Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 14. do 20. 1. 2008

Pondělí 14. ledna 2008

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 15. ledna 2008

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

26. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /tisk 355/ - třetí čtení

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 16. schůze PV

16.05 hodin

2. Informace o činnosti veřejného ochránce práv za období od 1. 7. do 30. 9. 2007 Uvede: Otakar Motejl, VOP

16.20 hodin

3. Projednání Zprávy vlády o využití doporučení VOP na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti VOP za rok 2006 (tisk č. 365) Uvede: ministr C. Svoboda

Zpravodaj: posl. Ladislav Mlčák

17.00 hodin

4. Veřejné slyšení k petici “Proti umístění americké protiraketové základny na území ČR”

18.00 hodin

5. Volba nového předsedy podvýboru pro národnostní menšiny

18.15 hodin

6. Doplnění záměru zahraničních akcí petičního výboru na r. 2008

18.25 hodin

7. - 9. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

19.00 hodin

Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Společný pracovní seminář

kontrolního výboru a ústavně právního výboru na téma

„Zásadní novela zákona o správě daní a poplatků

nebo nový zákon (daňový řád)“

od 15.00 do 17.00 hodin

(případně zahájení 20 minut po ukončení 26. schůze PS PČR)

místnost č. 108A – Státní akty


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
Seminář Zásadní novela zákona o správě daní a poplatků nebo nový zákon (daňový řád) (15. ledna 2008)

 

Středa 16. ledna 2008

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2006 (tisk 346)

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

Odůvodní zástupce MŽP

10.00 hodin

2. Vládní návrh na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322)

Zpravodaj: posl.Ladislav Libý

Odůvodní zástupce MŽP

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 10.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) (tisk 358)

Uvede: představitel MS

Zpravodaj: posl. D. Rovan

od 10.45 hodin

2. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (tisk 360) Uvede: představitel MS

Zpravodaj: posl. P. Svoboda

Přizvaní: zástupci MF, ČNB

od 11.30 hodin

3. Vládní návrh, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze (tisk 356) Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

od 11.45 hodin

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007 (tisk 313) Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. P. Červenka

5.-7. Zprávy, rozpočtová opatření, informace o činnosti podvýborů

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

1. Sdělení předsedy výboru

2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tisk 171)

Uvede člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

13.00 hodin

4.

Vládní návrh na vydání zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (tisk 253)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

15.00 hodin

5.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (tisk 258)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

16.00 hodin

6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 306)

Odůvodní zástupce Ministerstva vnitra ČR

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 9.00 - 10.00 hodin

Informace o výběrovém řízení na kolové obrněné transportéry

Odůvodní: nám. ministryně obrany J. Kopřiva

10.00 -11.30 hodin

Informace o přezbrojení novými terénními středními automobily

Odůvodní: nám. ministryně obrany J. Kopřiva

11.30 -11.45 hodin

Rozhodnutí vlády o přeletu a přistání letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové republiky na území České republiky /tisk 369/

Odůvodní: nám. ministryně obrany ČR

Zpravodaj: posl. J. Čepelka

11.45 -12.45 hodin

Informace o působení cizích zpravodajských služeb na území ČR v souvislosti s přípravou eventuelního umístění radarové stanice Spojených států v rámci protiraketové obrany na našem území

Přítomni: ředitel BIS, ředitel VZ, ředitel ÚZSI

Zpravodaj: posl. T. Dub

Informace o charakteristice stávající protiraketové obrany Ruské federace, včetně rozmístění ruských interceptorů a radarových základen i možnostech jejich využití a informace o vývoji nových zbraňových systémů Ruské federace

Zpravodaj: posl. T. Dub

13.45 -14.15 hodin

Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protiraketové obrany na území ČR

