. P. Wolf

8. - 10.Sdělení předsedy, připomínky a podněty poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, /sněmovní tisk 287/

Úvodní slovo: S. Kozák, nám. ministra zemědělství

Zprav.zpráva: posl.Pavel Bohatec

od 11.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb.,

o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (zákon o ochraně práv k odrůdám) zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), /tisk 350/.

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl.Václav Grüner

od 12.00 hodin

4. Technické prověrky funkčnosti Společné zemědělské politiky - Health check

Informaci podá : Ivo Hlaváč, nám. ministra zemědělství

 

Čtvrtek 21. února 2008

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání v Ústeckém kraji, město Most

od 9.00 hodin

13. Příklady sanací - návštěva hippodromu

od 10.00 hodin

14. Příklady sanací - návštěva autodromu Most (polygonu)

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

1. Informace Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství o splnění usnesení vlády č. 817 ze dne 18. července 2007

Uvedou: nám. ministra financí a nám. ministra zemědělství

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 9.30 hodin

2. Plnění usnesení kontrolního výboru č. 110 ze dne 17. května 2007 a aktuální situace ve Vězeňské službě ČR

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 10.30 hodin

3. Zpráva o dodržování příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v organizační složce Nejvyšší soud

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 11.00 hodin

4. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o kontrolní činnosti v rámci Evropského sociálního fondu

Uvede: nám. ministra práce a sociálních věcí

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 13.00 hodin

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/14 – Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při vytváření informačních systémů Ministerstva obrany

Uvede: prezident NKÚ

Zpravodaj: posl. J. Fiala

Přizváni: nám. MO

od 13.30 hodin

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/19 – Letouny taktického letectva Armády České republiky

Uvede: prezident NKÚ

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

Přizváni: nám. MO

od 14.00 hodin

7. Informace Ministerstva financí o průběhu privatizace Lázeňského sanatoria Thermal, Karlovy Vary

Uvede: nám. ministra financí

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 14.30 hodin

8. Informace Ministerstva financí o průběhu realizace projektu Státní pokladna Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 15.00 hodin

9. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o záměru novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně vyhodnocení jeho účinnosti od 1. července 2006

Uvede: nám.MMR

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupce NKÚ, ÚOHS

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Příprava na kontrolu stavu reformy SZP /kód dokumentu 15351/07, KOM(2007) 722 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

10.00 hodin

2. Návrh směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty /kód dokumentu 14942/07, KOM(2007) 677 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Jan Bauer

10.30 hodin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách /kód dokumentu 14094/07, KOM(2007) 625 v konečném znění/

uvede: zástupce Českého statistického úřadu

zpravodaj: posl. Pavel Vanoušek

11.00 hodin

4. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech /kód dokumentu 15225/07, KOM(2007) 707 v konečném znění/

uvede: zástupce MŽP

zpravodaj: posl. Pavel Vanoušek

11.30 hodin

5. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský strategický plán pro energetické technologie (Plán Set) = Směřování k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku /kód dokumentu 15458/07, KOM(2007) 723 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. Petr Krill

14.00 hodin

6. Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě /kód dokumentu 14491/07, KOM(2007) 638 v konečném znění/

uvede: zástupce MV

zástupce MPSV

zpravodaj: posl. Jan Bauer

7. Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci /kód dokumentu 14490/07, KOM(2007) 637 v konečném znění/

uvede: zástupce MV

zástupce MPSV

zpravodaj: posl. Jan Bauer

15.00 hodin

8. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu /kód dokumentu 14165/07, KOM(2007) 608 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

9. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o vývoji na železničním trhu /kód dokumentu 14205/07, KOM(2007) 609 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

10. Sdělení Komise – Akční plán pro logistiku nákladní dopravy /kód dokumentu 14266/07, KOM(2007) 607 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

11. Sdělení Komise – Program nákladní dopravy v EU: Zvýšení účinnosti, integrace a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropě /kód dokumentu 14277/07, KOM(2007) 606 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel /kód dokumentu 5127/08, KOM(2007) 851 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

13. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 22. října 2007 – 10. ledna 2008 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 11. ledna 2008
– 14. února 2008 uvede: mpř. Petr Krill

14. Dokumenty SZBP

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 10.00 - 11.00 hodin

Informace o přezbrojování AČR kolovými obrněnými transportéry

Odůvodní: nám. ministryně obrany M.Barták a NGŠ gen. V. Picek

11.00-12.00 hodin

Informace o přezbrojení novými terénními středními automobily

Odůvodní: nám. ministryně obrany J. Kopřiva a NGŠ gen. V. Picek

13.00-13.30 hodin

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2008 /sněmovní tisk 394/

Odůvodní: náměstek ministryně obrany

Zpravodaj: posl. J. Čepelka

13.30-14.00 hodin

Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2008 /sněmovní tisk 405/

Odůvodní: náměstek ministryně obrany

Zpravodaj: posl. K. Černý

14.00-15.00 hodin

Legislativní řešení přechodu z jednoho služebního poměru do druhého v případě přeměny jednoho ze záchranných praporů AČR na jednotku HZS

Odůvodní: gen M. Štěpán

Zpravodaj: posl. J. Vidím

15.00-16.00 hodin

Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protiraketové obrany na území ČR

Odůvodní: ministryně V. Parkanová, náměstek MZV T. Pojar, nám. MO

M. Barták a NGŠ gen. V. Picek.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

výjezdní zasedání v Českých Budějovicích

od 10.00 hodin

7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

11. Vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

priority české zahraniční politiky na r. 2008

aktuální zahraničněpolitické otázky

v 11.00 hodin

12. Informace o pozicích České republiky k otázkám projednávaným na 62. Valném shromáždění OSN

Informaci podá: ministr Karel Schwarzenberg

Zpravodaj: posl. K. Konečná

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VO - Podvýbor pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem
č. 3 (21. února 2008)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 6 (21. února 2008)

 

Pátek 22. února 2008

Poslankyně Jana Rybínová ve spolupráci s Odborem prevence kriminality MV ČR pořádá

odborný seminář na téma

Hodnocení systému péče o ohrožené děti

a Systém včasné prevence

od 10.00 hodin v místnosti č. 108

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)