Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 28. 4.  do 4. 5. 2008

Pondělí 28. dubna 2008

akce nejsou hlášeny

 

Úterý 29. dubna 2008

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

30. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 19.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, (tisk 488) – pokračování v projednávání

Uvede zástupce Ministerstva vnitra ČR

Zpravodaj posl.. Zdeněk Jičínský


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VB - Podvýbor pro obecní a městské policie
č. 4 (29. dubna 2008)

 

Středa 30. dubna 2008

31. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 84 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

k projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

30. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje po skončení 31. schůze PS

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

 

Čtvrtek 1. května 2008

Státní svátek

 

Pátek 2. května 2008

Akce nejsou hlášeny

 

Pátek 3. května 2008

Výbor pro evropské záležitosti v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

18. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropský finanční systém: adaptace na změny, příspěvek Komise Evropské radě /kód dokumentu 6930/08, KOM(2008) 122 v konečném znění/

Uvede: zástupce MF

Zpravodajka: posl.G. Kalábková

19. Doporučení pro rozhodnutí Rady o zrušení rozhodnutí Rady 2005/185/EC o existenci nadměrného schodku v České republice /kód dokumentu 9387/08, SEC(2008) 571 v konečném znění/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. Jan Bauer

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde

o snížené sazby daně z přidané hodnoty /kód dokumentu 11615/08, KOM(2008) 428 v konečném znění/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. Jan Bauer

10.15 hodin

21. Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

Návrh nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. /2008

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/144/ES

o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 – 2013) /kód dokumentu 9656/08, KOM(2008) 306 v konečném znění/ Uvede: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

11.00 hodin

22. Informace o provádění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) v České republice

Uvede: zástupce MMR

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu

od 10.00 hodin v místnosti č. 106

Zahájení

Informace o Souboru prorodinných opatření (Prorodinný balíček)

vystoupí: Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí

Informace o průběhu soutěže „Obec přátelská rodině“

Podnět společnosti APERIO týkající se problematiky obsazenosti mateřských škol

Pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví Borise Šťastného a předsedy podvýboru VZ pro ekonomiku ve zdravotnictví Michala Pohanky se uskuteční

diskusní setkání na téma

„Postgraduální vzdělávání českých lékařů v letech 2009+“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček v čele oficiální delegace Poslanecké sněmovny navštíví ve dnech 5.-8. října Rumunsko a Bulharsko.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)