Odůvodní: ministryně obrany V. Parkanová, náměstek MZV T. Pojar

14.15 -15.00 hodin

Dlouhodobý plán účasti AČR v zahraničních misích na období let 2009-2012

Odůvodní: ministryně obrany V. Parkanová,

NGŠ gen. V. Picek

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 10.00 - 13.00 hodin

1. Vládní návrh, kterým se Parlamentu ČR předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961 (sněm. tisk 336) Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. D. Molendová

2. Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného.(sněm. tisk 325)

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. A. Čurdová

14.00 – 16.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a další související zákony (sněm. tisk 354) Odůvodní: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. A. Čurdová

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 114J, Sněmovní 1

od 10.00 - 11.30 hodin

1. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk č. 142/

Odůvodní: posl. B. Šťastný

Zpravodaj: posl. K. Dimitrov

11.30 - 13.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.,

o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), a další související zákony /tisk č. 361/

Odůvodní: zástupce MZ a MŠMT

Zpravodaj: posl. L. Hovorka

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 9.00 hodin v místnosti č. 106

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 289)

odůvodní: zástupce MK

zpravodaj: posl. V. Jandák

10. 30 hodin

3. Informace o stavbě Národní knihovny

odůvodní: zástupce MK, zástupce Národní knihovny

zpravodaj: posl. P. Bratský

11.30 hodin

4. Informace o stavu přípravy reformy maturitní zkoušky

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. L. Zelenková

14.00 hodin

5. Informace o projektu IQ Auto, podpora odborného školství

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

6. Různé

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 10.00 hodin

Informace Ministerstva pro místní rozvoj o strukturálních fondech a kohézní politice.

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

13.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 323.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., tisk 276.

Předkladatel: posl. Michal Hašek

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

15.00 hodin

Návrh zákona poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., sněmovní tisk 142. Předkladatel: posl. Boris Šťastný

Zpravodaj: posl.Marta Bayerová

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Zahájení schůze

2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled, Kosovo Uvede: zástupce MZV

v 10.45 hodin

3. Energetická bezpečnost

Uvede: Václav Bartuška – velvyslanec se zvláštním posláním pro oblast energetické bezpečnosti

ve 14.00 hodin

4. Zásah chorvatské policie vůči občankám České republiky

Uvede: posl. Tomáš Dub

Přizván: velvyslanec Chorvatské republiky v ČR, zástupce MZV

v 15.00 hodin

5. Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009

Uvede: Alexandr Vondra – místopředseda vlády pro evropské záležitosti

v 16.00 hodin

6. Informace o nové organizační struktuře MZV ČR

Informaci podá: Martin Čermák – náměstek ministra zahraničních věcí pro transformaci a management

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/

Úvodní slovo: S. Kozák, náměstek ministra zemědělství

Zprav.zpráva: posl. Pavel Kováčik

3. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky

a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů

/zákon o vinohradnictví a vinařství/ /sněmovní tisk 168/

Úvodní slovo: posl. Ladislav Skopal

Zprav.zpráva: posl. Zdeněk Mach

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

od 9.00 hodin v místnosti č. 109C

Tisková konference Zuzky Bebarové-Rujbrové k problematice korupce státních úředníků a postavení cizinců v České republice

od 13.00 hodin v místnosti č. 23

Pod záštitou předsedkyně poslaneckého klubu Kateřiny Jacques se uskuteční

Seminář

o raketové základně,

jehož hlavním hostem by měl být P. Coyle, bývalý poradce prezidenta Clintona pro otázky protiraketové obrany.

od 16.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou předsedy hospodářského výboru Oldřicha Vojíře

a ministra průmyslu a obchodu Martina Římana se uskuteční

Seminář na téma

Novela živnostenského zákona

od 14.00 hodin místnost č. 109 (zasedací místnost klubu ODS)

Malostranské nám. 7


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSP - Podvýbor pro důchodovou reformu
č. 4 (16. ledna 2008)

 

Čtvrtek 17. ledna 2008

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme bývalého náměstka ministra obrany USA Philipa Coyla

V 9.00 hodin ve své pracovně

fototermín: 8.55 hodin

Ve dnech 17. - 18. ledna se předseda rozpočtového výboru Bohuslav Sobotka zúčastní v Bratislavě konference o vstupu Slovenské republiky do Evropské měnové unie.

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/26 – Finanční prostředky určené na realizaci Společné zemědělské politiky

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Čerňanský

od 9.30 hodin

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/30 - Finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráce

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Čerňanský

od 10.00 hodin

3. Informace Ministerstva financí o průběhu realizace projektu Státní pokladna

Uvede: zástupce MF – P. Nevšímal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 10.30 hodin

4. Evropský sociální fond

Uvede: nám. ministra práce a sociálních věcí

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 11.00 hodin

5. Kontrola plnění usnesení kontrolního výboru č. 131, 132 a 152

Uvede: ministr zdravotnictví T. Julínek

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Schválení programu schůze

9.15 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a další související zákony - tisk 354 Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. Z. Prosek

10.15 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) a další související zákony – tisk 361

Předkládá: zástupce MZ ČR

Zpravodaj: posl. K. Korytář

11.15 hodin

Vládní návrh na vydání zákona o přeměnách obchodních společností

a družstev – tisk 359 Předkládá: zástupce MS ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

12.15 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona

o přeměnách obchodních společností a družstev – tisk 360

Předkládá: zástupce MS ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

7.

Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (tisk 325)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

11.00 hodin

8.

Vládní návrh na vydání zákona o nabídkách převzet í a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) (tisk 358)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl Miloš Melčák

13.00 hodin

9.

Vládní návrh na vydání zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (tisk 359)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Hana Šedivá

14.00 hodin

10.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (tisk 360)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Hana Šedivá

11. Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009

uvede: místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra

10.00 hodin

2. Rámcové rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji s terorismem /kód dokumentu 14960/07, KOM(2007) 650 v konečném znění/ uvede: zástupce MS

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

10.30 hodin

3. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Jaderný ukázkový program /kód dokumentu 13566/07, KOM(2007) 565 v konečném znění/

uvede: zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

zástupce MPO

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

11.00 hodin

4. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961 /sněmovní tisk 336/ uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. Anna Čurdová

5. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – " Modernizace sociální ochrany pro větší sociální spravedlnost a hospodářskou soudržnost: další pokrok v aktivním začleňování lidí nejvíce vzdálených trhu práce " /kód dokumentu 14101/07, KOM(2007) 620 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. Anna Čurdová

14.00 hodin

6. Zelená kniha o budoucím společném evropském azylovém systému /kód dokumentu 10516/07, KOM(2007) 301 v konečném znění/

uvede: zástupce MV

zpravodajka: posl. Anna Čurdová

14.30 hodin

7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – GALILEO na rozcestí: provádění evropských programů GNSS /kód dokumentu 7828/07, KOM(2007) 261 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu /kód dokumentu 13895/07, KOM(2007) 560 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových vozidel , kterým se mění směrnice 2007/46/ES /kód dokumentu 13927/07, KOM(2007) 593 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě: První zpráva o iniciativě Inteligentní automobil /kód dokumentu 13922/07, KOM(2007) 541 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

15.45 hodin

11. Návrh nařízení Rady o založení společného podniku pro palivové články a vodík /kód dokumentu 13843/07, KOM(2007) 571 v konečném znění/

uvede: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. Petr Bratský

12. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 22. října – 30. listopadu 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. prosince 2007 –
10. ledna 2008 uvede: posl. Petr Krill

13. - 15.Dokumenty SZBP, sdělení místopředsedy, různé

Výbor pro bezpečnost v místn. č. 272G vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 8.30 - 9.00 hodin 1. Porada předsedy výboru s místopředsedy

9.00 – 12.00 hodin

2. Vězeňství v České republice

(Úvod do diskuse ke koncepci vězeňství v České republice)

Zpravodaj: posl. Karel Šplíchal

Přizváni: J. Pospíšil, ministr spravedlnosti

Luděk Kula, gen. ředitel Vězeňské služby

13.00 – 14.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,

o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (tisk 258),

Zpravodaj: posl. Václav Klučka

Odůvodní: J.Pospíšil, ministr spravedlnosti

14.00 – 15.00 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (sněmovní tisk 306)

Zpravodaj: posl. Pavel Severa

Odůvodní: Ivan Langer, ministr vnitra

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

7. Seznámení s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy O. Liškou

10.00 hodin

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), a další související zákony (tisk 361)

odůvodní: zástupce MZ

zpravodaj: posl. P. Bratský

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (sněmovní tisk 357)

Uvede: ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Zpravodaj: posl. Daniel Reisiegel

v 9.15 hodin

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze (sněmovní tisk 356)

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj posl. Miloslav Soušek

v 9.30 hodin

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn (sněmovní tisk 311)

Uvede: zástupce Ministerstva zahraničních věcí

Zpravodaj: posl. Václav Exner

v 9.45 hodin

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007 (sněmovní tisk 326)

Uvede: zástupce MŠMT

Zpravodaj: posl. Milan Šimonovský

v 10.00 hodin

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná 28. května 2001 v Kyjevě (tisk 343)

Uvede: zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj: posl. Zdeněk Jičínský

v 10.15 hodin

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsaná v Praze dne 12. září 2007 (sněmovní tisk 328) Uvede: zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodaj: posl. Miloslav Soušek

10.30 hodin

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007 (sněmovní tisk 313)

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Milan Šimonovský

14. - 16.Sdělení předsedy, připomínky a podněty poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

v 11.00 hodin

17. Vystoupení nových designovaných velvyslanců ČR

13.00 hodin zasedací místnost výboru pro obranu č. 311B

Vystoupení ředitele Agentury pro protiraketovou obranu USA generála H.Oberinga před členy zahraničního výboru a výboru pro obranu (neveřejné jednání)

Mandátový a imunitní výbor v místnosti č. 55

od 16.30 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 13.00 hodin v místnosti č. 205

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2007 o nezákonném odvolání členů RRTV a vrácení předsedovi vlády k dalšímu řízení

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu

od 14.00 hodin v místnosti č. 401C

Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (tisk 325)

Odůvodní: posl. David Kafka

Zpravodaj: posl. Eva Dundáčková

Informace o zahraniční cestě SKR

Informace o přípravách NTM 2008 a doprovodných akcí v PSP ČR

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

od 15.00 hodin v místnosti č. 109C

Tisková konference, které se zúčastní místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek a bývalý dlouholetý náměstek ministra obrany USA Philip Coyle , významný americký kritik protiraketové obrany

se uskuteční v 9.30 hodin v kinosále

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu pořádá

Seminář na téma

Sanace rodiny –

prevence odebrání dítěte

od 10.00 hodin v místnost i č. 22


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rodinu
č. 6 (17. ledna 2008)

 

Pátek 18. ledna 2008

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

16. Priority slovinského předsednictví

uvede: Franc But, velvyslanec Slovinské republiky v ČR

9.45 hodin

17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty /kód dokumentu 10255/07, KOM(2007) 359 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. L. Zelenková

10.15 hodin

18. Sdělení Komise – Podpora plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti /kód dokumentu 12772/07, KOM(2007) 498 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. L. Zelenková

19. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán vzdělávání dospělých: K učení je vždy vhodná doba /kód dokumentu 13426/07, KOM(2007) 558 v konečném znění/ uvede: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. L. Zelenková

11.15 hodin

20. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007 – 2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva /kód dokumentu 13025/07, KOM(2007) 515 v konečném znění/ uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodaj: posl. Petr Bratský

21. Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy /kód dokumentu 12668/07, KOM(2007) 478 v konečném znění/

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodaj: posl. Petr Bratský


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 9 (18. ledna 2008)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)